Program

Samtliga föreläsningar strömmas digitalt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Program i PDF

Onsdag 8 september


08:00 - 08.20

Den digitala plattformen öppnas. Öppen kamera. Förläsningsscen och förberedelser strömmas live. 

  Testa din uppkoppling och se dig omkring.

08.20 - 08.40

Inledning:

Psifos ordförande Lena Svedjehed och Malmö arrangörsgrupp.

08.40 - 

Live digitalt från Östersund

Petri Partanen

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan – psykologens roll och verktygslåda i förskola och skola

Förskolans och skolans läroplaner ställer förväntningar på att barn och elever utvecklar ett an­tal förmågor och färdigheter under sin skolgång. I sin föreläsning kommer Petri att beröra hur vi kan förstå förskolans och skolans uppdrag utifrån ett pedagogisk-psykologiskt perspektiv. Han kommer särskilt att fokusera på den roll som metakognition och självreglering samt andra kognitiva förmågor spelar för elevers lärande, utifrån bl a den forskning som han bedriver med kollegor. Psykologers och elevhälsopersonalens arbete tillsammans med skolpersonal för att öka förståelsen för elevers varierande behov utgör en viktig pusselbit.


Eftersnack med Petri Partanen

PAUS

Utsällare, diskussinsforum

 

10.40 - 

Live från STUDIO i Malmö

Gunilla Guvå

Psykologin i pedagogikens tjänst – om konsten att bidra med psykologiska perspektiv på utveckling och lärande i förskola och skola.

I den här föreläsningen får vi ta del av Gunillas samlade tankar och erfarenheter av hur man som psykolog når ut med sin kunskap i förskola och skola och vilka förutsättningar som behövs för att kunna göra det. Gunilla kommer att resonera kring vilken kunskap det är vi ska bidra med, både utifrån ett psykologiskt, såväl som ett salutogent, relationellt och kontextuellt perspektiv. Vad är det som främjar såväl som hindrar utveckling och lärande och hur kan vi arbeta för att undanröja det som hindrar? Gunilla kommer också att gå in på vikten av samsyn i dessa frågor, framför allt inom elevhälsan.


Eftersnack med Gunilla Guvå

LUNCH

Författarsamtal, utsällare, diskussinsforum


13:00 - 

Live digitalt från Manchester University

Neil Humphrey

In his lecture Neil will explore the intersection and connection between social and emotional learning and academic achievement as well as mental health and academic performance. How are the kids doing really? And what can we as psychologists in school do to assist, promote and support positive development in these areas?

Eftersnack med Niel Humprey

PAUS

Utställare, diskussionsforum


15:30 - 

Live från STUDIO i Malmö

Ulrika von Thiele Schwarz

Nå ut och nå fram med evidens-baserade metoder  - the devil is in the details.

Psykologer i förskola och skola arbetar mycket med att utbilda och handleda personal – ett ar­bete som ibland känns som att det inte riktigt landar – förväntad förändring uteblir liksom. Vad kan det bero på och hur kan implementeringsforskning hjälpa oss förstå var­för? Handlar det om att interventionen inte är effektiv, eller att den inte passar i sammanhanget? Eller finns det hinder för den önskade beteendeförändringen som handledning och utbildning inte rår på? I implementering ryms många av psykologers kunskapsområden: om förändring förstås, men också om kognitiv psykologi och socialpsykologi, grupp- och organisationspsykologi och så utvärdering och uppföljning. Hur kan psykologer använda detta för att bidra till en förskola och skola som vilar på bästa tillgängliga kunskap? Ulrica kommer den här eftermiddagen att dela med sig av forskning, teori och användbara verktyg kring just imple­mentering och användbar, tillförlitlig och relevant kunskap.


Eftersnack med Ulrika Thiele Schwarz


17:00 - 17.10

Avslut - information om morgondagen


17.10 – 17.40

Eftermingel

  Möjligheter till nätverksmingel eller diskussionsgrupper utifrån dagens teman.

 
 

Torsdag 9 september


08:00 - 

Öppen kamera. Förläsningsscen och förberedelser strömmas live.


08.20 - 08.30

Välkomna

  Presentation av Psifos styrelse och styrelsens arbete. 

08:30 - 

Live från STUDIO Malmö

Noëlle Pameijer

AFI; Assessment and Intervention- Bridging the gap with a practice based model.

AFI (Assessment For Intervention) är en evidensbaserad utredningsmodell som syftar att öka samarbetet, transparensen, inkluderingen och användbarheten för våra psykologutredningar i skolan. Den bygger på 7 tydliga perspektiv och 5 tydliga faser i ett kvalificerat kartläggnings-, analys-, bedömnings- och återkopplingsarbete. Arbetssättet, som har visat sig vara effektivt i att öka samsyn, samförstånd och begriplighet under utredningsprocessen och meningsfullhet och användbarhet efter utredningsprocessen, har utnämnts till best practice exempel från Nederländerna av the European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Under föreläsningen kommer Noëlle att gå genom de bärande delarna i AFI och dela med sig av mer än 30 års erfarenhet av att förändra utrednings- och samarbetskulturen hos skolpsykologerna i Nederländerna och vilka effekter det har gett.

Morgonens föreläsning kommer att fokusera på AFI, medan förmiddagens valbara seminarium kommer att vidga perspektivet till AFI-light för EHT och NBW för hela skolan.

Eftersnack med Nöeller Palmer

PAUS

Utsällare, diskussinsforum


10.30 - 

Valbara seminarier i två kanaler, första passet

Huvudscen liveströmning från STUDIO Malmö

Organisationstema: Noëlle Pameijer och Annika Dellholm.

Applying the tools of AFI & NBW to promote Student Welfare Team development and early collaboration with teachers and support staff in tier 1 and 2 work.

 

En av nyckelkomponenterna i AFI handlar om att bygga ett gemensamt språk som alla förstår och kan vara delaktiga i, i en utrednings-/ reda ut process. I Nederländerna finns det inte elevhälsoteam på varje skola. Där blir de 7 perspektiven ledstänger som hjälper psykologen att tydliggöra, involvera och inkludera såväl elev, vårdnadshavare som andra professioner i och utanför skolan. I Sverige har vi elevhälsoteam, men vi vet ändå inte alltid hur vi samarbetar och använder oss av varandras kompetenser på bästa sätt i komplexa ärenden. Så vad händer då om vi bjuder in hela EHT, inkl skolledning, till att förstå och använda de 7 perspektiven som gemensam språngbräda och ledstänger i att hitta ett bra samarbete med varandra? Annika berättar här om arbetet i Malmö med att utveckla elevhälsoteamen och samarbetet med skolpersonal genom ledstängerna i AFI. Noëlle kallar det att arbete med AFI-light.

Noëlle kommer därefter att ta vid och beskriva mer om arbetet med NBW (Need Based Working) - ett samarbetsbaserat, systematiskt arbetssätt och en analysmodell med fokus på tidig identifiering av behov och interventioner på både indi­vid- och gruppnivå. NBW utgår ifrån samma värdegrund, samma perspektiv och grundpelare som AFI, men om AFI och AFI light syftar till att knyta skolpsykologens och EHTs arbete närmare den pedagogiska vardagen, tar NBW det andra perspektivet; knyta det pedagogiska arbetet närmare elevhälsan och öka pedagogernas samarbets-, kartläggnings-, och analyskompetens. I NBW arbetar man både med årshjul / systemiska sammanhanget och samarbetet i skolan och konkreta verktyg för att visualisera resultat och behov på gruppnivå. En skola som arbetar utifrån AFI/NBW har gemensamma ledstänger som alla i skolan kan relatera till vilket ger tydlighet och ramar för samarbete så väl som en gemensam filosofi och värdegrund att stå på. Annika kommer kort att beskriva hur arbetssättet verkar landa i en svensk kontext och hur pilotförsöken på klass-nivå har gått i Malmö.

Live digitalt från Smyge

Förskoletema: Anna Hellberg

Psykologens arbete med verksamhetsutveckling i förskolan. 

Uppdraget som psykolog i förskolan är mångfacetterat och det finns stora möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling om organisationen tillåter detta. I denna föreläsning fördjupar vi oss i hur man kan navigera i rollen som psykolog i förskolan och tittar närmre på hur vi kan arbeta mer konkret med projekt och övergripande verksamhetsutveckling. Vilka förutsättningar krävs och hur kan man göra?


Eftersnack med Nöelle Palmer, Annika Dellholm eller Anna Hellberg

LUNCH

Författarsamtal, utsällare, diskussinsforum


12.50 - 

Valbara seminarier i två kanaler, andra passet

Huvudscen liveströmning från STUDIO Malmö

Professionstema: Jonas Olsson

Pedagogisk psykologi som kunskapsområde och perspektiv - att nå fram med psykologisk kunskap i en pedagogisk kontext.

 

I den här föreläsningen kommer Jonas att  zooma in på "pedagogisk psykologi" som eget kunskapsområde och därmed också som eget perspektiv. Vad kännetecknar pedagogisk psykologi av idag - som kunskapsområde OCH som perspektiv? Vad ser vi när vi betraktar pedagogiska verksamheter ur detta perspektiv? Vad GÖR vi, mer eller mindre sannolikt, om vi betraktar pedagogiska verksamheter ur detta perspektiv? Vilka andra psykologiska perspektiv ser vi i skolans värld idag? Hur uttrycker sig dessa olika perspektiv i praktiken? Vilket eller vilka perspektiv är egentligen mest kongruenta med psykologens uppdrag i skolan? Föreläsaren kommer driva tesen att perspektivet pedagogisk psykologi har större potential än andra perspektiv att faktiskt nå fram med psykologisk kunskap i en pedagogisk kontext, och hoppas att du som åhörare kommer gå från föreläsningen både med nya konkreta idéer om hur du kan bidra, men också en del nya frågor.

Live digitalt

Förskoletema: Lars Löwenborg

Att utveckla barns sociala och emotionella lärande i förskolan.

 

Lars beskriver sina erfarenheter av att lyckas som psykolog i förskolan, efter 35 års psykologarbete med just förskolan. Fokus kommer sedan att ligga på det sociala och emotionella lärandet (SEL), vad det innebär och hur det kan anpassas till förskolan. Lars menar att kunskap om SEL har varit honom till stor hjälp i både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete inom förskolan.


Eftersnack med Lars Löwenborg eller Jonas Olsson

PAUS

Utsällare, diskussinsforum


14:20 - 

Valbara seminarier i två kanaler, tredje passet

Huvudscen liveströmning från STUDIO Malmö

Professionstema: Malin Öhman

Om specialisering och inkludering – från psykolog i skolan till specialist i pedagogisk psykologi med fördjupning i inkluderande lärmiljöer och utvecklingsprocesser i skolan.

 

Malin kommer att inleda med att beskriva sin väg till specialist i pedagogisk psykologi och vad den inneburit för henne. Därefter kommer hon berätta om sitt skriftliga specialistarbete (SSA) som hon gjorde inom ramen för IFOUS treåriga utvecklingsprogram för inkluderande lärmiljöer 2012-2015, med 12 huvudmän och ett 30-tal skolor. Malin ingick i Malmö högskolas forskarteam som bedrev följeforskning under hela utvecklingsprogrammet och genomförde en fallstudie med fokusgruppsintervjuer på en av de deltagande skolorna. I Malins beskrivning av sitt arbete kommer vi att få ta del både kunskaper om inkludering såväl som om utvecklingsprocesser med sina ingredienser av ledarskap, implementering och organisationsförändring.

Inspelat digitalt- eftersnack live kl 17.00

Organisationstema: Sara Unogwu

Ledarskap för elevers lärande - utmaningar, fallgropar och nya perspektiv.

 

I sin föreläsning kommer Sara att beskriva sitt organisationspsykologiska arbete i Malmö, både utifrån grundskoleförvaltningens stora utvecklingsarbete ’Varje Elevs Bästa Skola’, som bygger på forskning om effektiva, framgångsrika skolor av bla Michael Fullan, men också utifrån sitt arbete som ledarstöd och ledarutvecklare.
Vad gör de skolor/skolledare som i stort jobbar som en effektiv skola – hur har deras utvecklingsväg sett ut? Vilken typ av implementeringsstöd har varit verksamt? Vilka dilemman kämpar skolledare ofta med och hur kan man som organisationspsykolog stödja dem i det?

 

Eftersnack med Malin Öhman

PAUS

Utsällare, diskussinsforum

 


15:40 - 

Kompetensdagarna 2022 – Borås tar över stafettpinnen


15:50 -

Live från STUDIO Malmö

Mats Alvesson 

Om funktionell dumhet - dess fördelar och nackdelar

Arbetslivet idag består till stor del av meningslösa mötesritualer, mycket jobb med planer, policies och rutiner som ofta inte leder någon vart. Pseudo-arbete är vanligt och slukar mycket resurser. Ofta blir jobbet en fråga om att göra saker på föreskrivna sätt snarare än att på allvar bidra till en välfungerande verksamhet med bra resultat. Föreläsningen belyser detta och pekar på sätt på vilka alltför mycket av funktionell dumhet kan motverkas och mer av kritisk tänkande och reflektion kan prägla yrkesgrupper och organisationer.

16:50 - 

Ordförande avslutar - tack till arrangörerna


 

17:00 - 17:15

Eftersnack med Sara Unogwu

17:00 - 18:00

Eftermingel

Knyt kontakter framåt - möjligheter till nätverkande eller diskussioner utifrån dagens teman.