Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi är en bred specialitet som fokuserar på psykologiska förutsättningar för individers utveckling och lärande samt hur dessa förutsättningar samverkar med biologiska, sociala och ekonomiska faktorer på individ, grupp, organisations- och samhällsnivå.

Specialiteten innefattar kunskap om kognitiv och affektiv utveckling, minne, motivation, identitet, anknytning, läranderelationer, grupp- och socialpsykologiska processer samt neuropsykologi med specifik inriktning på lärande och utveckling. Den inrymmer även kunskap om pedagogiska processer, samt kunskap om de lagar och förordningar som styr verksamheter som skola, förskola och barn- och mödrahälsovård.

Specialiteten pedagogisk psykologi innebär en fördjupad färdighet i att utifrån kunskapsområdet bedöma lärande och utveckling i komplexa situationer, föreslå och genomföra insatser för att förebygga hinder för lärande och utveckling samt metoder för att tillföra organisationer psykologisk kompetens. Arbetet som specialistpsykolog förutsätter även färdighet i att delta i, leda och utvärdera övergripande utvecklingsarbete som syftar till att främja lärande, utveckling och psykisk hälsa, tillhandahålla uppdaterad vetenskapligt baserad information och metoder samt att handleda mindre erfarna psykologkollegor.

I skolan arbetar specialistpsykologer i en tvärprofessionell elevhälsa och bidrar där med sin kompetens för att utveckla elevhälsan på hela skolan och/eller inom hela skolområdet.  I förskolan bedriver specialistpsykologer förebyggande och främjande arbete genom exempelvis psykologisk konsultation till pedagoger samt genom att medverka till att utveckla förskolans verksamhet så att barns utveckling, lärande och hälsa främjas.

Inom Barn- och mödrahälsovården är specialistpsykologers uppgift att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. De tillför även övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling.

Vidare ska specialisten kunna leda det psykologiska arbetet på en verksamhet vilket innebär att handleda kollegor, etablera styrsystem och riktlinjer samt upprätta systematisk kvalitetsutvärdering inom den verksamhet som specialisten arbetar vid.

Relevant tjänstgöring: arbete inom elevhälsa, förskola, skola, mödra- och barnhälsovård. Tjänstgöringen kan inbegripa övergripande uppdrag som t ex verksamhetsutveckling men måste även innehålla individkontakter till någon del.