Seniorpsykologer berättar

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund har initierat ett projekt där pensionerade psykologer beskriver sitt arbetsliv.

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter.

Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna. De är sammanställda områdesvis inom de
Kliniska, arbetspsykologiska och pedagogiska områdena samt "Ett ämne – två världar" som beskriver psykologers arbetssituation under en period när yrket knappast fanns och psykologarbete i anknytning till psykologutbildning och forskning.

En tanke med att presentera dessa berättelser är att ge nya psykologer en historik så att nuvarande erfarenheter av psykologyrket kan förstås utifrån den utveckling som skett under årtionden. De psykologer som varit med under denna period har kan läsa dessa texter med igenkännande leenden.

De som hittills har läst brottstycken av texterna har alla börjat minnas och berätta egna erfarenheter. Det betyder att det finns många fler berättelser. Därför önskar vi att ännu fler vill dokumentera sitt arbetsliv, både de som avslutat sitt yrkesliv och de som är mitt upp i det.

Texterna har i ringa grad redigerats. För sammanställning och förord till de olika avsnitten svarar en redaktion som har bestått av Ulla-Britt Selander, v. ordförande i Seniorpsykologerna samt professorerna Siv Boalt Boëthius och Gunn Johansson som representanter för Psykologihistoriska Sällskapet.


Du hittar artiklarna inom följande kategorier

Klicka på en kategori för att komma till artiklarna eller scrolla längre ner på sidan för att hitta alla listade.


 

Klinisk vuxenpsykologi

Att arbeta som psykolog inom lasarettspsykiatri på landsorten under 1970- och 1980-talen
Stefan Jern

Anteckningar om psykologernas etablering inom psykiatrin.
Läs artikeln

25 år sedan Långbro fick sin första psykolog
Olena Sennton

Författarens bidrag ”25 år sedan Långbro fick sin första psykolog” är en artikel som publicerades 1985 i Socialmedicinsk Tidskrift, där hon bl a beskriver sitt första möte med Långbro 1948 vid en fyra månaders auskultation.
Läs artikeln

Etiskt och oetiskt i psykiatrin – en subjektiv betraktelse av de senaste 50 åren

Sonja Levander

 En tillbakablick till i slutet av 1950-talet på mina erfarenheter som psykolog i olika former av psykiatrisk  vård.  Jag beskriver sedan den övergång som skedde i Sverige från sluten vård till öppna psykiatrimottagningar.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående två artiklar - Klinisk Vuxenpsykologi


Barn- och ungdomspsykologi


Psykologyrket avspeglat genom 50 års yrkeserfarenhet
Gerty Fredriksson

Jag funderade mycket på rubriken ovan och hur jag skulle gå tillväga, det skulle ju inte enbart bli min egen yrkeshistoria. Jag kom fram till att yrkets utveckling i allra högsta grad avspeglades genom de utbildningar jag under årens lopp själv genomgått eller anordnat för andra psykologer.
Läs artikeln


Från barnbyn Skå till Ericastiftelsen
Siv Boalt Boëthius

I det följande berättar jag om mina tankar som tonåring om psykologyrket, som egentligen inte fanns då, om de första åren med studier och praktik och om mitt första arbete på Barnbyn Skå. Att gå från Barnbyn till Ericastiftelsen innebar att möta en annan värld, men där det under ytan fanns många likheter.
Läs artikeln


En socialtjänstpsykolog berättar

Birgit Lundin

Redogörelsen handlar om hur en psykolog inom Socialtjänsten arbetade med ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Artikeln skrevs 1988 och ingår i samlingsvolymen ”Ett barn far illa” som gavs ut på Psykologiförlaget 1989.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående tre artiklar Barn- och ungdomspsykologi

 

Mödra- och barnhälsovård


Psykolog – varför? Och hur blev det?
Birgitta Rydén

En berättelse om sitt arbete som psykolog under fem decennier. Hon ger här en tillbakablick över sin mångskiftande verksamhet som psykolog. Hon började som barnpsykoterapeut på Stefansgården i Göteborg 1960, var med om att bygga upp en barnpsykologisk enhet vid barnkliniken i Uddevalla.
Läs artikeln


Psykolog inom Mödrahälsovård och Barnhälsovård under 20 år
Karin Sidén

Efter tio år som arbetspsykolog inom yrkesinriktad rehabilitering vid bland annat AMI i Malmö flyttade Karin till Halmstad 1986 och började som psykolog inom mödra- och barnhälsovården med uppdrag mot sju barnavårdscentraler.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående två artiklar Mödra- och barnhälsovård


Arbets- och Organisationspsykologi

 

Min resa inom arbetspsykologin
Ingar Högberg
Författaren vill med min kronologiska framställning illustrera en psykologs yrkesbana i förändring. Resan beskrivs tidsmässigt utifrån de olika anställningarna och den förändrade inställningen genom tiderna gentemot patienten. 
Läs artikeln

Psykolog i arbetsmarknadsverket på 1900-talet 

Ulla-Britt Selander och Birgitta Svanberg
Författarna tar sin utgångspunkt i Leipzig i det sena 1800-talet, dit man kan spåra arbetspsykologins rötter. Via andra världskrigets mer praktiskt inriktade utveckling landar berättelsen ganska snabbt i den svenska utvecklingen under mitten och senare delen av 1900-talet.
Läs artikeln

En psykologs yrkesbana
Sven-Lennart Lindlöf

Författarens bidrag är en personlig och delvis rapsodisk framställning som i snabb takt tar oss från Psykotekniska Institutet i Stock-holm på 1950-talet till Personaladministrativa Rådets masstestningar på 1960-talet och vidare mot en mer individ-, grupp- och organisationsorienterad verksamhet i egen regi.
Läs artikeln

Mönstring – en mönsterverksamhet?
Johan Lohtigius

När jag ska försöka samla mig inför uppgiften att skriva ner lite om min yrkesverksamhet är det många minnen som strömmar fram, ganska osorterade. I nedanstående opus gör jag ett antal nedslag i en cirka 40-årig yrkesverksamhet.
Läs artikeln

Militärpsykologins historia ur mitt eget perspektiv
Kristina Pollack

Militärpsykologi, senare benämnd Försvarspsykologi, har kommit att bidra avsevärt till en förbättrad säkerhet. Författaren har genom egna erfarenheter av mer än ett tusentals lämplighetsprövningar främst inom flygvapnet i ett aktivt psykologiskt urvalsarbete från sent 1960-tal till början av 1980-talet, kunnat göra personliga jämförelser och iakttagelser över tid.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående artiklar Arbets- och Organisationspsykologi

 

Pedagogisk Psykologi
(Del 1)


Skolpsykologins historia 

Ingela Palmér

Den svenska skolpsykologins historia tar sin början under 1940-talet. I samband med att 1946: års Skolkommission presenterade sin utredning uppmärksammades för första gången behovet av skolpsykologer i den svenska skolan.
Läs artikeln

Erfarenheter som skolpsykolog mellan åren 1965 och 1987
Barbro Goldinger

I hennes berättelse beskrivs psykologens utveckling från arbete med sortering av elever till ett gruppbaserat arbetssätt. Det var just med utvecklingen av samtalsgrupper, s.k. familjegrupper, bestående av elever eller lärare och i vissa fall föräldrar som Barbro fick ett stort gensvar.
Läs artikeln

En historisk exposé från POMS jubileumsfest 26 oktober 2012

Birgitta Norrman 

Artikeln är ett föredrag från ett jubileum, en historisk exposé över 40 år. Här finns alla prominenta personer nämnda som spelat en avgörande roll för utvecklingen både för de utvecklingsstördas rättigheter och för psykologernas insatser för dem, såväl på ett politiskt plan som individuellt.
Läs artikeln


Här finns en pdf med ovanstående artiklar Pedagogisk psykologi 1


Pedagogisk psykologi (Del 2)


Skolpsykolog i Stockholm – 60–70-tal

Ingegärd Varda St Vincent
Författaren uppehåller sig bl.a. vid de testningar som skolpsykologen utförde, både i samband med skolstart och för senare diagnosticering. Hon tar även upp de speciella förhållanden som ofta rådde för psykologer i skolan, t.ex. lokaler och brist på tjänsterum, och talar om den symbolik som avspeglades i hanteringen av psykologerna.
Läs artikeln

 

Mitt liv som skolpsykolog - en kamp på flera plan. Historik och reflektion
Ulla Westman Hecht

Författaren beskriver sina erfarenheter av 40 år som skolpsykolog. Hennes berättelse handlar till stor del om den kamp om respekt och status som präglat dessa år i förhållande till främst rektorer och lärare men också till politiker och press. Kampen har förts för elevernas räkning.
Läs artikeln


Min berättelse om liv, yrke och samhälle
Kerstin Eriksson 

Kerstin Eriksson ger i en mycket personligt färgad gestaltning av sitt liv och sitt arbete som skolpsykolog, där de båda går hand i hand och är beroende av varandra. Förutom sin väg till att bli skolpsykolog beskriver hon Jordbroprojektet, som initierades av Skolöverstyrelsen och som pågick under ett antal år.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående artiklar Pedagogisk psykologi 2

Pedagogisk psykologi (Del 3)


En annan skolhistoria - En personlig berättelse om kampen mot en orättfärdig skola
Kjell Granström
Författaren inled med att beskriva sin personliga upplevelse av orättfärdiga skolan och fortsätter med att beskriva hur han som psykolog och professor i pedgogik arbetat för att göra skolan mer rättvis.
Läs artikeln

Här finns en pdf med artikeln

Mitt liv som förskolepsykolog
Gunilla Guvå

Gunilla är psykolog med specialistkompetens i Pedagogisk psykologi samt fil.dr. i psykologi och har varit verksam som, psykolog i förskola och skola under många år och har även handlett och utbildat psykologer inom dessa verksamheter. Förutom en avhandling om skolpsykologers rolltagande har hon skrivit böcker om konsultation och elevhälsa och arbetar fortfarande med handledning och utbildning av psykologer.
Läs hennes artikel här

Ett ämne -Två världar 


Att hålla på att bli psykolog

Lennart Parknäs

Författaren beskriver sin yrkesbana som inföll under den tid då en formell psykologutbildning saknades. Vi får ta del av de vägar som blivande och även yrkesverksamma psykologer kunde ta sig fram på i ett förhållandevis oetablerat yrke.
Läs artikeln

Att bli psykolog innan det fanns en professionsutbildning.

Anders Hallborg

Han ger några ögonblicksbilder av de tillfälligheter som avgjorde hans väg till psykologyrket och sin yrkesbana inom universitetsvärlden. Detta under en tid då psykologyrket i princip var okänt.
Läs artikeln

Hur jag inte blev psykolog
Gunn Johansson

Författaren ger en bild av sitt yrkesval som pendlade mellan medicin och psykologi och där hon så småningom, och inte minst som professor i arbetspsykologi, fick möjlighet att förena de båda. Det är intressant att följa de faktorer som påverkade hennes val, både hennes tankar och de tillfällen som till slut kom att avgöra hennes inriktning.
Läs artikeln

Mitt yrkesliv som arbetspsykolog, forskare och pedagog
Lars Sjödahl

Författaren placerar sitt yrkesliv i faser som tillsammans bildar en enhet. Här följer en beskrivning över de faser som format författarens yrkesliv som lärare, psykolog och forskare.
Läs artikeln

Här finns en pdf med ovanstående artiklar Ett ämne - Två Världar

Forensisk psykologi

Att arbeta med våld – om forensisk psykoterapi

Reflexioner om ett psykologiskt yrkesliv
Hans Åberg
Är det tänkbart som starkt engagerad klinisk psykolog, med specialinriktning på våldsbehandling, när väl pensionen infunnit sig, att strunta i de nya formerna som våldet tar sig och som överväldigar oss? Näthat, grooming, masskjutningar, hatbrott, hedersrelaterade livsinskränkningar, systematiserade organstölder, sexuella trakasserier i skydd av folkmassan? Nej, det går inte att slå ifrån sig.
Läs artikeln

Skribenter


Klinisk Psykologi

Vuxenpsykologi
Olena Sennton
25 år sedan Långbro fick sin första psykolog

Sonja Levander
Etiskt och oetiskt i psykiatrin – en subjektiv betraktelse av de senaste 50 åren

Barn- och ungdomspsykologi
Gerty Fredriksson
Psykologyrket avspeglat genom 50 års yrkeserfarenhet

Siv Boalt Boëthius
Från barnbyn Skå till Ericastiftelsen

Birgit Lundin
En Socialtjänstpsykolog berättar

Mödra- och barnhälsovård
Birgitta Rydén
Psykolog – varför? Hur blev det?


Karin Sidén

Psykolog inom Mödrahälsovård och Barnhälsovård
under 20 år


Arbets- och organisations- psykologi 

Ulla-Britt Selander och Birgitta Svanberg
Psykolog i arbets- marknadsverket på 1900-talet

Sven-Lennart Lindlöf
En psykologs yrkesbana

Johan Lohtigius
Mönstring – en mönsterverksamhet?

Kristina Pollack
Militärpsykologins historia ur mitt eget perspektiv


Pedagogiskt Psykologi

 Ingela Palmér
Skolpsykologins historia

Barbro Goldinger
Erfarenheter som skolpsykolog mellan åren 1965 och 1987

Birgitta Norrman
En historisk exposé från POMS jubileumsfest 26 oktober 2012

Ingegärd VardaSt Vincent
Skolpsykolog i Stockholm – 60–70-tal

Ulla Westman Hecht
Mitt liv som skolpsykolog - en kamp på flera plan. Historik och reflektion

Kerstin Eriksson
Min berättelse om liv yrke och samhälle

Kjell Granström
En annan skolhistoria - En personlig berättelse om kampen mot en orättfärdig skola


 Ett ämne - två världar 

Lennart Parknäs
Att hålla på att bli psykolog

Anders Hallborg
Att bli psykolog innan det fanns en professionsutbildning

Gunn Johansson
Hur jag inte blev psykolog

Lars Sjödahl
Mitt yrkesliv som arbetspsykolog, forskare och pedagog