Byte av specialitet

Om du under din specialisering byter arbetsplats eller arbetsuppgifter kan det vara aktuellt att byta specialistinriktning. I samband med byte av inriktning utformar du en ny personlig studieplan där du presenterar ditt mål med den nya inriktningen, eventuellt redan genomförda meriter som du anser att du kan tillgodoräkna dig, samt plan för kvarvarande utbildningsmoment. Specialistkansliet gör sedan en ny bedömning av dina meriter utifrån den nya inriktningens perspektiv. Är de tidigare genomförda meriterna även relevanta inom den nya specialiseringen ekvivaleras de enligt det återkopplingsbesked som STP-psykologen får efter granskningen. Tidigare genomförda meriter som inte anses relevanta inom ramen för den nya inriktningen kan därmed förfalla efter beslut från specialistkansliet.  

Under specialistutbildningens gång behöver STP-psykologen arbeta minst fem år heltid (eller motsvarande) med inriktningsspecifika arbetsuppgifter. Byter man arbete behöver man i samband med den nya personliga studieplanen tydligt beskriva sina arbetsuppgifter inom den nya inriktningen. När STP-psykologen sedan ansöker om specialistbehörighet följs arbetserfarenhetens innehåll och omfattning upp för att säkerställa att de formella kraven uppfylls.