Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Neuropsykologi

Specialistinriktningen Neuropsykologi handlar om sambandet mellan hjärnan och psykiska funktioner. Klinisk neuropsykologi avser utredning, diagnos, behandling och rehabilitering av personer med misstänkt eller påvisad organisk sjukdom, skada eller störningar i hjärnan. Neuropsykologin fyller också en viktig funktion i fördjupad kartläggning av kognitiva förmågor vid förmodat avvikande utveckling eller för att ge ökad förståelse vid psykiatriska tillstånd och deras koppling till kognitiva funktioner.

Specialistområdet Neuropsykologi kräver omfattande kunskaper om hjärnan och dess utveckling och om hur utvecklingsrelaterade störningar, förvärvade skador och sjukdomar påverkar hjärnan och psykiska funktioner. Det krävs även kunskaper om hur neuropsykologiska funktioner störs/påverkas vid psykopatologiska förhållanden och icke-neurologiska sjukdomar.

Neuropsykologi utgör grunden för att kunna analysera och beskriva hur en skada, sjukdom, störning på hjärnan påverkar psykiska funktioner. Denna analys/beskrivning utgör grunden för val av behandlings/rehabiliteringsmetoder men även för prognos och uppföljning.

Kunskap om hjärnan och hur dess funktioner kan undersökas genom olika neuropsykologiska utredningsmetoder är central. Likaså kunskaper om hur åtgärder kan bidra till att behandla eller kompensera för förlust av funktion och om rehabilitering/habilitering och psykologisk behandling och förmågan att utföra sådana åtgärder/behandling.

Vidare ska en specialist kunna leda det psykologiska arbetet på en verksamhet vilket innebär att handleda kollegor, etablera styrsystem och riktlinjer samt upprätta systematisk kvalitetsutvärdering inom den verksamhet som specialisten arbetar vid.

Relevant tjänstgöring: arbetet kan innefatta utredning av såväl barn- som vuxenneuropsykologiska frågeställningar och röra diagnostik av ett brett spektrum av problem relaterade till centrala nervsystemet, som utvecklingsrelaterade diagnoser, t.ex. intellektuella funktionsnedsättningar, adhd, eller autismspektrumtillstånd, alternativt hjärnskador, vaskulära och neurologiska tillstånd, kognitiva sjukdomar (demens) samt psykiatriska diagnoser.