Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

FAQ

Antagning

Vad krävs för att antas till specialistutbildningen?

För att antas till specialistutbildningen behöver du vara legitimerad psykolog och ha ett pågående arbete som psykolog inom den specialitet du söker till. Om du inte är medlem i Psykologförbundet behöver du skicka in en kopia på Psykologlegitimationen. 

Hur snabbt får jag svar på min antagning till specialistutbildningen?

Antagning sker löpande året om, och i regel får du ett antagningsbesked inom en månad. Uppfyller du antagningskraven kommer du att antas.

Finns det ett begränsat antal platser på specialistutbildningen?

Nej, specialistutbildningen antar psykologer löpande. 

Jag är ännu inte antagen till specialistutbildningen, kan jag börja gå kurser?

Nej. Du behöver vara antagen till specialistutbildningen innan kursen startar. Du måste alltså ansöka till specialistutbildningen senast en månad innan kursstart. Annars kommer du inte att få tillgodoräkna dig kursen.

Specialitet

Hur vet jag vilken specialitet jag ska välja?

Val av specialitet bör utgå från ditt intresse, dina framtida yrkesplaner och utifrån din nuvarande tjänst. Då det är ett omfattande arbete att bli specialist är det viktigt att du vill jobba inom området en längre tid. Om du inte har ett arbete som passar för den specialiseringen du helst vill göra, bör du först försöka få ett arbete inom det fältet.

Utöver eget intresse är det viktigt att ha sin utgångspunkt utifrån verksamhetens behov av specialistkompetens vid val av specialitet. Har du ett arbete med stor bredd är det viktigt att se till så att du får snäva in ditt arbete och fokusera mer tid på de arbetsuppgifter som rör specialistområdet. Åtminstone en tredjedel av dina arbetsuppgifter ska vara fördjupande inom specialistområdet. 

Hur vet jag vilka kurser som godkänns inom min specialitet?

I kurskatalogen kan du söka på godkända fördjupningskurser för respektive specialitet. 

Alla ackrediterade specialistkurser godkänns som breddkurser inom samtliga specialiteter. 

Specialiserar du dig inom hälsopsykologi, funktionshindrens psykologi, forensisk psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi kan du få en icke ackrediterad kurs tillgodoräknad om den uppfyller de formella kraven för en specialistkurs och är relevant för specialiteten. Du behöver då göra en så kallad ekvivaleringsansökan. Vi rekommenderar i första hand att du går redan ackrediterade specialistkurser då ekvivaleringsprocessen kan ta tid och det finns viss osäkerhet kring godkännandet. Ekvivaleringsansökan hittar du under fliken Blanketter.

 

Hur vet jag vilket arbetsinnehåll som godkänns inom min specialitet?

Arbetsområde och innehåll för respektive specialitet hittas sidan om specialiteterna. Du redovisar din tjänstgöring i din ansökan om behörighet och då görs en prövning av att du uppnått kraven. 

Specialistkurser

Hur hittar jag kurser för min specialistutbildning?

Kommande specialistkurser hittas i kurskatalogen. Katalogen uppdateras kontinuerligt så det är bra att titta in där då och då. Får du höra om tidigare ackrediterade kurser som du är intresserad av kan du kontakta kursarrangören (inte utbildningsavdelningen) för att fråga om och när kursen ges igen. Visat intresse kan påverka att kursen kommer åter. 

Specialiserar du dig inom hälsopsykologi, funktionshindrens psykologi, forensisk psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi kan du få en icke ackrediterad kurs tillgodoräknad om den uppfyller de formella kraven för en specialistkurs och är relevant för specialiteten. Du behöver då göra en så kallad ekvivaleringsansökan, som du hittar under liken Blanketter. 

Kursarrangören eller någon som arbetar på universitet kan hjälpa dig bedöma om kursen uppfyller de formella kriterierna. Att kursen är på en avancerad nivå, samt har en individuell examination är några av de kriterier som är viktiga. 

Hur vet jag om min kurs blir godkänd?

I kurskatalogen framgår det för vilken/vilka specialitet/specialiteter kursen är godkänd som fördjupningskurs. Alla ackrediterade kurser är godkända som breddkurser inom samtliga specialiteter. 

Specialistarbete

Hur lång tid har jag på mig att revidera mitt specialistarbete?

Om granskaren rekommenderar omarbetning får du besked om det från examinator, och får också ta del av granskarens synpunkter. Du har då sex månader på dig från återkopplingsdatum att inlämna ett reviderat arbete.

Hur vet jag om det jag tänker skriva om kan godkännas som kunskapstillskott inom specialiteten?

Ta hjälp av någon kunnig inom specialiteten, det kan vara en erfaren kliniker eller forskare på området. En litteratursökning kan vara en bra början för att få en bild av vad som redan finns undersökt inom området. Det viktigaste är att ditt arbete utgör ett bidrag till den tillämpade psykologin. Så om en litteratursökning visar att ämnet redan är väl forskat behöver du finna någon ny vinkel på det. Du kan skicka in ett abstract till utbildningsavdelningen och få en bedömning på om ditt tilltänkta specialistarbete kommer uppfylla kriterierna för kunskapstillskott. Maila oss en kortfattad beskrivning av syfte, frågeställning och val av metod. Observera att en sådan återkoppling endast är en bedömning och inget formellt förhandsgodkännande.

Hur lång tid tar det att få mitt specialistarbete godkänt?

Du får vanligtvis återkoppling på ditt arbete inom två månader. När ett arbete inkommer till utbildningsavdelningen registreras det, kontrolleras att det är avidentifierat, och att eventuella medförfattarintyg finns bifogade. Därefter sänds arbetet till någon av de särskilt utsedda granskarna. Granskaren läser arbetet noggrant och bedömer i vilken mån det motsvarar kriterierna för godkännande. Därefter skickar granskaren omdömet till examinatorn, som skickar det vidare till dig. Varje granskare har en månad på sig att granska ett arbete. Ibland kan granskningstiden bli längre i det fall det tar tid att finna en granskare som kan ta sig an arbetet, eller om arbetet är omfattande eller har omfattande brister.

Det du själv kan göra för att underlätta och förkorta granskningsprocessen är att själv granska ditt arbete utifrån bedömningspunkterna samt noga följa anvisningarna för hur arbetet ska skickas in.

Arbetslivserfarenhet

Hur vet jag om min arbetsplats/min tjänstgöring blir godkänd?

Bedömningen av att du uppnått tillräcklig mängd relevant arbetslivserfarenhet görs vid ansökan om behörighet. 

Utöver de översiktliga beskrivningarna som finns rörande de olika specialiteterna är det bra att rådgöra med en färdig specialistpsykolog kring specialistområdets vedertagna tillämpade innehåll, och därmed lämpliga arbetsuppgifter för dig. 

Kan jag byta jobb under min specialistutbildning?

Du kan byta arbete under din specialistutbildning. Det viktiga är du ser till att du har åtminstone en tredjedel av arbetsuppgifterna inom ditt specialistområde.

Behöver jag meddela om jag byter arbetsplats?

Du behöver inte meddela utbildningsavdelningen om/när du byter arbetsplats. Däremot ska du vid behörighetsansökan redovisa tjänstgöringsintyg från de olika anställningarna du haft.

Om du deltar på ett specialistkollegium är det viktigt att meddela IHPU byte av arbetsgivare för att underlätta faktureringen.

Meriter/tillgodoräknande av kurser etc.

Kan jag tillgodoräkna mig meriter (kurser mm) som jag har gått innan jag påbörjade specialistutbildningen?

Sedan 2015-12-31 är utgångspunkten att du söker till specialistutbildningen först, och sedan tar dina meriter. Enda undantaget från detta gäller psykoterapeutprogrammet och forskarutbildning. Dessa meriter anges vid behörighetsansökan. 

Kan jag tillgodoräkna mig ett arbete som jag redan har skrivit som specialistarbete?

I dagsläget kan du tillgodoräkna dig ett arbete som är skrivet i en annan kontext som specialistarbete, förutsatt att arbetet uppfyller kriterierna för SSA. Det är nästan enbart forskningsartiklar som utan omarbetning godkänns som SSA. I regel behöver du vara beredd på att omarbeta ditt arbete skrivet för en annan utbildning, för att få det godkänt som specialistarbete. Ett arbete kan vara välskrivet rent vetenskapligt, men det utgör kanske inte nödvändigtvis ett kunksapstillskott för psykologer och psykologisk verksamhet inom specialiteten. Ett tips är att själv, eller tillsammans med en metodkunnig, göra en bedömning om arbetet ser ut att uppfylla kriterierna genom att följa den granskningsmall som granskarna använder sig av.

Vad menas med tio-årsregeln?

Grundtanken är att specialistbehörigheten ska bygga på aktuella kunskaper och färdigheter. Det anser nog de flesta är rimligt. Därför får ingen merit (arbetslivserfarenhet, kurs, specialistarbete) vara äldre än tio år vid tidpunkten för ansökan om specialistbehörighet. Alltså är det datum för behörighetsansökan från vilken tio år räknas. Det har exempelvis inget att göra med när du ansökte/antogs till specialistutbildningen.

Vad gäller kurser tittar vi på examinationsdatum (inte när kursen startade). Vad gäller specialistarbete ska arbetet inte vara författat mer än tio år tillbaka. Annars faller arbetet i regel på att det inte kommer uppfylla kritikerna för godkännande. Datainsamling eller delar av arbetet kan ha gjorts längre bak i tiden. Men en aktuell omarbetning belyst ur aktuell forskning behöver göras för att arbetet ska kunna uppfylla kriterierna.

Om du ser att du inte hinner göra klart din specialistutbildning innan din första kurs hinner bli mer än tio år så förfaller helt enkelt bara den kursen. Då räknas tio-årsgränsen för dig from examinationsdatum för nästa kurs.

Arbetslivserfarenhet kan gå bakåt i tiden, men inte heller den får vara äldre än tio år.

Specialistkollegium och Introduktionskursen är exkluderade från tio-årsgränsen. Du behöver således inte bekymra dig om dessa moment ligger länge bak i tiden, eller om du exempelvis ansöker om ytterligare behörighet. Dessa moment har inget ”bäst-före-datum” eftersom de utgör professionsmoment och inte rör ämnesfördjupning.

Ditt specialistarbete behöver vara inskickat sista dagen på året för att kunna tillgodoräknas inom tio-årsgränsen. Om arbetet behöver omarbetas får du sex månader på dig att göra det. Det kan alltså ske efter att tio-årsgränsen passerats. Observera att arbetet behöver uppfylla kriterierna för SSA på en sådan nivå att det efter omarbetning kan godkännas. Skickar du in ett undermåligt eller ofullständigt SSA som inte ens bedöms kunna omarbetas för att bli godkänd kommer du inte kunna få arbetet tillgodoräknat bara för att du skickade in det inom tio-årsgränsen.

Kostnader

Vad kostar det att gå specialistutbildningen?

Kostnaden för att gå specialistutbildningen varierar stort utifrån vem som arrangerar de kurser du går. Antagningsavgiften är 2 000 kr (ej momsbelagt) för medlemmar i Psykologförbundet och 8 000 kr + moms för icke-medlemmar. Avgiften för behörighetsansökan är 5 000 kr (ej momsbelagt) för medlemmar och 20 000 kr + moms för icke medlemmar.

För antagna innan den 15 april 2024 gäller de tidigare avgifterna fram till 15 april 2025.

Därutöver tillkommer kostnader för:
- Specialistkollegium och introduktionskurs, se ihpu.se för aktuella kursavgifter.
- Kostnader för valfria specialistkurser och kurslitteratur, eventuella resor, övernattningar och frånvaro från arbete.
- Specialistkurser som inte ges på universitet eller högskola kostar mellan 15 000 – 25 000 kr styck.
- Eventuella kostnader för att ersätta handledare.

 

För dig som går en ackrediterad sammanhållen specialistutbildning är behörighetsavgiften 2 000 kr (ej momsbelagd) för medlemmar och 6 000 kr (+ moms) för icke medlemmar.Ska min arbetsgivare betala för handledning?

Din arbetsgivare ska betala kostnaderna för din specialistutbildning. Om det inte finns handledning att erhålla inom organisationen och ni behöver köpa in extern handledning ska din arbetsgivare stå för kostnaden.

Ska min arbetsgivare betala för handledare för mitt specialistarbete?

Om du behöver handledning för att författa ditt skriftliga specialistarbete ska din arbetsgivare bekosta det. Det är en klar fördel om du tar din utgångspunkt i verksamheten när du formulerar din projektplan och skriver ett SSA som är relevant för din arbetsplats. Enligt vår erfarenhet finns det nästan alltid något som kan utvärderas, mätas eller undersökas på en arbetsplats som kan utgöra ett bidrag till att utveckla organisationen. Handledning underlättar ju i regel att arbetet färdigställs på kortare tid. Så förhoppningsvis ser även din arbetsgivare nyttan med att du erhåller handledning på ditt SSA och är därmed villig att betala för den.