Lönesamtal


Varje år behövs ett lönesamtal mellan dig och din lönesättande chef.

Om inte chefen tar initiativ till ett samtal så måste du göra det!

Lönesamtalet ger dig möjlighet att tillsammans med din chef diskutera hur resultatet av ditt arbete bidar till att verksamhetens mål uppnås.

Och vad du med din kompetens, dina arbetsuppgifter och med ditt sätt att utföra uppgifterna bör förvänta dig i löneutveckling.

Lönesättningen har betydelse som styrmedel, konkurrensmedel och som stimulans till fortsatt goda arbetsinsatser. Lönen ska sättas med utgångspunkt i en accepterad lönepolitik. Produktivitet, effektivitet och kvalitet har ett direkt samband med lönesättningen.

Utvecklingssamtal är ett sätt att klargöra ömsesidiga krav, förväntningar och önskemål mellan chef och arbetstagare. Samtal ska genomföras minst en gång om året på initiativ av närmaste chef och med alla anställda. Uppföljningen ska ske i form av lönesamtal i samband med lönerevision.

Ibland kombinerar man utvecklings- och lönesamtal och har en form av lönedialog en gång om året. Det gäller att klart och tydligt ha dokumenterat de mål man gemensamt satte upp året innan. Har du lyckats uppfylla målen så ska detta också ge resultat i form av högre lön.

På andra ställen håller man lönesamtal och utvecklingssamtal skilda åt. Det är då viktigt att du i lönesamtalet anknyter till det som överenskommits i utvecklingssamtalet och talar om vad du gjort för att uppfylla din del av överenskommelsen.

Finns det inget system för hur lönesamtal ska föras på din arbetsplats måste du själv ta initiativ till ett samtal om din lön. När du tar ett sådant initiativ måste du informera dig om verksamhetens mål, dina individuella mål, hur uppföljningen ska se ut och hur uppföljda mål ska belönas.