Hälsopsykologi

Specialistinriktningen Hälsopsykologi är ett brett specialistområde som definieras av det vetenskapliga sambandet mellan mänskligt beteende, psykiska och kulturella faktorer och mellan kroppslig och psykisk hälsa och ohälsa genom hela livscykeln.

Sambandet kan illustreras genom den biopsykosociala modellen som förklarar hälsa och ohälsa som en produkt av fysiologiska/anatomiska/genetiska, psykiska/beteendemässiga och sociala processer. Hälsopsykologins tillämpningar syftar till att förebygga ohälsa och främja tillfrisknande från ohälsa.

Hälsopsykologisk forskning syftar till ökad förståelse för hur ohälsa uppkommer och för hur hälsa främjas både på individ- och gruppnivå. Hälsopsykologisk forskning syftar till att öka förståelse för sambandet mellan psykiska tillstånd/beteenden och somatisk sjukdom/funktionsnedsättning, utveckla effektiva psykologiska behandlingsmetoder vid somatiska tillstånd/ohälsa samt till att definiera vårdorganisatoriska problem som påverkar relationen mellan vårdgivare och vårdtagare.

Tillämpningsområden för en kliniskt verksam specialistpsykolog med inriktning mot Hälsopsykologi är exempelvis primärvård, somatisk och psykiatrisk vård, företagshälsovård och geriatrik. Det finns även stort behov av specialistpsykologer med hälsopsykologisk inriktning inom administrativa och politiska instanser och organ som arbetar med hälsofrämjande- och preventiva insatser.