Specialisttjänst och PLA

Beskrivning av lämpliga ansvarsområden för specialistpsykolog som innehar en specialisttjänst och psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) är avsedda att utgöra exempel till stöd för psykologer, chefer, HR med flera. Beskrivningen är förankrad i vår kännedom om tjänster runt om i landet. Motsvarigheten till PLA har varierande benämningar (exempelvis specialistpsykolog med funktionsansvar, PLU = Psykologiskt Lednings- och utvecklingsansvar, och dylikt). Informationen kan även utgöra en bakgrund för dig som skriver jobbannonser och befattningsbeskrivningar.

Klicka på bilden för att komma direkt till dokumentet

Psykolog med Psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Fullgöra enskilda ledningsuppgifter gällande psykologiska insatser. PLA utgör en del av verksamhetens ledningsstruktur och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsområde inom hela verksamheten. En med PLA kan verka på olika nivåer: verksamhetsnivå, divisionsnivå, förvaltningsnivå, regionnivå, eller dylikt.

Exempel på ansvarsområden kan vara:

- kvalitetssäkring av psykologiska insatser och metoder

- rutiner vid uppföljningar och utvärderingar

- rutiner vid metodutveckling

- bevaka ny forskning och nya riktlinjer såväl nationellt som internationellt

- planering av implementeringen av beslutade insatser enligt punkten ovan

- utveckla patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser

- rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar

- verka för att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga kunskapsområden i verksamheten


(Termen "enskilda ledningsuppgifter" lånas från Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §.)

Specialistpsykolog med specialisttjänst

Ansvara för svåra ärenden, handledning och konsultation, utbildning, utveckling.

Exempel på ansvarsområden kan vara:

 - bedömning och utredning vid svåra och komplicerade ärenden

- second opinion

- psykologisk behandling och andra psykologiska insatser vid svåra och komplicerade ärenden

- handledning, rådgivning, konsultation, utbildning

- implementering av aktuella metoder och förhållningssätt

- medverka till att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga kunskapsområde på arbetsplatsen

Psykiatrirapporten - Tänk nytt kring psykiatrin!

I denna rapport som Sveriges Psykologförbund publicerade i mars 2016 formulerade vi vår syn på behovet av specialistpsykologer och behovet av psykologiskt ledningsansvar i samhällets arbete med den psykiska ohälsan. Rapporten handlar också om patienten-i-centrum och vad det innebär, liksom att arbetet med psykisk ohälsa bör organiseras utifrån en tydligare matchning mellan professionernas kompetens och ansvarsområden. Förutsättningarna för effektiva samarbeten avhandlas också i rapporten.

Yrkesbeskrivning Psykolog och Specialistpsykolog

Dokumentet beskriver psykologens kompetens och nyttan med denna kompetens såväl inom som utanför hälso- och sjukvården.

Psykologutbildningen i Sverige är en 5-årig yrkesutbildning på mastersnivå. Efter psykologexamen skall en tjänstgöringspraktik (PTP) genomföras under ett års tid. PTP-psykologen arbetar då under eget yrkesansvar och under handledning. Därefter kan ansökan om psykologlegitimation göras.

Därefter beskrivs i dokumentet vad en specialistpsykolog är, vilket ansvar denne kan axla, de krav som ställs för att bli specialistpsykolog, samt den process som leder fram till behörighet som specialist.