Lagar och regler

Som privat vårdgivare måste du vara väl bekant med och följa de lagar och föreskrifter som reglerar verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område.
Som medlem i Psykologförbundet har du också att följa förbundets etiska regler.

Nedan följer några viktiga områden att tänka på för dig som redan är eller tänker bli egenföretagare inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ändrade  regler för moms 2019

 

Privat verksamhet inom hälso- och sjukvården ska anmälas

Senast en månad innan den privata verksamheten inleds, ska anmälan ske till Inspektionen för Vård och Omsorg-IVO. Uppgifterna i anmälan ligger till grund för ett register som förs av Inspektionen för Vård och Omsorg-IVO och som användas i tillsyn av verksamheten.

Krav på kvalitetssystem och verksamhetschef

All verksamhet inom hälso- och sjukvården ska omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Det ska också finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.
Som vårdgivare har man att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Krav på patientförsäkring

Samtliga vårdgivare i Sverige är skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker eventuella ersättningsanspråk enligt patientskadelagen. Patientförsäkring ingår i medlemskapet i Psykologföretagarnaa

Skyldighet att föra patientjournal

Den som är legitimerad är skyldig att föra en patientjournal. Hur man ska föra och hantera en patientjournal finns reglerat i Patientdatalagen.