PTP inom förskola/skola

Nedanför följer exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i PTP inom förskola/skola. Listan är framtagen av Psifos.

Individinriktat arbete

 • Psykologisk utredning och diagnosticerande av intellektuell funktionsnedsättning.
 • Psykologisk utredning av barns/elevers svårigheter i inlärningssituationen eller andra skolrelaterade svårigheter.
 • Dynamisk utredning (DA) utifrån barns/elevers potentiella lärande och proximala utvecklingszon.
 • Behandlande insatser; psykoedukativ rådgivning och stöd till föräldrar.
 • Behandlande insatser;  psykoedukativt stöd till barn/elever, t ex genom CPS (collaborative problem solving),  MI (motiverande samtal), och ACT (acceptance and commitment therapy).
 • Deltagande i samverkansmöten kring barn/elever med andra verksamheter och aktörer, såsom socialtjänst, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri mm.
 • Journalhantering och administration kring individinriktade insatser.

 

Övrigt arbete

 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp- och organisationsnivå.
 • Handledning till skolledning och pedagogisk personal i grupp eller enskilt.
 • Konsultation till skolledning och pedagogisk personal i grupp eller enskilt.
 • Utrednings- och utvecklingsuppdrag på grupp och organisationsnivå.
 • Deltagande på skolornas elevhälsoteam.
 • Observationer i förskola/skola.
 • Utbildningsuppdrag gentemot personal i förskola/skola och/eller föräldrar.