Byte av specialitet

Om du under din specialisering byter arbetsplats eller arbetsuppgifter kan det falla sig naturligt att byta specialistinriktning. I samband med byte av inriktning utformar du en ny personlig studieplan utifrån den nya inriktningens perspektiv där du presenterar sitt mål med den nya inriktningen, eventuellt redan genomförda meriter som man anser att du kan tillgodoräkna sig, samt kvarvarande utbildningsmoment. Specialistkansliet gör sedan en ny bedömning av dina meriter utifrån den nya inriktningens perspektiv. Är de tidigare genomförda meriterna även relevanta inom den nya specialiseringen ekvivaleras de enligt det återkopplingsbesked som STP-psykologen får efter granskningen. Tidigare genomförda meriter som inte anses relevanta inom ramen för den nya inriktningen kan därmed förfalla efter beslut från specialistkansliet.  Innan ett byte genomförs rekommenderar vi att STP-psykologen tar kontakt med en befintlig specialist (eller sin specialistmentor) inom den nya inriktningen och för diskussion gällande tidigare meriter och dess relevans inom den nya specialiseringen för att säkerställa om bytet är aktuellt eller om det är bättre att slutföra den redan påbörjade utbildningen.

Under specialistutbildningens gång behöver STP-psykologen arbeta minst fem år heltid (eller motsvarande) med inriktningsspecifika arbetsuppgifter. Byter man arbete behöver man i samband med den nya personliga studieplanen tydligt beskriva sina arbetsuppgifter inom den nya inriktningen. När STP-psykologen sedan ansöker om specialistbehörighet följer man upp arbetserfarenhetens innehåll och omfattning för att säkerställa att de formella kraven uppfylls.