Behörighetsansökan

När du fullföljt och blivit godkänd på samtliga utbildningsmoment i specialistutbildningen och arbetat inom vald specialistinriktning motsvarande minst fem år på heltid kan du ansöka om specialistbehörighet. Du behöver skicka in behörighetsansökan nedan;  ditt tjänstgöringsintyg måste styrka minst 5 års heltidstjänstgöring.                                                                           På grund av GDPR, allmänna dataskyddsförordningen, har utbildningsavdelningen begränsad möjlighet att lagra information                  om dina meriter.                                                                                            De uppgifter som lagras efter genomförd utbildning är namn, personnummer, specialistinriktning samt datum för behörighet.                  Observera därför att du själv ansvarar för att lagra kursdiplom och övriga intyg som berör din specialistutbildning.

Tjänstgöringsintyg

För att få ut specialistbehörigheten behöver du beskriva ditt arbete under specialistutbildningen, utförligt, i avsedd tjänstgöringsblankett. I blanketten behöver det framgå att du varit verksam inom den relevanta specialistinriktningen motsvarande fem år på heltid, där behöver du också specificera att du haft relevanta arbetsuppgifter för specialistinriktningen.

Tjänstgöringsintyget som efterfrågas i samband med utfärdandet av specialistbehörigheten är en komplettering av det tjänstgöringsintyg som bifogas i ansökan till specialistutbildningen. Intyget som bifogas i ansökan ska redogöra för att den blivande specialisten har de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa praktisk yrkesutövning under utbildningens gång.

Det kompletterande tjänstgöringsintyget vid ansökan om specialistbehörighet är ett underlag till den granskning specialistkansliet gör innan utfärdandet av specialistbehörighet. Uppföljningen av arbetserfarenheten inom utbildningen genomförs för att säkerställa att de formella kraven uppfylls.

Egenföretagare använder sig av ett annat avsett intyg.  För egenföretagare och anställda ägare i fåmansbolag gäller också följande krav på styrkande av inriktningsrelevant arbetserfarenhet:  Vi behöver för all tid som önskas räknas som relevant arbetserfarenhet få bokföring som styrker detta. Bokföringen behöver vara så preciserad att det framgår att inkomster härrör från relevant arbete. Utöver bokföring för hela åberopad period behöver arbetserfarenheten också styrkas med deklarationsunderlag i form av bilaga NE (tidigare N1 eller N2) för egenföretagare, N3A och INK4 för handelsbolagsverksamhet, samt INK2 och NE för aktiebolagsverksamma. Om du är osäker på vad som avses, kontakta din bokförare/redovisare

Kurser

De sex specialistkurser som tillgodoräknas måste vara examinerade inom 10 år, räknat från äldsta examinationen, för att specialistbehörigheten ska kunna utfärdas. Därefter faller de ur ramen för 10års-regeln och kan inte tillgodoräknas. 

Förutsatt att de formella kraven nämnda ovan uppfylls, tillgodoräknas kurserna din specialistutbildning som egenskap av fördjupningskurs (FK) respektive breddkurs (BK). Bedömningen på detta görs utifrån hur betydande kursens relevans är inom din specialistinriktning.
I blanketten avsedd för ansökan om specialistbehörighet vill vi att du själv skriver vilka kurser du åberopar i din ansökan. Detta av flera skäl. Sökande kan tex:

-    genomgått fler än sex kurser
-    genomgått ej ackrediterade kurser som därmed behöver prövas
-    skickat in vissa kursintyg sedan tidigare och resterande vid ansökan om behörighet
-    bytt specialistområde eller inriktning under specialistutbildningens gång

Meriter

Alla delar av specialistutbildningen skall utföras inom en 10-årsperiod. 
Inga meriter får vara äldre än 10 år vid datum för utfärdandet av specialistbehörighet, undantaget specialistkollegium och introduktionskurs.

Ansökningsblankett och intyg skickas digitalt i pdf format till: specialist@psykologforbundet.se
eller till:

Sveriges Psykologförbund
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm