Nätverk Digitala psykologer

Om nätverket

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med nätverket är att:

  • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
  • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
  • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
  • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
  • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Nätverket är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella nätverksträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom nätverket, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.


Dags att nominera årets digitala psykolog!


Nu har det åter blivit dags att nominera till priset Årets digitala psykolog!
I fjol gick priset till Sara Wallén som i sitt engagerade arbete med Mindmore lyckats förändra sättet kognitiv testning används och tillgängliggörs i svensk hälso- och sjukvård.

Du kan nu nominera en psykolog som genom sina gärningar gjort en betydande insats för utvecklingen och användandet av den digitala psykologin i Sverige under 2022.

Nominera här!  Vi behöver ditt svar senast 14 mars.

Vinnaren utses av styrgruppen och prisutdelningen kommer äga runt i samband med vårt event "Digitalt stöd för egenvård" som hålls onsdag 19 april kl15.00-16.00


 


Vad som händer under våren 2023
 

Nordiskt möte

Den 28 februari träffar Kristofer Vernmark, initiativtagare till nätverket, företrädare för liknande grupper från Danmark, Norge och Island. Syftet är att inleda ett samarbete där vi både kan lära av, och inspireras, av varandra samt öppna upp möjligheten till nationsöverskridande samarbeten.

Ombildning till Nationell förening

Inom kort kommer det att komma en enkät till våra medlemmar där du har möjlighet att ge din syn på en eventuell ombildning från nätverk till nationell förening. Givetvis beskrivs då även vad en ombildning skulle innebära. Håll utkik i din mailbox.Månadsvisa föreläsningar under våren 

Under våren 2023 anordnar Nätverket Digitala psykologer månadsvisa föreläsningar på olika teman kopplade till psykologi och digitalisering. Alla föreläsningar är kostnadsfria och hålls digitalt via Zoom. Välkommen!

Workshop: “Digital psykologi i arbetslivet”
Onsdag 15 mars kl.16:00-17.00 
Robert Persson Asplund, leg. psykolog och forskare i digital psykologi vid Linköpings universitet, samt chefspsykolog och forskningsansvarig på Empowered Health.

1,6 miljoner anställda i Sverige beräknas idag lida av någon form av arbetsrelaterad ohälsa och nära hälften av alla sjukskrivningsfall beror på psykisk ohälsa. Tillgången till effektiva och förebyggande åtgärder inom arbetslivet står inte alls i proportion till behoven. Genom digitala insatser på såväl organisations- som individnivå kan vi både förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen och samtidigt öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Robert kommer att presentera aktuell forskning och visa oss praktiska och inspirerande exempel på hur man som digital psykolog kan få människor och företag att växa och skapa hållbara resultat.

Mer information och Zoom-länk hittar du Facebook

Föreläsning: Digitalt stöd för egenvård
Onsdag 19 april kl15.00-16.00 
Martin Kraepelin, psykolog och PhD vid Karolinska Institutet

Digitala interventioner faller ofta en av två kategorier. Å ena sidan finns kliniska interventioner som är relativt omfattande både för deltagaren och vårdgivaren. Å andra sidan enklare självhjälpsverktyg eller appar som är lättare att nå ut med till många men det är osäkert hur mycket de används och hur effektiva de är. Går det att hitta en medelväg där digitala interventioner är lättare att administrera för vårdgivaren, och lättare att använda för deltagaren, men med kliniskt relevanta effekter?

Mer information och Zoom-länk hittar du Facebook

Workshop: “Kvalitetssäkrat införande av internetbaserad psykologisk behandling
Torsdag 4 maj kl 16.00-17.00
Cecilia Svanborg, Medicine doktor, psykiater och psykoterapeut samt Amanda Simonsson, leg. psykolog och projektledare, Nära vård och hälsa i Region Uppsala

Tillgången till internetförmedlad behandling varierar idag över landet både vad gäller möjligheterna för patienter att få behandling, vårdinnehåll och behandlingsresultat. Svenska Internetbehandlingsregistret, SibeR, inrättades 2015 för att kvalitetssäkra och stötta införandet av internetbaserad psykologisk behandling i Sverige. Över 17 000 patienters behandlingar med internetförmedlad KBT har hittills registrerats vilket ger en unik storskalig uppföljning av diagnostik, tillgänglighet, fullföljandegrad och behandlingsresultat inom reguljär vård. Under denna workshop ges en översiktsbild av införandet och resultaten av internetförmedlad KBT i landet samt reflektioner om hur uppföljning kan bidra till ökad kvalitet på vården.

Mer information och Zoom-länk hittar du Facebook