POMS - Habiliteringspsykologernas Nationella förening

POMS, Habiliteringspsykologernas nationella förening, arbetar för att utveckla vår egen och andras kompetens om funktionsnedsättningar och hur man bäst ger råd, stöd och behandling inom detta område.

POMS är den äldsta nationella föreningen i Psykologförbundet. Vi bildades 1972 och har sedan starten haft som mål att stärka yrkesidentiteten och skapa kontaktnät för psykologer som arbetar med barn eller vuxna med olika former av funktionsnedsättningar som exempelvis utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, omfattande rörelsehinder eller förvärvade hjärnskador.

Syftet med vår förening är bland annat att

• stödja och bevaka medlemmarnas intressen

• följa och stimulera utvecklingsarbete som berör behandling, utredning och forskning om funktionsnedsättningar och andra ämnen relaterade till vår speciella kompetens

• bidra till både intern och extern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, intressanta böcker och artiklar, erfarenheter från studieresor.

Habiliteringspsykologens arbete spänner över ett stort område och arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken organisation man arbetar i. De flesta medlemmarna finns inom landstingets habiliteringsorganisation, men en del psykologer arbetar inom kommunens LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

På individnivå arbetar vi med utredningar och med anpassade metoder för behandling och stöd, exempelvis med psykoterapi och stödsamtal.

På gruppnivå finns vi i nätverket runt den funktionshindrade och ger rådgivning och psykologiskt stöd till anhöriga och personal.

På samhällsnivå samverkar vi med flera av vårdgivare och myndigheter, Försäkringskassan, LSS-verksamheten i kommunen, med skola och högskola.

Själva hjärtat i vår förening är kanske konferenserna som har blivit både vår centrala mötesplats och tillfället då vi fördjupar oss i olika ämnen, knyter kontakter och delar erfarenheter. I dag finns cirka 600 habiliteringspsykologer i Sverige, närmare 200 är med i vår förening.

På vår hemsida www.POMS.nu kan både psykologer och allmänheten följa vad som händer i föreningen och ta del av aktuella händelser. För medlemmarna finns dessutom en särskild inloggning som ger tillgång till Poms-bladet, vår egen tidning, som tre gånger per år presenterar intervjuer, forskningsartiklar, referat från konferenser, recensioner av nyutkomna böcker och debattinlägg.
På medlemsdelen kan man även ta del av ett arkiv som innehåller artiklar och rapporter från vårt verksamhetsområde.
Medlemskapet i föreningen kostar 120 kronor per år. Vill du bli medlem anmäler du dig på hemsidan! www.POMS.nu

Ordförande
Karin Settergren

E-post:
poms@poms.nu

Broschyren:
POMS - Habiliteringspsykologerna

Webbplats:
www.poms.nu/