Ledighet för fackligt uppdrag

Du som har ett fackligt uppdrag behöver ledigt från din ordinarie tjänst för att utföra ditt uppdrag. Detta eftersom dina fackliga uppgifter inte faller inom dina ordinarie arbetsuppgifter samtidigt som du inte ska behöva utöva ditt fackliga uppdrag på fritiden.

Det finns regler om vad som gäller för ledighet för fackligt uppdrag. Exakt hur reglerna ser ut kan skilja sig åt lite från arbetsplats till arbetsplats. Detta beror på att på vissa arbetsplatser gäller reglerna enligt lag, andra har kollektivavtal om frågan och ytterligare andra har särskilda överenskommelser med sin arbetsgivare. Följande tar sikte på vad som gäller enligt lag och kan därför skilja sig lite från vad som gäller på just din arbetsplats. Är du osäker på vad som gäller för dig eller om arbetsgivaren gör rätt ska du alltid kontakta kansliet. 

Enligt lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen/FML) har man som lokal facklig förtroendeman rätt till ”den ledighet som fordras för uppdraget”. Med uppdraget avses bl a ledighet för att vara med i samverkan/förhandling, ge råd till medlemmar, vara med som stöd i möten och samtal m m men även utbildningar, vara med på förbundskongress, restid och förberedelsetid. Utgångspunkten är att man har rätt till betald ledighet om det är fråga om facklig verksamhet kopplad till den egna arbetsplatsen.  

En fråga som kan uppstå är hur mycket betald ledighet man har rätt till för det fackliga uppdraget. Enligt lag har man rätt till den ledighet som ”behövs” och i den utsträckning den inte har ”större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen”. I praktiken bör man reda ut frågan tillsamman med sin arbetsgivare.  

På kommun/landstingsområdet träffar man ibland ”Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76 ”. I det kollektivtalet kommer man bl a överens om att man har rätt till 4 timmar betald ledighet per medlem och år. Det finns även andra typer av överenskommelser om ledighet för fackligt uppdrag – se till att ta reda på vad som gäller för dig.

Det viktigaste är att du får den ledighet som du behöver för att utföra ditt uppdrag och att rutinerna för att söka ledigheten inte är onödigt betungande. Om du är osäker på något kring ledighet för fackligt uppdrag eller om något inte fungerar bör du prata med eventuella andra fackliga förtroendevalda, en ombudsman på kansliet och/eller din arbetsgivare. Du som fackligt förtroendevald har ett viktigt uppdrag och kansliet kommer alltid att hjälpa dig med dina frågor och problem.