Studerandesuppleant i förbundsstyrelsen

Uppdraget som studerandesuppleant i förbundsstyrelsen

Studerandeledamöter deltar i förbundsstyrelsens arbete vilket bland annat innefattar att bereda ärenden inför och verkställa kongressens beslut, upprätta och följa arbetsplan för verksamheten samt ha hand om förbundets ekonomi. I styrelsens uppdrag ingår även att ha kontakt med och stimulera utvecklingen av förbundets råd och nationella föreningar.

Att vara studerandesuppleant i förbundsstyrelsen innebär att vid behov ersätta ordinarie studerandeledamot vid olika mötestillfällen, dels att som suppleant enligt roterande schema (cirka en per gång) delta i möten även då förbundsstyrelsen är fulltalig. Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och som suppleant deltar du på mötena på samma vis som ordinarie, med förbehållet att du vid voteringar saknar rösträtt. Du har däremot full frihet att yttra dig i de diskussioner som förs och får ta del av arbetsunderlaget. Går du in som ersättare för ordinarie studerandeledamot utgår mötesarvode och du får rösträtt för det mötet. Suppleant väljs på tre år, men kan bara inneha posten under pågående studier på psykologprogram eller PTP-tjänstgöring. Uppfylls inte längre dessa krav hålls ett fyllnadsval för att tillsätta posten under resterande mandatperiod.

Den vi söker

Studerandesuppleanten ska vara medlem i Psykologförbundet samt vara psykologstudent eller PTP-psykolog. Du skall ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete i någon form. Kunskap om och erfarenhet av fackligt arbete är meriterande.

Som person bör du vara kommunikativ och diplomatisk. Då uppdraget bland annat innefattar att representera studenternas åsikter gentemot förbundsstyrelsen som helhet är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga samt vågar yttra åsikter även om du skulle möta motstånd. En annan viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i förbundsstyrelsen till Studeranderådet och vice versa, vilket innebär att det är viktigt att du är bra på att effektivt och tydligt förmedla information.

Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen.