Externa uppdrag – SacoTemplates

Externa uppdrag

Styrelsens medlemmar har olika uppdrag och en del av dem kan innebära externa uppdrag. Ibland tar styrelsen även hjälp av sina medlemmar för dessa uppdrag.

Detta är en lista på pågående externa aktiviteter/uppdrag där föreningsmedlemmar deltar på föreningens eller Psykologförbundets uppdrag.

 

www.1177.se 

www.1177.se är en tjänst för sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. Områdena Gravid och Barn och föräldrar samt Psykisk hälsa innehåller material som relaterar till vårt område. Monica Lidbeck, Södra Älvsborg, är sedan 2012 psykologrepresentant i det allmänna redaktionsrådet, tillsammans med psykolog från UMO (nationell portal för ungdomsmottagningar). Aktiviteten i redaktionsrådet är p g a tekniska problem betydligt mindre sedan utförandet av 1177.se flyttades över till Stockholms Läns Landsting 2013.

 

Rikshandboken i barnhälsovård 

Rikshandboken för barnhälsovård på nätet (RHB) är ett professionsinitierat projekt som pågått i många år. Från början publicerades RHB på Growing Peoples sida för professionen, men i oktober 2011 togs ägarskapet över av Inera AB (SKL:s bolag för vårdrelaterade tjänster på nätet). RHB:s hemsida, www.rikshandboken-bhv.se, bekostas numera gemensamt av alla regioner/landsting. Rikshandbokens struktur och layout har behövt anpassas till det nya BHV-programmet, och det arbetet har skett i en mindre redaktionsgrupp där föreningen representerats av Antonia Reuter, Göteborg.

Målsättningen är en aktuell och nationell metodbok för BVC. Ett förvaltningsråd och tillika redaktionsråd bestående av BHV-överläkare, verksamhetsutvecklare, två webbredaktörer, en allmänläkare och en mbhv-psykolog har skrivit eller beställt texter.

Föreningens representant i förvaltningsrådet är Eva-Lena Lindström.

 

Barnhälsovårdens Nationella Programråd (BNP)

Inom BHV startade för flera år sedan det s k Evelina-arbetet där arbetsgrupper tog fram gemensamma riktlinjer inom olika BVC-områden. Evelina-arbetet utmynnade i ett nytt nationellt program för BHV vilket presenterades hösten 2013. 2015 beslöt man att inrätta Barnhälsovårdens Nationella Programråd som ska hålla i arbetet med att förnya och utveckla programmet. 4 personer från olika delar av landet och med olika professioner har valts ut. Antonia Reuter, Göteborg, representerar psykologerna fram till det nationella BHV-mötet 2017.

 

Nationella Amningskommittén 

Enligt ett regeringsbeslut 2004 fick Livsmedelsverket i uppdrag att tillsätta, sammankalla och leda en samordningsgrupp för amningsfrågor där det skulle ingå företrädare för SoS, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten. Sedan 2009 arbetar man enligt en strategisk plan och har skapat en större grupp av företrädare för relevanta verksamheter; Nationella Amningskommittén. Kommittén ska samordna nyckelverksamheter kring amning. Man har producerat en ”Strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016”, och visionen är en kultur och miljö som främjar amning.

Föreningen blev under 2013 inbjudna att delta i Nationella Amningskommitténs årliga möten. Föreningen arbetar i kommittén för en mer nyanserad bild av anledningar till flaskmatning, och att svårigheter kring amning ofta är en psykologisk och existentiell fråga snarare än en praktisk eller ideologisk.

I den strategiska planen tänkte man sig ett vägledningsdokument från Socialstyrelsen kring amning, modersmjölksersättning och mat för små barn. Socialstyrelsen beslutade 2015 att inte producera en sådan vägledning. Livsmedelsverket lyfte 2016 frågan om att lämna över ansvaret för arbetet till annan myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen. Besked väntas på nästa möte 20/10 2017.

Föreningens representant i nationella amningskommittén är Kerstin Johannesson, suppleant Kerstin Kruber.

 

Föräldraskapsstöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen ska ta fram ett särskilt utformat föräldraskapsstöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. De ska utifrån detta uppdrag göra ett kunskapsstöd för BHV som blir ett komplement till Vägledningen.

Föreningens representant i referensgruppen är Karin Berg, Södra Älvsborg.

 

Glesbygdsmedicin/psykiatri 

Svensk förening för glesbygdsmedicin bildades 2002. Föreningens uppgift är att främja hälso- och sjukvårdens utveckling inom glesbygd och hävda glesbygdsmedicinens särart vad gäller befolkningens sjukvårdsbehov och professionernas resursbehov för att erbjuda adekvat vård. Eva-Lena Lindström representerade förbundet vid föreningens årsmöte 2015 och har kontakt med FS i ärendet. Frågan om hur man ska organisera och genomföra vård i glesbygdsområden är intressant både för många av våra egna medlemmar liksom för hela psykologkåren.