Momsregler för egenföretagare

Skatteverket har publicerat ett så kallat ställningstagande om momsbeskattning vid uthyrning av personal inom vårdsektorn. Moms ska från den 1 juli 2019 betalas vid uthyrning av vårdpersonal.

Sveriges Psykologförbund bedömer att detta kan påverka medlemmar som är egna företagare. Det finns inget generellt svar att ge rörande vilka verksamheter som kommer att bli skyldiga att betala moms. Här nedan ger vi information om omständigheter som påverkar Skatteverkets momsbedömning.

Om du som medlem i Psykologföretagarna undrar om just din verksamhet kan komma att bli momspliktig så råder vi dig att själv kontakta Skatteverket som är expert- och tillsynsmyndighet.

Skatteverkets ställningstagande

Anledningen till Skatteverkets beslut är ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som gällde moms vid uthyrning av vårdpersonal. I domen anges att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, som till exempel att ge vård.

Utifrån den information som förbundet har fått från Skatteverket sammanfattar vi här de väsentligaste delarna av beslutet.

Beslutet innebär helt olika momskonsekvenser beroende på om det definitionsmässigt anses vara fråga om ”uthyrning” eller ”egen verksamhet”. Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande följande:

 • Uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare.
 • Det saknar då betydelse i vilken företagsform som uthyrarens verksamhet bedrivs.
 • Uthyrningen ska enligt Skatteverkets bedömning tolkas på samma sätt när verksamheten bedrivs i enskild firma eftersom även en enskild firma kan ställa arbetskraft till en köpares förfogande.
 • Detta gäller även om det saknas anställda i den enskilda firman och det endast är företagaren själv som ställer sin arbetskraft till förfogande. Skatteverket slår fast att uthyrning av personal inte är en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård och att detta gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som där är vårdtjänster. Slutsatsen är att både privata och offentliga vårdgivare ska betala moms när de hyr in en psykolog som är egenföretagare.

 

Skillnad mellan Uthyrning av personal och Tillhandahållande av vårdtjänster

Skatteverket anger följande när det gäller skillnaden mellan Uthyrning av personal (momspliktig verksamhet) och Tillhandahållande av vårdtjänster (icke momspliktig verksamhet).

Uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare. Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs. Det ska enligt Skatteverkets bedömning vara samma tolkning av tjänsten när verksamheten bedrivs i enskild firma eftersom även en enskild firma kan ställa arbetskraft till en köpares förfogande. Det gäller även om det saknas anställda i den enskilda firman och det endast är företagaren själv som ställer sin arbetskraft till förfogande.

Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det är fråga om uthyrning av personal när:

 • köparen ansvarar för arbetsledning,
 • bestämmer arbetsmetoder,
 • definierar arbetsuppgifterna och
 • säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Det innebär att det är fråga om uthyrning av personal oavsett vilka arbetsuppgifter som den uthyrda personalen ska utföra hos köparen. En säljare som ställer sin personal till en köpares förfogande tillhandahåller således inte vårdtjänster utan uthyrning av personal.

 

Det är en vårdtjänst när:

Säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar.
För att kunna tillhandahålla vården för egen räkning och under eget ansvar ska säljaren ha:

 • en egen organisatorisk struktur och inte vara inordnad i köparens organisation.
 • säljaren ska i egen verksamhet tillhandahålla sjukvård eller tandvård direkt till patienten det vill säga säljaren driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.
 • Med vårdmottagning avses i detta ställningstagande sådana mottagningar som tillhandahåller vårdtjänster och dit en patient kan vända sig för att få vård eller dit en patient har remitterats. Vårdmottagning är till exempel sjukhus, tandvårdsmottagning, vårdcentral eller en enskild läkares mottagning. Det är den som driver vårdmottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart.

Den som är anställd vid en vårdmottagning eller den som arbetar som inhyrd personal på en vårdmottagning är inte den som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten. Det räcker således inte att den inhyrda personalen självständigt inom vissa ramar kan tillhandahålla vård till patienterna. Så länge ansvaret gentemot patienten finns hos vårdmottagningen är det mottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten som är undantagen från skatteplikt. Det saknar betydelse om vårdmottagningen genom avtal har möjlighet att i sin tur kräva ansvar gentemot säljaren som hyr ut personalen.