Organisation

Sveriges Psykologförbund är en medlemsstyrd ideell förening. Organisationen består av nedanstående organ och sammanslutningar samt förbundets kansli.

Kongressen

Kongressen samlas vart tredje år och är Sveriges Psykologförbunds högsta beslutande organ. På kongressen utses förbundets styrelse samt etikråd, vetenskapliga rådet, villkorsråd, studeranderåd och specialistråd. Beslut tas också om verksamhetens huvudsakliga inriktning under den kommande kongressperioden. Kongressen består av ombud som väljs i direkta val av förbundets samtliga medlemmar.

År när kongressen inte infaller samlas förbundsstyrelsen och runt 40 förtroendevalda för en rådskonferens. Konferensen syftar till att följa upp kongressens beslut och vara rådgivande till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen - FS

Förbundsstyrelsen utses av kongressen. Två av ledamöterna är studerandemedlemmar. Styrelsen verkställer kongressens beslut samt tar beslut i löpande ärenden under kongressperioden.

Råd

I förbundet finns fem olika råd som var och en bevakar frågor inom sitt verksamhetsområde. Råden är Etikrådet, Specialistrådet, StuderanderådetVetenskapliga rådet och Företagarrådet


Psykologföreningar

Psykologföreningen är en sammanslutning för anställda medlemmar med samma arbetsgivare.

Psykologföreningen är förbundets basorgan. Detta innebär att psykologföreningarna har det övergripande ansvaret för förbundets lokala verksamhet.

Psykologföreningarna har till uppgift att fungera som förmedlare av kontakt och information inom föreningen samt mellan medlemmarna och förbundets organ, att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse och i övrigt fungera som medlemmarnas kontaktorgan med arbetsgivaren. Psykologföreningen ska verka för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna på arbetsplatserna samt förmedla facklig information.

Nationella föreningar

Yrkesföreningarna utgörs av psykologer inom ett speciellt verksamhetsområde, t ex kriminalvård, skola och mödra- och barnhälsovård. Föreningarnas uppgift är att stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, att stimulera utvecklingsarbete och bedriva information inom området.

Kansli

På förbundets kansli i centrala Stockholm arbetar 22 personer. Vi arbetar som en serviceorganisation gentemot våra medlemmar med utbildning, information och rådgivning avseende löne- och anställningsvillkor.

Därutöver arbetar vi med information och påverkansarbete gentemot våra politiker och olika samhällsorganisationer i frågor som rör psykologens roll i samhället. Vi bevakar kvalitén på psykologutbildningen och forskningen inom området.