Externa uppdrag

Styrelsens medlemmar har olika uppdrag och en del av dem kan innebära externa uppdrag. Ibland tar styrelsen även hjälp av föreningens medlemmar för dessa uppdrag.

Detta är en lista på aktuella externa aktiviteter/uppdrag där föreningsmedlemmar deltagit på föreningens eller Psykologförbundets uppdrag

 

Rikshandboken i barnhälsovård 

Rikshandboken för barnhälsovård på nätet (RHB) är ett professionsinitierat projekt som pågått i många år. Från början publicerades RHB på Growing Peoples sida för professionen, men i oktober 2011 togs ägarskapet över av Inera AB (SKL:s bolag för vårdrelaterade tjänster på nätet). RHB:s hemsida, www.rikshandboken-bhv.se, bekostas numera gemensamt av alla regioner/landsting. Rikshandbokens struktur och layout har behövt anpassas till det nya BHV-programmet, och det arbetet har skett under 2018. 

Målsättningen är en aktuell och nationell metodbok för BVC. Ett förvaltningsråd och tillika redaktionsråd bestående av BHV-överläkare, verksamhetsutvecklare, två webbredaktörer, en allmänläkare och en mbhv-psykolog har skrivit eller beställt texter. Föreningen representant i redaktionsrådet är Amanda Wikerstål, Växjö.

 

Nationella Amningskommittén 

Enligt ett regeringsbeslut 2004 fick Livsmedelsverket i uppdrag att tillsätta, sammankalla och leda en samordningsgrupp för amningsfrågor där det skulle ingå företrädare för SoS, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten. Sedan 2009 arbetar man enligt en strategisk plan och har skapat en större grupp av företrädare för relevanta verksamheter; Nationella Amningskommittén. Kommittén ska samordna nyckelverksamheter kring amning. Visionen är en kultur och miljö som främjar amning.

Föreningen blev 2013 inbjudna att delta i Nationella Amningskommitténs möten i oktober varje år. Föreningen arbetar i kommittén för en mer nyanserad bild av anledningar till flaskmatning, och att svårigheter kring amning ofta är en psykologisk och existentiell fråga snarare än en praktisk eller ideologisk.

I den strategiska planen tänkte man sig ett vägledningsdokument från Socialstyrelsen kring amning, modersmjölksersättning och mat för små barn. Socialstyrelsen beslutade 2015 att inte producera en sådan vägledning. Livsmedelsverket lyfte 2016 frågan om att lämna över ansvaret för arbetet till annan myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen, men har inte fått gehör för det.

Föreningens representant i nationella amningskommittén är Kerstin Johannesson, suppleant Annika Selberg Lundberg.

 

Kunskapsstöd för neonatalvård

2018 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att undersöka relevansen av ett kunskapsunderlag för den neonatala vårdkedjan. Föreningen bjöds in att delta och Inger Nordenhem blev vår representant samtidigt som Judy Briët valdes ut att bli en av BNP:s representanter. Arbetsgruppen kring avgränsningar gällande kunskapsstödet träffades flera gånger hösten 2018. Inger och Judy tog bl a upp hur missförstånd kring anknytningsteorin kan påverka rutiner i förlossningsvården och neonatalvården, och att familjerna behöver följas upp längre i eftervårdsskedet.

Ett beslut togs våren 2019 om att skapa ett kunskapsstöd som ska vara klart våren 2020. Ingers arbete är avslutat men Judy erbjudits att delta i det fortsatta arbetet med kunskapsstödet. 

"Värna våra yngsta"

Vid konferenserna 2017 och 2018 erbjöds föreningen ett utställarbord vilket styrelsen tackade ja till. Barnhälsovårdens Nationella Programråd fick möjlighet att berätta om BHV:s arbete vid konferensen 2018. Kerstin Johannesson och Antonia Reuter deltog i den föreläsningen, men höll även ett seminarium för föreningens räkning om mbhv-psykologeras arbetssätt.

Almedalen 2019

Föreningen fick möjlighet att ge ett 1 timmes seminarium på förbundets scen i Almedalen i år och valde temat Bryr vi oss om de minsta barnen? Små barns hälsa och livsvillkor i Sverige idag. Evenemanget genomfördes 1/7 av Kerstin Johannesson, Monica Lidbeck och Antonia Reuter. Ca 50 personer lyssnade på plats och Youtube-filmen från seminariet har haft över 1300 visningar.