Program

Samtliga föreläsningar äger rum på Steam Hotel. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Onsdag 11 september


09:00 - 10:00

Registrering och kaffe 


10:00 - 10:30

Inledning:

Landshövding Minoo Akhtarzand hälsar välkommen


10:30 - 12:00

Peter Währborg

"Barn och stress"
Psykiska besvär, stress och stressrelaterade tillstånd utgör ett av vår tids viktigaste hot mot folkhälsan såväl hos vuxna som hos barn och unga. I denna föreläsning går Peter Währborg, utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare, igenom hur omfattande problemet är, hur det yttrar sig samt hur det ska bemötas. Särskilt intresse ägnar Peter åt barns och ungas livssituation och vad som händer i hjärnan då de utsätts för både lindrig och svår stress.

12:00 - 13:00

Lunch på Steam Hotel


13:00 - 14:30

Patricia A Jennings

“Helping Teachers Reduce Stress and Cultivating Resilience with Mindfulness and Compassion”
Reslience (motståndskraft) är förmågan att med framgång anpassa sig till utmanande situationer utan långsiktiga negative effekter och idag behöver våra studenter och lärare mer motståndskraft än någonsin. Forskning visar att praktiserande av medveten närvaro och ”compassion” främjar de kognitiva och känslomässiga styrkorna vi behöver för att bygga och utveckla motståndskraft och därigenom skapa förhållanden för akademisk inlärning. Dr. Jennings kommer att presentera forskningen och enkla färdigheter som är lättanvända inom medveten närvaro, empatibaserade och känslomässiga färdigheter för att öka motståndskraft och öka välmående i skolorna.

14:30 - 15:00

Fika


15:00 - 16:30

Patricia A Jennings

“The Trauma-Sensitive Classroom”
Över hela världen växer antalet elever som är utsatta för olika typer av trauma, svårigheter och kronisk stress. I den här epidemin är det viktigt för skolor att bistå med det vuxenstöd elever behöver för att fungera i skolan. Skolpersonal har vanligen inte fått eller fått mycket lite träning som förbereder dem för denna uppgift.  Dr. Jennings kommer att presentera forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kring skolan och klassrumspraktik som stöder elevernas läkande, bygger moståndskraft och ökar empati i klassrummet.

18:00 –

Mingel på Steam Hotel


 
 

Torsdag 12 september


08:30 - 10:00

Malin Green Landell

”Närvaroarbete och skolutveckling”
Förskolepsykologer och skolpsykologer har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Närvaro berör många områden – social, fysisk och pedagogisk miljö. Föreläsningen tar upp psykologens roll i att utveckla, leda, handleda och verka närvarofrämjande tillsammans med övrig skolpersonal.

10:00 - 10:30

Fika


10:30 - 12:00

Gunilla Carlsson Kendall och Anna Borg

”Utanförskap i skolan. Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen”
Nytorpsmodellen är ett systematiskt sätt att arbeta med att skapa en tillgänglig skolsituation för elever, som både kan användas inom klassens ram och med elever som har behov av ett omfattande stöds. Vi kommer att beskriva modellens olika delar och kommer att försöka sätta det i ett perspektiv av vad du skolpsykolog skulle kunna bidra med på olika nivåer i skolan.

12.00 - 13.00

Lunch på Steam Hotel


13.00 -14.30

Valbara seminarier i fyra rum, första passet

Psifos årsmöte

Vad har Psifos åstadkommit under verksamhetsåret och vad är planen inför nästa år? Hur kan du som medlem påverka vad föreningen arbetar med för frågor och hur kan du engagera dig i dessa? Psifos styrelse har i uppdrag att agera utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Som medlem är årsmötet det givna tillfället att få god insyn i styrelsens arbete och att påverka föreningens framtid. På årsmötet röstar medlemmarna även fram en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret.

För att kunna delta måste du vara medlem i Psifos.

Gustav Nilsson och Sanna Berg
”Effekter av det främjande arbetet utifrån PAX i skolan”
Hur arbetar man främjande i skolan på ett strukturerat sätt? Finns det dokumenterade effekter av sådant arbete? Under sin föreläsning kommer Gustav Nilsson, leg. psykolog och forskningsansvarig på Vestigio att besvara de två frågorna utifrån arbetsmodellen PAX i skolan.

Annika Dellholm
”AFI-NBW – en evidensbaserad arbetsmodell för interventionsmatchning”
Hur kan vi inom elevhälsan skapa ett gott tvärprofessionellt samarbete där både elev och föräldrar inkluderas i bedömning och utredning? Kan vi samlas kring ett gemensamt språk och på ett begripligt och metodiskt sätt planera, genomföra och återge bedömningar? Under seminariet berättar Annika om modellens innehåll och potential och om hur arbetet med modellen tar sin form i Malmö.

Maria Schillaci och Carl-Göran Svedin
”Barn och traumatisering. Från forskning till prevention i praktik”
Hur kan vi upptäcka traumatiserade barn inom förskola, skola och gymnasium? Vilken roll kan elevhälsan ha? Detta seminarium lotsar dig igenom kunskapsområden som förekomst av våld mot barn, om extra sårbara barn, om barn och traumatisering, hur bemöta barn i kris och hur fråga och prata med barn om våld.

14:30 - 15:00

Fika

 

15:00 - 16:30

Valbara seminarier i tre rum, andra passet

Gustav Nilsson
”Effekter av det främjande arbetet utifrån PAX i skolan”
Hur arbetar man främjande i skolan på ett strukturerat sätt? Finns det dokumenterade effekter av sådant arbete? Under sin föreläsning kommer Gustav Nilsson, leg. psykolog och forskningsansvarig på Vestigio att besvara de två frågorna utifrån arbetsmodellen PAX i skolan.

Annika Dellholm
”AFI-NBW – en evidensbaserad arbetsmodell för interventionsmatchning”
Hur kan vi inom elevhälsan skapa ett gott tvärprofessionellt samarbete där både elev och föräldrar inkluderas i bedömning och utredning? Kan vi samlas kring ett gemensamt språk och på ett begripligt och metodiskt sätt planera, genomföra och återge bedömningar? Under seminariet berättar Annika om modellens innehåll och potential och om hur arbetet med modellen tar sin form i Malmö.

Joel Rutschman och Jonas Olsson
”Psifos kvalitetsmodell – erfarenhetsutbyte om användbarhet och behov av ytterligare stöd”
Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan lanserades av Psifos vid förra årets kompetensdagar med förhoppningen att den skulle vara till nytta för elevhälsopsykologer runt om i landet. Denna workshop syftar till att utbyte erfarenheter av hur den använts, vilka hinder som upptäckts och möjligheter som identifierats. Workshopen syftar också till att inventera hur Psifos som förening kan ge stöd för att öka användbarheten ytterligare. Workshopen lämpar sig för den som på olika sätt har försökt använda sig av kvalitetsmodellen under året eller är nyfiken på hur den skulle kunna användas.

19:00 -

Festmiddag på Steam Hotel


     
     

Fredag 13 september


8:30 - 10:00

Malin Valsö

”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande”
Den fysiska arbetsmiljön i skolan påverkar både elevernas lärande och psykiska hälsa, såväl som lärarnas förutsättningar att undervisa och att må bra på jobbet. Den fysiska lärmiljön påverkar alla elevers lärande och hälsa. Men störst effekt har den fysiska lärmiljön på elever med funktionsnedsättningarna och elever med svenska som andra språk – oavsett om miljön och effekten är positiv eller negativ. Malin Valsö varvar föreläsning med övningar och diskussioner och ger tips på hur man kan bedöma, och vid behov åtgärda, den fysiska lärmiljön.

10:00 - 10:30

Fika


10:30 – 12:00

Philip Hwang

”Ungdomars livsvillkor och identitet”
Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och svårigheter. Utgångspunkten för min presentation är att man, för att bättre förstå ungdomar, måste veta något om vart de är på väg, och för att bättre förstå unga vuxna hjälper det att veta var de kommer ifrån. Utifrån vår nyutkomna bok ”Ungdomar och unga vuxna” kommer jag att prata om sådant som knyter an till skolpsykologers arbete, bland annat ungas identitetsskapande, mobbning på nätet samt ungas kroppsuppfattning och hur denna påverkas av de utseendeideal som många försöker leva upp till.

12:00

Avslut och lunchpaket delas ut.