FAQ

Antagning

Vad krävs för att antas till specialistutbildningen?

För att antas till specialistutbildningen behöver du vara legitimerad psykolog och ha ett pågående arbete som psykolog inom den specialitet du söker till. Ansökan ska innehålla en ansökningsblankett och ett tjänstgöringsintyg. Om du inte är medlem i Psykologförbundet behöver du även skicka in en kopia på Psykologlegitimationen.

Hur snabbt får jag svar på min antagning till specialistutbildningen?

Antagning sker löpande året om, och i regel får du ett antagningsbesked inom en månad . Uppfyller du antagningskraven kommer du att antas.

Finns det ett begränsat antal platser på specialistutbildningen?

Nej, specialistutbildningen antar psykologer löpande. Det är begränsat antal platser på Introduktionskurserna, så där kan du behöva vänta några månader upp till ett år innan du kan börja. Likaså är antalet platser begränsat på specialistkurserna. Populära specialistkurser brukar snabbt bli fullbokade.

Jag är ännu inte antagen till specialistutbildningen, kan jag börja gå kurser?

Nej. Du behöver vara antagen till specialistutbildningen innan kursen startar. Du måste alltså ansöka till specialistutbildningen senast en månad innan kursstart. Annars kommer du inte att få tillgodoräkna dig kursen.

Specialitet

Hur vet jag vilken specialitet jag ska välja?

Val av specialitet bör utgå från ditt intresse, dina framtida yrkesplaner och utifrån din nuvarande tjänst. Då det är ett omfattande arbete att bli specialist är det viktigtatt du vill jobba inom området en längre tid. Om du inte har ett arbete som passar för den specialiseringen du helst vill göra, bör du istället försöka få ett arbete inom det fältet. En specialistmentor kan hjälpa dig att tydliggöra specialistområdet och ge dig en bättre bild av lämpligt arbetsinnehåll, val av kurser etc. Utöver ditt egna intresse är det viktigt att ha sin utgångspunkt utifrån arbetsplatsens behov av specialistkompetens vid val av specialitet. Har du ett arbete med stor bredd är det viktigt att se till så att du får snäva in ditt arbete och fokusera mer tid på de arbetsuppgifter som rör specialistområdet. Åtminstone en tredjedel av dina arbetsuppgifter bör vara fördjupande inom specialistområdet.

Hur vet jag vilka kurser som godkänns inom min specialitet?

Studieplanen fyller syftet att du kan få ett förhandsgodkännande på de kurser du planerar (förutsatt att det är ackrediterade kurser eller uppfyller de formella kriterierna). Ackrediterade kurser kommer alltid godkännas inom den specialitet de är ackrediterade. Du kan få en kurs som är ackrediterad som fördjupningskurs för en annan specialitet godkänd som fördjupningskurs i din specialitet. Detta blir en bedömning utifrån ditt arbetsinnehåll och vilka övriga kurser du gått. Går du kurser som inte är ackrediterade behöver du göra en s.k. ekvivaleringsansökan. Här kan vi inte ge något förhandsgodkännande. I regel gäller att om kursen uppfyller de formella kriterierna för en specialistkurs och du och din mentor kan argumentera för hur den passar in i din specialistutbildning, så kommer kursen att godkännas. Vi rekommenderar i första hand att du går redan ackrediterade specialistkurser då ekvivaleringsprocessen kan ta tid och det finns viss osäkerhet kring godkännandet.

Hur vet jag vilket arbetsinnehåll som godkänns inom min specialitet?

Mål och kompetensbeskrivningar för respektive specialitet är under framtagande. I dem kommer du få en tydlig beskrivning av vilket arbetsinnehåll du behöver åstadkomma inom din specialisering. I väntan på att dessa är klara hänvisar vi till de korta beskrivningar som finns på hemsidan om specialiteterna, samt till din mentor. Mentorn fungerar som en erfaren och kunnig kollega inom fältet, som är väl bekant med specialistområdets tillämpade innehåll. Du redovisar din tjänstgöring vid antagning, i din studieplan och i din ansökan om behörighet. På samma sätt som med kurserna kan ett godkännande av studieplanen ses som ett förhandsgodkännande av att din tjänstgöring kommer att godkännas. Den slutgiltiga prövningen av att du uppnått tillräckliga krav på tjänstgöring görs när du ansöker om specialistbehörighet. 

Specialistkurser

Hur hittar jag kurser för min specialistutbildning?

I första hand bör du titta i kurskatalogen för aktuella ackrediterade/godkända specialistkurser. I andra hand kan du titta i förteckningen över tidigare ackrediterade kurser. Kontakta kursarrangören (inte Specialistutbildningen) för att fråga om och när kursen ges igen. Visat intresse kan påverka att kursen ges igen.

För de specialiteter eller områden där det inte finns några ackrediterade kurser finns två vägar. Antingen finner du en kurs som du är intresserad av och tycker verkar lämplig för din specialisering. Du kan då kontakta kursarrangören och fråga dem om inte den kan ansöka om att få kursen ackrediterad. På detta sätt har antalet specialistkurser ökat.

Det andra alternativet är att du går kursen och sedan ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd)
i efterhand i din specialistutbildning. Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Att kursen är på en avancerad nivå, samt har en individuell examination är några av de kriterier som är viktiga.

Hur vet jag om min kurs blir godkänd?

I kurskatalogen framgår det för vilken/vilka specialitet/specialiteter kursen i första hand är godkänd för/avsedd för. Observera att det kan gå att få kursen godkänd inom en annan specialitet om du och din specialistmentor kan motivera att den passar in i din specialistutbildning. Godkännandet blir en bedömning utifrån din tjänstgöring och vilka övriga kurser du gått eller planerar att gå.

Om du går en icke-ackrediterad kurs och ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd) i din specialistutbildning gäller följande för att få den godkänd: Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande av en ekvivaleringsansökning.

Jag hittar inga kurser för min specialitet, hur kan jag göra?

För de specialiteter eller områden där det inte finns några ackrediterade kurser finns två vägar. Antingen finner du en kurs som du är intresserad av och tycker verkar lämplig för din specialisering. Kontaktar kursarrangören och frågar den om inte den kan ansöka om att få kursen ackrediterad. På detta sätt har antalet specialistkurser ökat. Det andra alternativet är att du går kursen och sedan ansöker om att få den ekvivalerad (godkänd) i din specialistutbildning.

Observera att Specialistutbildningen inte kan ge ett förhandsgodkännande här. Samma sak gäller här. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans. Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna.

Jag funderar på om jag kan gå denna kurs? Men den är inte ackrediterad. Kan jag få den godkänd?

Du kan gå kursen och sedan söka om s.k. ekvivalering, godkännande i efterhand. Det är viktigt att du gör en noggrann bedömning av kursen först, så att du inte går en kurs som du sedan inte kan tillgodoräkna dig. Om kursen uppfyller de formella kriterierna och du och din mentor kan motivera att kursen passar in i din specialistutbildning kommer du få kursen godkänd. Din mentor kan hjälpa dig att bedöma kursens relevans.

Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Det finns en särskild blankett för ekvivaleringsansökan.
Det är viktigt att du bifogar en fullständig kursbeskrivning (som visar att alla kriterier är godkända) samt ett vidimerat kursintyg/examensbevis. Att kursen är på en avancerad nivå, samt har en individuell examination är några av de kriterier som är viktiga.

Vad menas med sammanhållande utbildning?

Kriterierna för vad som räknas som sammanhållen utbildning är att kursen motsvarar minst två specialistkurser och löper på ett år. Om kursen ges på universitetet eller högskola gäller två terminer och inte kalenderår, eftersom deras utbildningsstrukturen i regel ser ut så.

Vi rekommenderar alla blivande specialister att söka in till specialistutbildningen först, och sedan gå kurser och genomföra alla andra moment. Dock finns möjligheten i nuläget att kunna tillgodoräkna sig kurser som man genomgått innan man ansökte till utbildningen om de räknas som en sammanhållen utbildning Observera att denna möjlighet kommer att försvinna längre fram, då vi strävar efter att specialistutbildningen ska bli ett sammanhållet program där tjänstgöring och övrig meritinhämtning löper parallellt. Därför rekommenderar vi att du redan nu söker in till specialistutbildningen först och genomför dina meriter och kurser efter det.

Specialistarbete

Hur lång tid har jag på mig att revidera mitt specialistarbete?

Om granskaren rekommenderar omarbetning får du besked om det från Examinator, och får också ta del av granskarens synpunkter. Du har då sex månader på dig från återkopplingsdatum att inlämna ett reviderat arbete.

Hur vet jag om det jag tänker skriva om kan godkännas som kunskapstillskott inom specialiteten?

Den bästa att hjälpa dig besvara den är din specialistmentor eller någon kunnig inom specialistområdet. Det kan vara en erfaren kliniker eller forskare på området. En litteratursökning kan vara en bra början för att få en bild av vad som redan finns undersökt inom området. Det viktigaste är att ditt arbete utgör ett bidrag till den tillämpade psykologin. Så om en litteratursökning visar att ämnet redan är väl forskat behöver du finna någon ny vinkel på det. Du kan skicka in ett abstract till Specialistutbildningen och få en bedömning på om ditt tilltänkta specialistarbete kommer uppfylla kriterierna för kunskapstillskott. Maila oss en kortfattad beskrivning av syfte, frågeställning och val av metod. Observera att en sådan återkoppling endast är en bedömning och inget formellt förhandsgodkännande.

Hur lång tid tar det att få mitt specialistarbete godkänt?

Du får vanligtvis återkoppling på ditt arbete inom två månader. När ett arbete inkommer till Specialistutbildningen registreras det, kontrolleras att det är avidentifierat, och att eventuella medförfattarintyg finns bifogade. Därefter sänds arbetet till någon av de särskilt utsedda granskarna. Granskaren läser arbetet noggrant och bedömer i vilken mån det motsvarar kriterierna för godkännande. Därefter skickar granskaren omdömet till Examinatorn, som skickar det vidare till dig. Varje granskare har en månad på sig att granska ett arbete. Ibland kan granskningstiden bli längre i det fall det tar tid att finna en granskare som kan ta sig an arbetet, eller om arbetet är omfattande eller har omfattande brister.

Det du själv kan göra för att underlätta och förkorta granskningsprocessen är att själv granska ditt arbete utifrån bedömningspunkterna samt noga följa anvisningarna för hur arbetet ska skickas in.

Studieplan

När måste jag skicka in min studieplan?

Studieplanen är ett verktyg för dig, din chef/arbetsgivare och Specialistutbildningen att skapa en bra struktur för din specialistutbildning. För att undvika misstag rekommenderar vi att du skriver din studieplan när du har tid att sätta dig ner och reflektera, än att du skyndar dig för att få in den snabbt. Vi behöver din studieplan först när vi ska återkoppla på dina meriter. Dvs om du sänder in ett kursintyg och vill få svar om godkännande som specialistkurs behöver vi se din studieplan för att kunna göra en bedömning och fatta beslut.  

Kan jag ändra min studieplan under utbildningens gång?

Du kan när som helst under specialistutbildningen utveckla eller ändra i din studieplan och sända in en reviderad version till oss och be om återkoppling. Detta är extra relevant om du önskar byta specialitet.

Arbetslivserfarenhet

Hur vet jag om min arbetsplats/min tjänstgöring blir godkänd?

När du ansöker till specialistutbildningen görs en översiktlig bedömning av att du har relevant arbetsinnehåll för den specialitet du söker till. Annars är det i återkopplingen på din personliga studieplan som du får feedback på om ditt arbetsinnehåll är tillräckligt eller inte. Den slutgiltiga bedömningen av att du uppnått tillräcklig mängd relevant arbetslivserfarenhet görs vid ansökan om behörighet.

Utöver de översiktliga beskrivningarna som finns på hemsidan rörande de olika specialiteterna är det specialistmentorn som är den bästa att rådgöra med kring specialistområdets vedertagna tillämpade innehåll, och därmed lämpliga arbetsuppgifter för dig.

Kan jag byta jobb under min specialistutbildning?

Du kan byta arbete under din specialistutbildning. Det viktiga är du ser till att du har åtminstone en tredjedel av arbetsuppgifterna inom ditt specialistområde. För Specialistutbildningen är det viktiga att du kan redovisa arbetets innehåll, snarare än var du arbetat.

Behöver jag meddela om jag byter arbetsplats?

Du behöver inte meddela Specialistutbildningen om/när du byter arbetsplats. Däremot ska du vid behörighetsansökan redovisa tjänstgöringsintyg från de olika anställningarna du haft.

Om du deltar på ett specialistkollegium är det viktigt att meddela IHPU byte av arbetsgivare detta för att underlätta faktureringen.

Meriter/tillgodoräknande av kurser etc.

Kan jag tillgodoräkna mig meriter (kurser mm) som jag har gått innan jag påbörjade specialistutbildningen?

Sedan 2015-12-31 är utgångspunkten att du söker till specialistutbildningen först, och sedan tar dina meriter. Du kan ansöka om att få ën sammanhållen utbildning tillgodoräknad. Kriterierna för vad som räknas som sammanhållen utbildning är att kursen motsvarar minst två specialistkurser och löper på ett år. Om kursen ges på universitetet eller högskola gäller två terminer och inte kalenderår. 

Hur gör jag för att tillgodoräkna mig kurser som jag gått innan jag började specialistutbildningen?

Observera att du endast kan tillgodoräkna dig sammanhållna utbildningar genomförda innan antagning (inte enstaka kurser). Se punkten ovan.

Det enklaste är att du redovisar detta i din studieplan. Där kan du redovisa vilka kurser du har gått och vill tillgodoräkna dig, samt vilka kurser du planerar att gå. Om du skickar in ansökan först och din studieplan senare är det bra om du skriver ett kort tillägg till din ansökan om att du kommer att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter.

Om kursen/utbildningen du gått var ackrediterad som godkänd specialistkurs vid tillfället du gick den behöver du endast skicka in vidimerat kursintyg. Var kursen inte ackrediterad måste du ansöka om ekvivalering

 

Kan jag tillgodoräkna mig ett arbete som jag redan har skrivit som specialistarbete?

I dagsläget kan du tillgodoräkna dig ett arbete som är skrivet i en annan kontext som specialistarbete, förutsatt att arbetet uppfyller kriterierna för SSA. Det är nästan enbart forskningsartiklar som utan omarbetning godkänns som SSA. I regel behöver du vara beredd på att omarbeta ditt arbete skrivet för en annan utbildning, för att få det godkänt som specialistarbete. Ett arbete kan vara välskrivet rent vetenskapligt, men det utgör kanske inte nödvändigtvis ett kunksapstillskott för psykologer och psykologisk verksamhet inom specialiteten. Ett tips är att själv, eller tillsammans med en metodkunnig, göra en bedömning om arbetet ser ut att uppfylla kriterierna genom att följa den granskningsmall som granskarna använder sig av.

Vad menas med tio-årsregeln?

Grundtanken är att specialistbehörigheten ska bygga på aktuella kunskaper och färdigheter. Det anser nog de flesta är rimligt. Därför får ingen merit (arbetslivserfarenhet, kurs, specialistarbete) vara äldre än tio år vid tidpunkten för ansökan om specialistbehörighet. Alltså är det datum för behörighetsansökan från vilken tio år räknas. Det har exempelvis inget att göra med när du ansökte/antogs till specialistutbildningen.

Vad gäller kurser tittar vi på examinationsdatum (inte när kursen startade). Vad gäller specialistarbete ska arbetet inte vara författat mer än tio år tillbaka. Annars faller arbetet i regel på att det inte kommer uppfylla kritikerna för godkännande. Datainsamling eller delar av arbetet kan ha gjorts längre bak i tiden. Men en aktuell omarbetning belyst ur aktuell forskning behöver göras för att arbetet ska kunna uppfylla kriterierna.

Om du ser att du inte hinner göra klart din specialistutbildning innan din första kurs hinner bli mer än tio år så förfaller helt enkelt bara den kursen. Då räknas tio-årsgränsen för dig from examinationsdatum för nästa kurs.

Arbetslivserfarenhet kan gå bakåt i tiden, men inte heller den får vara äldre än tio år.

Specialistkollegium och Introduktionskursen är exkluderade från tio-årsgränsen. Du behöver således inte bekymra dig om dessa moment ligger länge bak i tiden, eller om du exempelvis ansöker om ytterligare behörighet. Dessa moment har inget ”bäst-före-datum” eftersom de utgör professionsmoment och inte rör ämnesfördjupning.

Ditt specialistarbete behöver vara inskickat sista dagen på året för att kunna tillgodoräknas inom tio-årsgränsen. Om arbetet behöver omarbetas får du sex månader på dig att göra det. Det kan alltså ske efter att tio-årsgränsen passerats. Observera att arbetet behöver uppfylla kriterierna för SSA på en sådan nivå att det efter omarbetning kan godkännas. Skickar du in ett undermåligt eller ofullständigt SSA som inte ens bedöms kunna omarbetas för att bli godkänd kommer du inte kunna få arbetet tillgodoräknat bara för att du skickade in det inom tio-årsgränsen.

Kostnader

Vad kostar det att gå specialistutbildningen?

Kostnaden för att gå specialistutbildningen kan vara allt från 1 000 kr till flera hundra tusen kronor. Det beror helt på vem som arrangerar de kurser du genomgår. De avgifter du betalar till specialistutbildningens kansli är: antagningsavgiften på 1 000 kr för medlemmar i Psykologförbundet och 4 000 kr för icke-medlemmar. Avgiften för behörighetsansökan är 3 000 kr för medlemmar och 12 000 kr (exkl. moms) för icke-medlemmar.

Därutöver tillkommer kostnader för:

-          Specialistkollegium och introduktionskurs, se ihpu.se för aktuella kursavgifter.
Kostnader för valfria specialistkurser och kurslitteratur mm.
Resor, övernattningar och frånvaro från arbete

-          EV kostnader för att ersättare handledare

Totalkostnaden beror alltså till stor del på hur man lägger upp utbildningen. Specialistkurser som inte ges på universitet eller högskola kostar mellan 15 000 – 25 000 kr styck.

Ska min arbetsgivare betala för handledning?

Din arbetsgivare ska betala kostnaderna för din specialistutbildning. Om det inte finns handledning att erhålla inom organisationen och ni behöver köpa in extern handledning ska din arbetsgivare stå för kostnaden.

Ska min arbetsgivare betala för handledare för mitt specialistarbete?

Om du behöver handledning för att författa ditt skriftliga specialistarbete ska din arbetsgivare bekosta det. Det är en klar fördel om du tar din utgångspunkt i verksamheten när du formulerar din projektplan och skriver ett SSA som är relevant för din arbetsplats. Enligt vår erfarenhet finns det nästan alltid något som kan utvärderas, mätas eller undersökas på en arbetsplats som kan utgöra ett bidrag till att utveckla organisationen. Handledning underlättar ju i regel att arbetet färdigställs på kortare tid. Så förhoppningsvis ser även din arbetsgivare nyttan med att du erhåller handledning på ditt SSA och är därmed villig att betala för den.