Psifos kompetensdagar 2023 Umeå

Show me how you do it!

Föreläsare

Föreläsare kommer att presenteras så snart vi har informationen.  

 Välkommen in - kafferasten

  


David Edfelt är psykolog och författare som arbetar med handledning och utbildning främst inom förskola och skola. David driver även två poddar och Tipsbanken på psykologdavid.se.

 


Tasja Berg är leg. psykolog med mer än tio års erfarenhet från att arbeta med elevhälsofrågor och elevhälsoutveckling. Hon har bl.a. arbetat som skolpsykolog och verksamhetsutvecklare för elevhälsan och arbetar nu som bitr. chef i den Centrala elevhälsan Täby där hon bl.a. leder professionsutvecklingen för skolpsykologerna. Tasja arbetar även som organisationskonsult. Tasjas favoritteman är bl.a. hälsofrämjande skolutveckling, SKA, psykologisk trygga team och lärande organisationer.

 

Carin Lindgren är intresserad av ledarskap, förebyggande insatser och lågaffektivt bemötande. Hon har stor erfarenhet av krisarbete och konflikthantering. Tidigare har hon jobbat med företagshälsovård, organisationsutveckling och elevhälsa. Idag jobbar hon som handledare och utbildare.

 

 


Malin Olsen har varit verksam som psykolog sedan 2011 inom bland annat socialtjänst, SiS och BUP. Sedan tre år jobbar hon i grundskolan i Malmö stad med särskilt intresse för barns gamingvanor och skolfrånvaro.

 


Nina Malmberg har varit verksam som psykolog sedan 2013 inom barnhabilitering och barn och ungdomspsykiatri och skola. Jobbar sedan sju år tillbaka i grundskolan i Malmö med särskilt fokus på elever med problematisk skolfrånvaro.
 
Helena Persson har varit verksam som psykolog sedan 2007 inom främst psykiatri och skola och är specialist i klinisk psykologi. Under sin tid som skolpsykolog i Stavanger arbetade Helena i ett frånvaroteam där intresset för att arbeta med de här eleverna väcktes. De senaste fem åren har Helena arbetat som skolpsykolog i grundskolan i Malmö stad.

 


Ana Esbjörnsson Dias deltar i programpunkt 1:3 Insatsprogram för frånvaro.

 


Pontus Davidsson deltar i programpunkt 1:3 Insatsprogram för frånvaro.

 


Christina Coco är leg. psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi. Hon jobbar som psykolog på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm på dess kliniska mottagning BUP-KIND/BUP-FOUU. Har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utbilda och handleda personal samt metodutveckling.

  


Liselotte Wihlbäck är utbildad specialpedagog, arbetar idag inom elevhälsan med uppdrag inom skolutveckling, handledning och fortbildning. Är ansvarig för olika vägledningar och stödmaterial bl.a Levla Lärmiljön. Har lång bakgrund inom skolans värld och har arbetat inom olika skolformer som grundskola, anpassad utbildning och folkhögskola.

  


Victoria Laag har jobbat som psykolog i drygt 15 år och är STP-psykolog i pedagogisk psykologi. Hon har en yrkesbakgrund inom både Företagshälsovård och Barnhälsovård där hon utöver operativt psykologarbete även haft roller som verksamhetsutvecklare och chef för en länsövergripande psykologenhet. Idag jobbar Victoria som psykolog på ledningsnivå för gymnasieskolorna i Jönköpings kommun, en roll hon har varit med och utvecklat sedan 2019.

  


Gunilla Guvå är leg.psykolog med specialistkompetens i psykologi, fil.dr. i psykologi, författare till böcker om psykologisk fallkonsultation, elevhälsa som främjar lärande, grupputveckling i förskola och skola samt utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola

 

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utmanande beteenden, bl a inom förskola och skola. Idag är Peter verksam i det egna företagen, Besiva, där han arbetar med handledning, utbildning samt organisations- och implementeringsstöd. Peter har skrivit ett flertal böcker om tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd, t ex Tydlighet, ledarskap och uppmuntran - Positivt beteendestöd i klassrummet.

 

Eva Thormann är leg. psykolog och verksam som förskolepsykolog i Nacka där hon arbetar med att introducera och sprida positivt beteendestöd på individ-, grupp och organisationsnivå. Hon har lång erfarenhet av att, i samarbete med barn, familjer och personal, arbeta för att minska problemskapande beteenden och främja psykisk hälsa och lärande. Eva har skrivit boken ”Positivt beteendestöd i förskolan - För lärande, lek och livskvalitet" tillsammans med Peter Karlsson.

 

Niklas Fröst leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, neuropsykolog. Forskarstuderande Mittuniversitetet. Niklas har arbetat som skolpsykolog i drygt 20 år. I dag har han framförallt uppdrag som handledare åt elevhälso-personal men bedriver också undervisning på psykologprogrammet. Inom Skolutvecklarna Sverige arbetar Niklas med utbildning av testbatteriet Cognitive assessment system samt med utbildning/utveckling av skolorganisationer." 

 

Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi. Petri har arbetat som skolpsykolog, chef inom elevhälsa, och FoU-sakkunnig. Han är också forskare på Mittuniversitetet samt gästforskare på UCL Institute of Education, London. I dag arbetar han som handledare, utbildare och utvecklare av förskole-, skol- och elevhälsoverksamheter.

 

Donny Bergsten har arbetat som psykolog sedan 2006 inom barn och ungdomshabilitering, BUP, ungdomsmottagning och elevhälsa. Han är specialist i pedagogisk psykologi, ledamot i Psifos styrelse och samordnare för skolpsykologernas PLA-nätverk.

 

 

Stefan Boström är legitimerad psykolog under specialistutbildning i pedagogisk psykologi. Han arbetar i Uppsala kommuns centrala barn- och elevhälsa samt i eget företag med handledning, utbildning och verksamhetsstöd till personal, elevhälsoteam och skolledningar. 

 

Rauli Sulanko uppger att det är något med sammanhang där vi lär oss som drar i honom. Sedan han började i första klass som sjuåring har han ständigt, med bara ett par kortare uppehåll, befunnit sig i olika former av skolmiljöer. Som elev, student, lärare och sedan 2012 som legitimerad psykolog med ett stort intresse för professionsfrågor, strategiskt utvecklingsarbete och förhållningssätt till komplexiteten i uppdraget. 

 

För Johan Ceric Andelius har det alltid varit viktigt att förmedla psykologisk kunskap på ett sätt som möjliggör beteendeförändring hos den handledde och i dess tur hos våra elever. Han har bred praktisk erfarenhet av handledning gentemot olika yrkesgrupper och av att arbeta med elevhälsa. Nu som konsult men också av att vara kommunanställd. 

 

Jonas Olsson är leg psykolog och STP-psykolog i pedagogisk psykologi. Han har arbetat som psykolog inom förskola och skola sedan 2010 och arbetade innan dess i skolan som både elevassistent, lärarvikarie och konflikthanteringskonsult. Han brinner för att alla barn i skolan ska få en så rik och konstruktiv livs- och lärandemiljö som möjligt. I den andan har han fördjupat sig i strukturerade metoder som CPS och PAX. Han har sedan 2012 engagerat sig i professionsfrågor inom Sveriges psykologförbund.

 

Joel Rutschmann är STP-psykolog i pedagogisk psykologi. Arbetar numera som specialpedagogisk rådgivare på en skolmyndighet. Ledde tillsammans med Jonas Olsson Psifos arbete med att ta fram kvalitetsmodellen för psykologers arbete i elevhälsan.

 

Professor Jack Naglieri är fil dr., senior forskare vid Devereux Center for Resilient Children och professor emeritus i psykologi vid George Mason University. Han är stipendiat i APA-divisionerna 15 och 16 och mottagare av 2011 Italian American Psychology Assembly Award for Distinguished Contributions to Psychology, mottagare av APA Division 16 Senior Scientist Award (2001) och senast New York Association of School Psychologists (NYASP)  Legends in School Psychology Award (2022). Han är författare till över 300 vetenskapliga artiklar, ett stort antal böcker och testinstrument.

 

Anette Jonasson jobbar som Leg psykolog och PLA i den Centrala Barn- och Elevhälsan i Västervik sedan 2009 och har under åren verkat för att få till en stark psykologgrupp som kan bidra med en hög psykologisk kompetens till skolorna. Hennes riktning är att genom välplanerade möten hamna i tillsammansarbete kring det som är angeläget och som hjälper. Tidigare har hon jobbat på Barn och ungdomshabilitering i Västervik, Norrtälje och Östhammar och haft en egen firma som erbjöd handledning till arbetslag.

 

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog, författare och utbildare. Hon bloggar på Det inkluderande klassrummet - specialpedagogen.blog. 

 

Erik Rova är ST-psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skola, primärvård och vuxenpsykiatri. Erik Rova är verksam som handledare och utbildare över hela Sverige. 

 

Anton Sjögren handleder och utbildar skolpsykologer över hela landet. Han har tidigare arbetat som kommunalt anställd skolpsykolog, inom BUP och för Rädda Barnen, där han varvade kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Anton Sjögren är i dagsläget primärt verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.