Psifos kompetensdagar 2022

Bredd och Djup i en mångfacetterad vardag.

Föreläsare  

John Steinberg, fil dr, föreläsare samt författare till ett 50-tal böcker, bland annat Ledarskap i klassrummet, Lärarens kroppsspråk, Att vända en klass och Värdegrundsarbete i praktiken. John Steinberg har arbetat som skolpsykolog, universitetslektor, rektor och konsult.

 

 


Eva Tideman är leg. Psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Lunds universitet. Sedan många år handleder och fortbildar hon yrkesverksamma psykologer. Hon har även översatt och utprövat flera test och skattningsskalor som används i psykologisk utredning och testning av barn och skrivit flera böcker inom fältet.

 


Niklas Fröst är leg. Psykolog och specialist i neuropsykologi. Niklas Fröst har arbetat som skolpsykolog i drygt 20 år. I dag har han framförallt uppdrag som handledare åt elevhälsopersonal men också undervisning på psykologprogrammet. Inom Skolutvecklarna Sverige arbetar Niklas Fröst med utbildning av testbatteriet Cognitive assessment system (CAS) samt med utbildning/utveckling av olika skolorganisationer.

 

 

Jonas Olsson är leg. psykolog och specialiserar sig inom pedagogisk psykologi. Han var en av två huvudförfattare till Psifos kvalitetsmodell och är kursledare för IHPU:s kurs "Pedagogisk psykologi i elevhälsan". Han har ett stort engagemang för en skola som är uppbyggd utifrån premissen att alla kan utvecklas, och där alla elever oavsett förutsättningar är inkluderade och upplever skolan som meningsfull, hanterbar och begriplig.

 

 


Malin Valsö är leg. psykolog på Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer. Hon har erfarenhet från arbete inom friskola och kommunal skola som skolpsykolog och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå samt som organisationskonsult. Malin är föreläsare, processledare och handledare samt författare till bland annat Fysisk lärmiljö, optimera för trygghet, arbetsro och lärande och Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team.

 

 
Charlotte Henschel är leg psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi och

organisationskonsult i eget bolag. Hon utbildar psykologer i facilitering inom specialistordningen
tillsammans med kollegan Johan Möller.

 

 


Maria Kempe Olsson har sedan 2011 arbetat som rektor och är utöver det lärare och specialpedagog.

Hon arbetar just nu på Rektorsutbildningen vid Göteborgs Universitet, där hon bland annat är
professionshandledare i rektorsprogrammet och kurslärare i fortbildningskursen "Att leda elevhälsa". Hon finns även med som processtödjare i Samverkan för bästa skola och är författare till böckerna Design för skolorganisation – i praktiken och EHM Elevhälsomötet- en främjande, förebyggande
och lärande modell.

 

 

Anna Bengtsson är legitimerad lärare och specialpedagog. Sedan 2013 har Anna återkommandeuppdrag vid Göteborgs Universitet. Hon föreläser och utbildar med fokus på elevhälsa, det specialpedagogiska uppdraget och på att designa och utveckla skolan som en lärande organisation. Författare till böckerna Design för skolorganisation – i praktiken och EHM Elevhälsomötet- en
främjande, förebyggande och lärande modell.

 

 


Fredrik Zimmerman är forskare i barn och ungdomsvetenskap och jobbar som lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås. De senaste åren har han forskat om varför pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor och har skrivit en avhandling på temat.

 

  


Jenny Jakobsson Lundin är psykolog och enhetschef inom mödra- och barnhälsovården i Örebro och

har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog förskola och skola. Hon är utbildare i
programmet ICDP- Vägledande samspel och författare till böckerna Samspelets psykologi i förskolan
(2019) och Psykologi för klassrummet (2016).

 

  


Malin Ryen är psykolog inom förskola och skola i Haninge kommun. Hon är utbildare i programmet ICDP-Vägledande samspel, och förutom sedvanliga psykologuppgifter i förskola/skola leder hon arbetet med implementering av programmet i kommunen. Hon är också styrelseledamot i Stiftelsen ICDP Sverige.

 

 


Sara Nilsson Mohammadi arbetar som skolpsykolog i Malmö sedan 2012 och befinner sig i slutet av sin specialistutbildning inom pedagogisk psykologi med ett specialistarbete om rasifiering i skolan. Hon har i över 20 år på olika sätt arbetat med frågor som rör antirasism.

  


Stina Hindström är legitimerad psykolog och driver en egen praktik i centrala Göteborg. Hon har lång erfarenhet av barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet både i öppen- och dygnetruntvård. Hon har även arbetat inom Rädda barnen. Stina Hindström svarar på läsarfrågor i Göteborgs Posten kring barn och familjefrågor och hon deltar regelbundet i Sveriges Radio i programmet ”Fatta familjen”.