Årsmöte 2024

Torsdag den 16 maj klockan 13.00 inleds Seniorpsykologernas årsmöte.

 

Instruktion för anmälan till årsmötet


För att delta i årsmötet måste du anmäla dig senast måndag den 12 maj till erigun57@gmail.com och uppge namn och mailadress.

När du registrerat dig kommer du sedan att få en länk att logga in på, en stund innan mötet börjar. Det är viktigt att du inte delar länken med någon annan som själv inte anmält sig. Vi har listor på de medlemmar som anmält sig, som vi prickar av mot. För enkelhetens skull är det bra om du loggar in med samma mailadress som den du anmälde dig med, så att vi snabbt kan identifiera dig.

Program och dagordning


13.00–13.30 Psykologförbundets ordförande informerar och svarar på frågor

13.45 Årsmötesförhandlingarna inleds

§1    Mötets öppnande
§2    Val av ordförande för mötet
§3    Val av protokollförare för mötet
§4    Fastställande av föredragningslista
§5    Mötets stadgeenliga utlysande
§6    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§7    Upprättande av röstlängd
§8    Styrelsens verksamhetsberättelse
§9    Ekonomisk redogörelse
§10  Revisorernas berättelse
§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12  Val av ordförande
§13  Val av styrelseledamöter
§14  Val av två revisorer jämte deras suppleant
§15  Val av valberedning
§16  Beslut om medlemsavgiftens storlek
§17  Motioner inkomna till styrelsen
§18  Övriga frågor
§19  Årsmötet avslutas