Nationell förening för Digitala Psykologer

Om föreningen

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nationell förening för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med föreningen är att:

 • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
 • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
 • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
 • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
 • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Föreningen är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella föreningsträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom föreningen, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.

 

Årsmöte och digital workshop

Den 26 april 15:00-16:15 bjuder vi in till workshop och Digitala psykologers första årsmöte som nationell förening. Varmt välkommen!

Anmälan sker via denna länk där du också kan meddela oss om du deltar på workshopen, årsmötet, eller förhoppningsvis båda två!

 

Digital workshop

26 april kl.15:00-15:30

Vad vill du att dina framtida kollegor ska veta om digital psykologi i klinisk vardag?

Hjälp oss fylla kunskapsglappet mellan psykologprogrammen och yrkeslivet som digital psykolog! Föreningen är i startgroparna att ta fram ett kunskapsmaterial om digital psykologi riktat till psykologstudenter och vi behöver din hjälp! I samband med årsmötet brainstormar vi tillsammans kring vad materialet bör innehålla för att psykologstudenter efter examen lättare ska kunna ta sig an en vardag som digitala psykologer. Alla erfarenheter och tankar välkomnas.

Årsmöte (digitalt)

26 april kl. 15:30-16:15

All information om årsmötet, så som dagordning, instruktioner för motioner, verksamhetsberättelse och andra underlag hittar du här:

Dagordningen för mötet hittar du även nedan. Kom ihåg att motioner behöver komma in till styrelsen senast 29 mars.

Dagordning för årsmöte Nationella föreningen Digitala psykologer

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare för mötet
 5. Fastställande av röstberättigade deltagare och godkännande av röstlängden
 6. Fastställande av dagordning för mötet
 7. Presentation av verksamhetsberättelse och förslag på verksamhetsplan
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av vice-ordförande, sekreterare, ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av två ledamöter till valberedningen.
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar (motioner)
 15. Antagande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande