Manifest Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

Syftet med nätverket är att öka kunskapen om HBTQ-frågor och främja ett normkritiskt förhållningssätt inom Sveriges psykologkår, samt skapa en arena för utbytande av kunskap och erfarenheter hos psykologer med intresse för HBTQ-frågor och sexologi. Därigenom vill nätverket bidra till ett likvärdigt bemötande av klienter, patienter och kollegor med olika sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet. Nätverket vill även utgöra en politisk kraft för att förbättra psykisk hälsa, säkerställa likvärdiga livsbetingelser, ge tillgång till vård på lika villkor och medverka till att psykologisk kunskap används för att förbättra livsvillkoren för HBTQ-personer.

Mål

• Ta vara på och tillgängliggöra HBTQ-kompetens hos enskilda psykologer.
• Att HBTQ-personer säkerställs ett likvärdigt bemötande genom ett normkritiskt och HBTQ-kompetent förhållningssätt hos alla psykologer yrkesverksamma i Sverige.
• Säkra en grundläggande HBTQ- och sexologisk kompetens hos nyutexaminerade psykologer genom att medverka till införandet av mer utbildning i sexologiska och HBTQ-relaterade frågor på psykologprogrammen i Sverige.
• Verka för en icke-diskriminerande, hälsofrämjande arbetsmiljö för psykologer som identifierar sig som HBTQ.
• Att på sikt upplösa nätverket då HBTQ-kompetens har fått en självklar spridning inom hela Sveriges psykologkår.

Delmål

• Att ha en rådgivande funktion gentemot förbundet vid till exempel formulerandet av remissvar. Detta för att kunna tillvarata HBTQ-personers rättigheter och intressen och motverka hetero- och cisnormativitet.
• Att upprätta en kontaktlista/databas med HBTQ-kompetenta psykologer.
• Sammanställa och tillgängliggöra information om HBTQ-frågor och normkritik för psykologer och psykologstudenter.
• Att medverka till att Sveriges psykologförbund utformar riktlinjer/rekommendationer gällande HBTQ-kompetens.

Arbetssätt

Nätverket arrangerar möten för alla som ingår i nätverket två gånger per år. De som deltar på nätverksmötena har mandat att fatta beslut genom röstning. Nätverket har en samordningsgrupp som skickar ut nyhetsbrev och är länken mellan arbetsgrupper (som har ansvar för specifika uppgifter). Samordningsgruppen ansvarar också för andra saker som behöver ske mellan mötena. Samordningsgruppen väljs på ett år och sitter till nästa års första möte. Alla medlemmar i nätverket kan kandidera till samordningsgruppen. Samordningsgruppen fördelar arbetsuppgifter internt. Nätverket består dessutom av arbetsgrupper som verkar för att uppnå de syften som beskrivits ovan i manifestet. Arbetsgrupperna bestämmer själva sin form och arbetssätt och kommunicerar till samordningsgruppen angående sina aktiviteter. Arbetsgrupperna kan också formulera egna mål och delmål som faller inom nätverkets övergripande syfte. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson som står i förbindelse med samordningsgruppen och som medlemmar i nätverket kan kontakta. För att bli medlem i nätverket ska en vara psykolog eller psykologstudent och ha ett intresse för HBTQ-frågor och ett normkritiskt förhållningssätt. Att vara medlem i nätverket förpliktar ej till att arbeta med någon uppgift eller vara med i någon arbetsgrupp.

Kontakt Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

Maria Kindstedt

E-post: hbtqpsykologi@gmail.com