Pedagogisk psykologi

Definition av ämnesområdet

Pedagogisk psykologi är psykologi med fokus på att stödja och stimulera lärande, utveckling och hälsa.

De teoretiska komponenterna inom pedagogisk psykologi utgörs av teorier och modeller kring förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa, hur sambandet mellan lärande, utveckling och hälsa ser ut hos både individer och grupper, liksom hur lärande- och utvecklingsprocesser kan stöttas eller hämmas. Här utgår den pedagogiska psykologin från kunskap inom flera närliggande akademiska fält – bland annat utvecklingspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi och neuropsykologi, anknytningsteori och affektpsykologi, motivationspsykologi, samt grupp-, system- och organisationspsykologi. I denna stora kunskapsmassa har pedagogisk psykologi fokus på frågor om vad som främjar lärande, utveckling och hälsa.

De praktiska komponenterna inom pedagogisk psykologi utgörs av konkreta metoder och praktiker som är utformade för att användas i syfte att främja lärande, utveckling och hälsa. Fokus för insatser kan ligga på organisation-, grupp- eller individnivå, och det är ofta väsentligt att samordna insatser på de olika nivåerna, samt att samordna och prioritera mellan universella, selektiva och indikerade insatser.

Den pedagogiska psykologin drivs av ett salutogent, pragmatiskt och praktiskt orienterat perspektiv. Kunskap om både normalutveckling och utvecklingsavvikelser är en väsentlig bas, där fokus för den pedagogiska psykologin sedan är att hitta vägar att stödja lärande, utveckling och hälsa för organisationer, grupper och individer från deras nuvarande funktionsnivå till en högre.

Pedagogisk psykologi utgår även från ett interaktionistiskt och kontextuellt perspektiv då lärande och utveckling alltid sker i samspel med omgivningen, på flera plan – grupp, organisation, samhälle.

Beskrivning av tillämpningsområdet och potentiella verksamhetsområden (arbetsplatser)

Pedagogisk psykologi har en självklar plats inom förskola och skola men också andra verksamheter där utveckling och lärande är centralt.

Pedagogisk psykologi kan tillämpas i arbete med att utveckla lärande organisationer, arbete med kompetensutveckling inom organisationer, arbete med ledarskap, grupputveckling och gruppskeenden som mobbning och gruppkonflikter. Exempel på verksamheter inom detta område är utvecklingsenheter, HR-avdelningar och organisationskonsultation.