Yrkestitlar

Här kan du läsa mer om olika titlar och befattningar psykologer kan ha. Klicka på befattningen för mer information.

Leg psykolog

I hälso- och sjukvården är det enbart PTP-psykologer och legitimerade psykologer som har rätt att kalla sig psykolog. Personer utan sådan behörighet får ej heller använda en yrkestitel som kan förväxlas med ordet ”psykolog”. Legitimationen ska bidra till att den enskilde individen erhåller en säker och kompetent vård. Den enskilde ska kunna förlita sig på att legitimationen borgar för en viss kompetens som i sin tur bygger på en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad. Kraven som ställs på en yrkeslegitimation har den enskildes berättigade krav på säkerhet som ledstjärna - patientsäkerhet. Legitimationen ska också garantera att yrkesrollen ifråga har en viss bredd och omfattar ett visst mått av självständighet med kvalificerade arbetsuppgifter. Den legitimerade psykologen har ett direkt patientansvar bland annat med ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet.

PTP-psykolog

Behörig att söka anställning som PTP-psykolog är den som har en fullständig psykologexamen från ett psykologprogram, alternativt har bedömts ha motsvarande kvalifikationer som utlandsstuderande efter prövning av Socialstyrelsen. PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar, samtidigt som PTP är en utbildningstjänst, parallellt. För att tjänsten ska räknas som en PTP, måste Socialstyrelsens föreskrifter om PTP vara uppfyllda, såsom exempelvis handledning en gång i veckan av leg psykolog som har arbetet minst 3 år i yrket. En PTP-psykolog har rätt att kalla sig psykolog. PTP ska ge övning och fördjupning i kompetenser som har lärts ut på psykologprogrammet. Anledningen till det är att PTP-tjänstgöringen ska ge en allsidig och bred praktisk erfarenhet av psykologyrket.

Specialistpsykolog med specialistbefattning

En specialistpsykolog är en legitimerad psykolog som har genomfört någon av de specialistutbildningar som hålls av eller ackrediterats av Sveriges Psykologförbund. En specialistpsykolog har således fördjupat sin kompetens, inom ett snävare kunskapsfält inom generalistutbildningens (psykologprogrammets eller motsvarande utlandsutbildnings) bredd. De specialistinriktningar som finns i dagsläget är: Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, Neuropsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Hälsopsykologi, Beroendepsykologi, Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi.

Den som har en anställning som specialistpsykolog kan för teamet eller för arbetsplatsen ansvara för utredning och behandling av svåra och komplicerade ärenden, second opinion, handledning och konsultation, utbildning och utveckling, implementering av evidensbaserade metoder och förhållningssätt.

Psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA)

En psykolog med PLA arbetar för att främja psykologins kunskapsfält i hela verksamheten, således i nära samarbete med verksamhetschefen och i föreliggande fall med övriga ledningsansvariga professionsföreträdare. En PLA fullgör enskilda ledningsuppgifter gällande psykologiska insatser i verksamheten. PLA ska både ses som en rådgivande och en exekutiv funktion till verksamhetschefen, som alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten. Uppgifter för en psykolog med PLA kan lämpligen handla om uppföljningar och utvärderingar, metodutveckling och kvalitetssäkring, återkoppling till verksamhetschef avseende ny forskning och nya riktlinjer, implementering av beslutade insatser kring det nyss nämnda, verksamhetens patientsäkerhetsarbete vid psykologisk utredning och psykologisk behandling, verksamhetens vårdprocesser i samverkan med övriga professioner, rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar.

Psykologassistent

Psykologassistent är en ickereglerad yrkesbenämning. Den som har en sådan anställning är assistent till en legitimerad psykolog. Vilket ansvar som denna psykolog har för psykologassistentens arbete står det mer om i skriften ”Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent”. Sveriges Psykologförbund anser att den som arbetar som psykologassistent ska gå psykologprogrammet samtidigt och dessutom vara godkänd på de 3 första åren. Utlandsstuderande som ansöker om legitimation i Sverige och som har fått kompletteringsbesked av Socialstyrelsen (men som ännu inte har börjat sin PTP) kan också få anställning som psykologassistent. En anställning som psykologassistent ska alltid vara tidsbegränsad och får aldrig förväxlas med vikariat som psykolog eller PTP-psykolog.

Internationella titlar

Att överhuvudtaget ha en legitimitet av stat eller organisation översätts med authorized eller licensed. Att vara underställd särskild lagstiftning översätts med legislated.

Legitimerad psykolog

Den vanligaste översättningen med hänsyn tagen till internationell och främst amerikansk praxis är:

Legitimerad psykolog  -  Licensed psychologist eller registered psychologist

Legitimerad psykoterapeut  -  Licensed psychotherapist

 

Examensbeteckningar

Psykologexamen  -  Master of Science in Psychology (MSc Psych)

Psykoterapeutexamen  -  University Diploma in Psychotherapy

Doktorsexamen FD (Filosofie Doktor)  -  PhD

PTP

Det finns ingen vedertagen engelsk översättning. Två alternativ som skulle kunna användas:

Practical Duty for Psychologists

Internship for Psychologists

Internationella benämningar

Sveriges Psykologförbund

Engelska  -  Swedish Psychological Association

Tyska  -  Verband der Swedischen Psychologen

Franska  -  Union des psychologues Suédois

Spanska - Union de los Psicologos Suecos