Klinisk vuxenpsykologi

Specialistinriktningen Klinisk vuxenpsykologi utgör en mer bred vidareutbildning innehållandes fördjupning inom utredning, diagnostik och psykologisk behandling för vuxna. Tanken är också att specialister inom denna inriktning på sikt ska kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar, utveckla verksamheter och inneha patientansvar. Den är således lite mer avnämarstyrd i sitt innehåll, d.v.s. den ska vara anpassad och relevant för de behov som finns i psykiatrin av tillgång till fördjupad psykologisk kompetens samt av processledning inom det psykologiska verksamhetsfältet. Den liknar Norges inriktning vuxenpsykologi. Klinisk vuxenpsykologi innefattar såväl teoretisk ämneskunskap som praktiska färdigheter i att bedöma, utreda, diagnosticera, behandla, följa upp samt förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna, vuxna och äldre personer. Specialiteten kan också innefatta färdigheter i att utveckla den psykiatriska verksamheten och leda det psykologiska arbetet i samarbete med verksamhetschef och andra professioner.

Kunskapsunderlaget för vuxenklinisk praktik är integration av bästa tillgängliga forskning på psykisk ohälsa hos vuxna, specialistpsykologens egen expertis och kliniska erfarenhet samt patientens egenskaper, kulturella bakgrund och egna problemformuleringar och önskemål. Kunskapsområdet inrymmer också grundläggande kunskap om medicinsk behandling och hur denna samverkar med psykologisk behandling. Det innefattar också en gedigen kunskap om lagar och förordningar liksom förmåga till identifierande av etiska frågeställningar som styr och påverkar arbetet med patienter.

I arbetet ingår alltså att väga in och ta hänsyn till patienters önskemål, övriga bedömningar i det tvärprofessionella teamet och vilka evidensbaserade insatser som är möjliga att erbjuda och genomföra, samt att utvärdera effekten av de insatser som genomförs.

För klinisk vuxenpsykologi krävs arbetsuppgifter med både utredning och behandling utifrån ett brett spektrum av diagnoser, samsjuklighet och komplex psykiatrisk problematik.

OBS! Notera att för denna specialisering krävs minst två specialistkurser inom utredning/diagnostik och bedömning.