Föreläsare


Peter WährborgPeter Währborg är utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare. Han är fil. dr. i psykologi och har psykoterapiutbildningar i individuell- och familjeterapi. Han är också specialistutbildad läkare inom områdena kardiologi, internmedicin och smärta. Tidigare var han verksam som överläkare i kardiologi och chef vid Utvecklingscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Han grundade på 70-talet Göteborgs Socialpsykologiska Institut där han verksam som lärare och handledare i familjeterapi. Även grundat Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Fungerat som konsult inom området stress och stressrelaterade sjukdomar och skrivit flertal böcker och många artiklar inom sina specialområden. Sedan några år tillbaka är PW fortsatt verksam som överläkare vid Smärthjälpen i Sverige AB och Werbe & Partners.


Patricia A. JenningsPatricia A Jennings (Tish Jennings)Professor of Education at the University of Virginia, is an internationally recognized leader in the fields of social and emotional learning and mindfulness in education. Her research places a specific emphasis on teacher stress and how it impacts the social and emotional context of the classroom. Jennings recently led the team that developed CARE, a mindfulness-based professional development program shown to significantly improve teacher well-being, classroom interactions and student engagement in the largest randomized controlled trial of a mindfulness-based intervention designed specifically to address teacher occupational stress. Currently, she is leading the development of the Compassionate Schools Project curriculum, an integrated health and physical education program. Jennings has earlier spent more than 22 years as a teacher, school director and teacher educator.


Malin Gren LandellMalin Green Landell är disputerad psykolog och leg. psykoterapeut. Malin har lett en statlig utredning på skolfrånvaro. Hon leder ett internationellt nätverk – INSA - på att främja närvaro. Hon har forskat på social rädsla hos ungdomar. Hon har skrivit flera böcker för elevhälsa och skolpersonal som rör skolfrånvaro och att möta oro och rädsla hos elever i skolan.

https://www.grenlandelliskolan.se/


Gunilla Carlsson KendallGunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog och är verksam i Provivus. Gunilla har lång erfarenhet av både skolpsykologiskt arbete och klinisk verksamhet. Hon arbetar med handledning av psykologer samt med fortbildning för pedagoger. Hon är författare och har skrivit flera böcker riktade till pedagoger och skolan om elever i behov av särskilt stöd. Gunilla sitter i styrelsen för Sveriges Neuropsykologers Förening.

www.provivus.se


Anna BorgAnna Borg är utbildad specialpedagog och arbetar vid KIND på Karolinska Institutet. Anna är utbildad ämneslärare och har arbetat som chef för en kommunövergripande mobil enhet med ansvar att stödja kommunens grundskolor i arbetet med att återetablera en fungerande skolgång för elever i problematisk skolfrånvaro. Anna har arbetat som rektor. I dagsläget arbetar Anna med ett flertal skolrelaterade projekt, varav de flesta handlar om att utbilda, handleda och fortbilda skolpersonal inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med fokus att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering. Anna har tillsammans med Gunilla Kendall Karlsson publicerat boken "Utanförskap i skolan. Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen" (Studentlitteratur, 2018).


Annika DellholmAnnika Dellholm är leg. psykolog inom skolan i Malmö och projektledare för Malmös utvecklingsarbete runt AFI-NBW.


Joel Rutschman Jonas Olsson Joel Rutschman och Jonas Olsson är båda verksamma inom Psifos och STP-psykologer inom pedagogisk psykologi. Jonas och Joel ledde tillsammans Psifos arbetsgrupp för framtagande av kvalitetsmodellen från 2015 – 2018.

Gustav NilssonSanna BergGustav Nilsson är leg. psykolog och forskningsansvarig på Vestigio. Sanna Berg är leg. psykolog, arbetar som skolpsykolog i Haninge kommun och är certifierad PAX-instruktör.


Malin ValsöMalin Valsö är leg. psykolog och författare. Hon har erfarenhet från arbete som skolpsykolog inom både kommunal skola och friskola, samt kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer, samt som föreläsare och handledare.

Philip HwangPhilip Hwang är senior professor i psykologi vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst samt leg. psykolog och psykoterapeut. Hans forskning handlar om utvecklingspsykologi i allmänhet och barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling i synnerhet. På svenska har Philip gett ut ett drygt 15-tal böcker, bl.a. "Utvecklingspsykologi" och "Ungdomar & unga vuxna: Utveckling och livsvillkor" (2018).

Maria SchillaciMaria Schillaci är legitimerad psykolog och arbetar som utredare för Barnafrids regeringsuppdrag om att nationellt utveckla kompetensen i psykiatrisk traumavård för första linjen och barn- och ungdomspsykiatrin.  Barnafrid är nationellt kunskapscentrum om våld mot barn på Linköpings universitet. Maria var tidigare verksam inom barnrättsorganisationerna ECPAT Sverige och Rädda Barnen där hon arbetade med nationell och internationell samverkan, påverkan och kunskapsspridning gällande sexuell exploatering av barn. Maria har skrivit #nätsmart för Rädda Barnen, en handbok om hur förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet och under sina år som förskole- och skolpsykolog skrev Maria boken Skolfrånvaro: KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete.

Carl-Göran SvedinCarl-Göran Svedin är professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri och forskningsledare vid Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet. Carl-Göran har varit initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping, Barnahus Lund och Barnafrid.