Hot och våld

Risken att utsättas för hot och våld är en del av psykologers arbetsmiljö. Om du blir utsatt - gå direkt till din chef eller kollega och berätta vad som hänt.

Det är arbetsgivarens ansvar att ge dig det stöd som du behöver för att bearbeta händelsen både i kort och långt perspektiv. Det är också viktigt att dokumentera händelsen. Din berättelse kan senare användas som stödbevisning vid en eventuell utredning. Polisanmäl händelsen själv eller be din arbetsgivare göra det.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön konstateras att det är arbetsgivarens skyldighet att utfärda rutiner kring arbete som kan medföra risk för hot eller våld. T.ex. så är:

  • Arbetsgivaren ansvarig för att utreda risker för hot och våld
  • Arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs utifrån utredningen
  • Arbetet ska ordnas så att riskerna så långt som möjligt förebyggs
  • Arbetstagare ska ges utbildning så att arbetet kan utföras säkert
  • Vid en risksituation ska arbetstagare snabbt kunna kalla på hjälp
  • Ensamarbete är förbjudet då arbetsuppgiften medför påtaglig risk
  • Tillbud med hot och våld måste dokumenteras och utredas
  • Snabbt stöd ska ges till arbetstagare som utsatts för hot eller våld

Verktyg

Inom alla sektorer har parterna (arbetsgivare och arbetstagares organisationer) tagit fram verktyg som ger kunskap och stöd när du och dina kollegor skapar rutiner för att förebygga och hantera våld och hot på jobbet. För dig som arbetar inom kommun- eller region kan du läsa mer på Suntarbetslivs hemsida om verktyget Hot på jobbet och du som jobbar inom staten kan läsa mer på Partsrådets sida Hot på jobbet. Även för dig som arbetar inom privat sektor finns stöd att hämta, då på Prevents hemsida om hot och våld. 

Här hittar du:

Om du har varit utsatt för hot eller våld på jobbet

Du kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL, PSA) för kostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk.

Domstol, skadestånd

Vill du veta mer om stöd i rättssalen, rätt till skadestånd, polisanmälan, rättsprocessen, skyddsåtgärder och om brottsoffers reaktioner och behov, kontakta Brottsofferjouren eller ring dem på 0200 - 21 20 19.