Missbruks- och beroendepsykologi

Specialistinriktningen missbruks- och beroendepsykologi ska bidra till att utveckla psykologers förhållningssätt till, kunskaper om och färdigheter i förebyggande arbete, utredningsarbete och behandling av riskbruk och olika svårighetsgrader av beroende, samt psykiska sjukdomar. Utbildningen ska bidra till att specialisten bedömer förändringspotential i ljuset av individuell bedömning av problemet, patientens sammanhang och möjligheter till samverkan med andra aktörer. Utbildningen ska främja samarbetsförmåga med brukaren, anhöriga, samt andra relevanta professioner och instanser.

Tillämpningsområdena för missbruks- och beroendepsykologi är flera. Det är t.ex. angeläget med specialiserad psykologisk beroendekunskap inom verksamhetsområden så som primärvården, företagshälsovården, allmän psykiatri, skolvården och den specialiserade beroendevården för att nämna några områden. Det finns ett stort behov av psykologer som har kunskap om hur man identifierar/uppmärksammar ett substansproblem, hur ett sådant problem utreds, framförallt om det förekommer psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik samtidigt, och hur det kan behandlas och vilka samverkanspartners som kan vara nödvändiga för att minska risk för återfall. Vidare har psykologer med kvalificerad kompetens i området en naturlig roll i handledning av andra yrkesgrupper, verksamheter inom beroendepsykologi, samt andra psykologer under utbildning/specialisering.