Psifos kompetensdagar 2024 Jönköping

Relation och inspiration

 - positiva relationer som verktyg i det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet

Program

Samtliga föreläsningar äger rum på Science Park Towers i Jönköping. 

Mer information kommer inom kort.


Onsdag 18 september


 

 8.00 - 

Registrering

- finns på plats hela konferensdagen

 

9.00-9.30


Inledning

9.30-10.00

 


Främja elevhälsa och förebygga skolproblem – en fråga om att interagera och relatera

Ingrid Hylander

  I den här introduktionsföreläsningen kommer Ingrid att utifrån begreppen förebyggande och främjande elevhälsoarbete diskutera förutsättningar för psykologers arbete på skolor som befinner sig i olika utvecklingsfaser när det gäller det samordnade elevhälsoarbetet.

 

10.00-10.30


 FIKA

10.30-12.00

Hjärnans lärande och ungas psykiska mående, med och utan digitala enheter

Sissela Nutley

  Sissela föreläser utifrån den senaste forskningen om hjärnans utveckling och formbarhet kopplat till lärande hos barn och unga i förskole- och skolåldern. Vi får ta del av den senaste forskningen om lärande, digitala verktyg i förskola och skola, sociala medier och psykisk ohälsa, forskning som kan hjälpa psykologer i sitt uppdrag att främja goda lärmiljöer och miljöer som gynnar barn och elevers utveckling och välmående. I takt med att allt fler barn och unga ägnar sin fritid framför en skärm fortsätter de psykiska besvären att breda ut sig, allt fler tycks ha svårigheter med fokuserad uppmärksamhet. Vad säger forskningen om detta och vad är skolans roll i att stötta barn och ungdomar till goda levnadsvanor i förhållande till sin digitala medieanvändning?

 

12.00-13.15


 LUNCH

13.15-14.45

 Relationellt klassrumsledarskap - för kunskapsutveckling, välbefinnande och inkludering

Åsa Hirsh

 

Vad får skickliga lärare att lyckas? Pedagogisk forskning pekar tämligen entydigt på att goda och stödjande relationer mellan lärareoch barn/elever är avgörande för att främja såväl kunskapsutveckling som välbefinnande och inkludering. Åsas föreläsning tar sin utgångspunkt i en stor intervjustudie med över 100 elever, där eleverna fick ge sin syn på vad som kännetecknar god undervisning och skickliga lärare. Studien visar mycket tydligt att ett relationellt förhållningssätt hos lärare upplevs ha avgörande betydelse för elevernas lärande i skolan. Genom elevernas utsagor konkretiseras därtill hur ett gynnsamt relationellt förhållningssätt utspelar sig i undervisningssituationer. I föreläsningen diskuteras vidare hur lärares relationella kompetens samspelar med deras ämneskunskap och didaktiska kunnande, samt hur det relationella perspektivet kan bli en mer framträdande del av det undervisningsutvecklande arbetet i skolan och förskolan.

 

14.45-15.15


 FIKA

15.15-16.30

 Att tala så att andra lyssnar

Erik Mattsson

 

Rollen som psykolog i förskola och skola är mångfacetterad. I denna föreläsning tittar vi närmare på hur man kan presentera psykologisk kunskap effektivt för exempelvis skolpersonal, beslutsfattare och vårdnadshavare. Räcker det att kunna sitt ämne? Behöver man använda PowerPoint? Går det att förenkla utan att fördumma? Hur anpassar man sig till sin målgrupp? Och hur hanterar man egentligen sin nervositet?

 

 Stadsvandring och psykologmingel på lokal

mer information kommer

   

 

 


 Torsdag 19 september


 

 

8.30-10.00

Utveckling, lärande och socioemotionella kompetenser

- varför ska skolan främja socioemotionellt lärande för alla barn?

Hanna Ginner Hau

  Social och emotionell kompetens spelar en avgörande roll i våra relationer. Denna kompetens börjar utvecklas redan vid tidig ålder och sker i samspel med omgivningen. För barn som växer upp i en miljö som inte erbjuder tillräckligt goda förutsättningar för denna utveckling är därför skolans kompetens vad gäller socioemotionellt lärande (SEL) särskilt avgörande. Vad säger forskningen när det gäller social och emotionell kompetens och dess betydelse för relationer och det akademiska lärandet? Kan SEL vara ett sätt att främja barn och elevers utveckling och lärande?

 

10.00-10.30


 FIKA

10.30-12.00

Implementering: Papperstigrar och hundgöra eller nytta i praktiken?

Ulrika von Thiele Schwarz

  Det finns flera evidensbaserade metoder som skulle kunna göra skillnad i skolans värld – med det förutsätter att de implementeras. Då står vi inför något mer eller mindre nytt som ska integreras i ett befintligt sammanhang. Det blir ofta en allt annat än förutsägbar färd från a till ö. I föreläsningen får vi följa med på implementeringsfärden, veta mer om vad forskningen egentligen säger om implementering, vilken fråga man absolut ska ställa sig och varför samproduktion ofta blir räddningen.

 

12.00-13.15


 LUNCH

 

13.15-14.45


 Valbara Pass 1

 1:1

Att främja barns psykiska hälsa – ett centralt uppdrag för förskolepsykologer

Anna Hellberg Björklund

 

Förskolan kan utgöra en skyddsfaktor för barn när utbildningen organiseras på ett sätt som främjar barns psykiska hälsa. De yngsta barnen behöver trygghet, tillitsfulla relationer, omsorg, stimulans och stöd att hantera känslor och bör utgöra grunden i förskolans utbildning. Hur kan psykologer stödja pedagoger och ledning i frågor som rör psykisk hälsa hos barnen? Hur arbetar vi relationsfrämjande på olika plan? I denna föreläsning ges en fördjupning kring förskolepsykologers arbete med psykisk hälsa hos små barn och hur kunskapen kan omsättas i förskolans praktik. Både teoretiska ingångar och praktisk tillämpning i konkreta strategier och metoder presenteras med särskilt fokus på relationsskapande.

 1:2

Vilse bland uppgifter, läxor och prov – att hjälpa elever som begår brott och har ADHD att organisera och

planera sitt skolarbete

Hanna Ginner Hau

  Vad behöver ungdomar som har ADHD och begår brott för att få en fungerande skolgång? Den frågan ställdes till socialsekreterare i ett antal svenska städer. De svarade då att ett av de absolut största hindren är att på egen hand kunna

organisera och planera skolarbetet. Mot bakgrund av detta startade projektet HOPS. HOPS (Homework, Organization and Planning Skills) är en intervention som just nu anpassas till svensk kontext och syftar till att ge ungdomar verktyg att självständigt kunna hålla rätt på uppgifter, läxor och prov. Projektet görs tillsammans med ungdomarna, deras föräldrar, lärare och kontaktpersoner.

 1:3

Hur skolan systematiskt kan arbeta med att utveckla sitt hälsofrämjande arbete och stärka elevernas

välbefinnande och resiliens

Åsa Bankert & Malin Jisander

 

Utmärkelsen "Årets elevhälsoförbättrare" gick år 2022 till psykolog Åsa Bankert och specialpedagog Malin Jisander för att ha skapat materialet HOPP som förflyttat fokus från ett förebyggande arbetssätt till ett hälsofrämjande. HOPP är ett lektionsmaterial vars syfte är att stärka elevernas välbefinnande och ge dem strategier att hantera livets berg- och dalbana. I den här presentationen kommer Åsa och Malin delge oss sina erfarenheter från detta arbete. Dom kommer också att berätta om positiv psykologi och PERMA som materialet grundar sig i.

 

14.45-15.15


 FIKA

 

15.15-16.45


 Valbara pass 2

 2:1

Att förebygga och främja genom att bygga relationer

– en genomgång av den samlade, internationella kunskapen

Therése Skoog

 

Hur kan vi arbeta förebyggande och främjande i skolan genom att stärka relationer i klassrummet och i skolan generellt? Finns det risker att ta hänsyn till i detta arbete? Föreläsningen kommer innehålla en genomgång av den samlade, internationella kunskapen som rör hur man kan stärka relationer i skolan. Ett vetenskapligt perspektiv kommer att genomsyra föreläsningen och såväl framgångsfaktorer som risker eller hinder i arbetet kommer att lyftas. Föreläsningen kommer innehålla inslag där deltagarna får möjlighet att vara aktiva.

 2:2

 Språkstörning (DLD) i skolans värld

Viktoria Front & Rebecca Johansson

  Språkstörning (DLD) innebär en medfödd svårighet att utveckla sitt eller sina modersmål och förekommer hos cirka 7 procent av barn i förskole- och skolåldern. Förskola och skola ställer höga krav på språkliga och kommunikativa förmågor både i lärandet men även i samspel, samtal och lek. Samförekomsten med andra funktionsvariationer är hög och ofta är behoven komplexa. I denna föreläsning berörs grunderna kring diagnosen språkstörning, aktuell forskning och hur vi kan möta dessa barn och elever på bästa sätt.
 2:3

 


Årsmöte Psifos

Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna

 

Sedvanligt föreningsårsmöte. Kom och ta del av vad styrelsen och föreningen har jobbat med under året. Påverka arbetet inför kommande verksamhetsår genom att rösta fram styrelseledamöter, rösta igenom motioner och dela med dig av dina tankar och funderingar.

 

 Konferensmiddag på Science Park Towers

mer information kommer

 

 


Fredag 20 september  


 

9.00-10.00

Elevernas relation med skolan – hur kan vi främja skolnärvaro genom skolanknytning?

Malin Gren Landell

 

Skolanknytning har betydelse för skolnärvaro. Det handlar om elevens band till skolan vilket bland annat stärks genom att skolan upplevs som meningsfull, att eleven får ett gott pedagogiskt stöd och genom trygga relationer. I denna föreläsning kommer Malin tala om främjande arbete från förskola till gymnasium och det forskningsstöd som finns för insatser inom ramen för barn- och elevhälsa.

 

10.00-10.30

 


FIKA

10.30-12.00

Framgångsfaktorer för arbetet i elevhälsoteamet - psykologens kompetens, roll och mandat

Malin Valsö

  Föreläsningen handlar om framgångsfaktorer och utmaningar avseende elevhälsans organisation och arbete. Fokus i föreläsningen är hur vi som psykologer inom förskola och skola kan använda vår kompetens, vår roll och vårt mandat för att bidra till att utveckla elevhälsoteamens arbete. Vilka verktyg har vi och hur använder vi dem? Vad är det vi kan, men missar att tillämpa?

 

12.00-12.30


 Avslutning

 12.30

 LUNCH i en påse att ta med