Psifos kompetensdagar 2024 Jönköping

Relation och inspiration

 - positiva relationer som verktyg i det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet

 

FöreläsareEn bild som visar person, Människoansikte, sjö, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

 

Ingrid Hylander är leg. psykolog, fil.dr i psykologi, docent i pedagogik, anknuten till Karolinska Institutet. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola samt lett forskningsprojekt om elevhälsa. Ingrid är medförfattare till bland annat Elevhälsa som främjar lärande (Studentlitteratur, 2017) och Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete (SPSM, 2020) samt har bidragit med forskningsperspektiv i tre böcker om Visättraskolans utvecklingsarbete.


 

 

 En bild som visar person, Människoansikte, vägg, leende

Automatiskt genererad beskrivning

 

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och är ofta konsulterad som expert för myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Hon är författare till boken Distraherad - hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur & Kultur, nyutgåva 2022) och medförfattare till Hälsosegrar (Norstedts, 2021). Sissela är också drivande inom det ideella initiativet Det syns inte som arbetar med prevention i skolan.

 


 

 

En bild som visar person, klädsel, utomhus, växt

Automatiskt genererad beskrivning

 

Åsa Hirsh är docent i pedagogik och utbildningschef för rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon har en mångårig bakgrund som lärare i grundskolan. Idag varvar hon undervisningen på universitetet med skolnära forskning. Åsa är författare till ett flertal böcker, däribland boken Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi (Natur & Kultur, 2020).


 En bild som visar Människoansikte, person, vägg, leende

Automatiskt genererad beskrivning

Erik Mattsson är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Han utbildar bland annat blivande advokater i retorik och doktorander på Chalmers kring populärvetenskaplig presentation. Erik är grundare av företaget Ordrum och har skrivit böckerna Talarkokboken, Möteskokboken 1, 2 och 3 samt varit redaktör till Skrivarkokboken. Han har en examen i statskunskap. Dessutom har han studerat matematik, ekonomisk historia, fysik och retorik. Han har varit förbundsordförande för Röda Korsets ungdomsförbund, undervisat i retorik vid Uppsala universitet samt haft uppdrag som skådespelare.


 

 

 En bild som visar Människoansikte, person, leende, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Hanna Ginner Hau är leg. psykolog, disputerad i psykologi och docent i specialpedagogik. Hon är sedan 2016 verksam vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hanna leder bland annat ett forskningsprojekt kring interventionen Homework, Organization and Planning Skills (HOPS). Hanna har också medverkat i arbetet med interventionen PATHS (Promoting Alternative THinking Strategies) som syftar till att främja utvecklingen av barns sociala och känslomässiga kompetenser. Tidigare har Hanna arbetat med forsknings- och utvecklingsarbete på FoU-enheter i kommunal, regional och statlig regi samt på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hanna har även bedrivit forskning som rör ungdomar som begår brott.


 

 En bild som visar Människoansikte, person, leende, klädsel

Automatiskt genererad beskrivning

Ulrica von Thiele Schwarz är legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens universitet med en bakgrund inom företagshälsovård. Hennes forskning handlar om hur man designar, implementerar och förstår effekterna av nyheter i organisationer. Inte minst har hon intresserat sig för hur forskningsresultat ska komma till praktisk nytta. Tillsammans med Henna Hasson har hon skrivit flera böcker om kunskapsanvändning såsom Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar (Natur & Kultur, 2017) och nu senast Implementeringsboken (Natur & Kultur, 2023) som ger en konkret och handfast beskrivning av hur man kan ta sig an implementeringsutmaningar.

 

 En bild som visar person, Människoansikte, träd, klädsel

Automatiskt genererad beskrivning

 

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar mot förskolan i eget företag med handledning, utbildning och skrivande, men har tidigare varit kommunalt anställd som förskolepsykolog. Hon har även arbetat på Rädda Barnen som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO). Anna har skrivit flertalet böcker, den senaste Främja barns psykisk hälsa i förskolan (Studentlitteratur, 2023).


 

 En bild som visar Människoansikte, person, leende, klädsel

Automatiskt genererad beskrivning

 

Åsa Bankert är leg. psykolog inom förskola och skola med positiv psykologi som specialområde. Åsa är särskilt intresserad av organisationsutveckling och att utveckla elevhälsoarbetet i en mer hälsofrämjande riktning. Åsa är verksam på Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun.


 

 

 En bild som visar person, Människoansikte, leende, klädsel

Automatiskt genererad beskrivning

 

Malin Jisander är lärare och specialpedagog. Malins engagemang ligger i att lyfta elevperspektivet och bidra till en skola som stärker elevers välbefinnande och förutsättningar för att lyckas. Malin är verksam på Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun.


 

 

 En bild som visar Människoansikte, person, klädsel, leende

Automatiskt genererad beskrivning

Therése Skoog är professor i utvecklingspsykologi och excellent lärare vid Göteborgs universitet. Hon är även vicedekan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Therése har forskat om barn och ungas psykologiska utveckling och hur den kan främjas i en positiv riktning i över 20 år. Hon har publicerat runt 50 internationella, vetenskapliga artiklar och flera bokkapitel i ämnet. Therése har anlitats som expert av många svenska och norska myndigheter i frågor som rör barns och ungas utveckling. Hon är vetenskapligt råd vid Statens institutionsstyrelse. En viktig del av hennes forskning har rört förebyggande och främjande arbete i skolan.


 

 

  En bild som visar Människoansikte, person, klädsel, leende

Automatiskt genererad beskrivning


Rebecca Johansson och Viktoria Front (till höger) är legitimerade logopeder och anställda på den centrala elevhälsoenheten i Jönköpings kommun. Deras huvudsakliga uppdrag är att handleda och kompetensutveckla skolpersonal kring områdena tal, språk och kommunikation i syfte att undanröja språkliga och kommunikativa hinder i lärmiljön.


 

 

  En bild som visar Människoansikte, person, klädsel, porträtt

Automatiskt genererad beskrivning

Malin Gren Landell är leg. psykolog, psykoterapeut och med.dr. Hon har varit särskild utredare gällande frånvaro på uppdrag av utbildningsdepartementet och haft uppdrag för bland annat olika skolmyndigheter och Socialstyrelsen. Som forskare och expert på området skolfrånvaro är hon en av grundarna till INSA (International Network for School Attendance). Malin har skrivit flera böcker för både förskola och skola om att främja närvaro samt om att möta barn med blyghet och rädsla.


 

 

  En bild som visar Människoansikte, person, klädsel, leende

Automatiskt genererad beskrivning


Malin Valsö är leg. psykolog och driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer. Malin har erfarenhet av att arbeta inom både kommunal skola och friskola, som skolpsykolog och med kvalitetsutveckling av elevhälsan på huvudmannanivå.