Nätverk Digitala psykologer

 

Prioriterade områden 2021-2023

 

Psykologer är med och leder Sveriges digitalisering av vården

  • Psykologer är oumbärliga för att Sverige ska nå Vision e-hälsa 2025 och bör vara de som strategiskt driver frågor om hur vi skapar god psykisk hälsa och ett välmående samhälle med hjälp av digitala insatser. 

Vårdgivarna är de som skapar förutsättningar för bästa möjliga digitala vård vid psykisk ohälsa

  • Verksamheter som arbetar med psykisk hälsa/ohälsa behöver ha en väl understödjande struktur för digitala insatser, samt plan för utveckling och kompetensförsörjning, för att kunna bedriva en digital vård av högsta kvalitet.

Digitalisering är en central fråga för psykologers professionsutveckling

  • Ökade färdigheter och kunskaper om digital psykologi är en absolut nödvändighet inom kåren, och kan skapa en framtidssäkrad professionsutveckling med hög påverkan på vård och samhälle i stort, och behöver därför vara ett prioriterat område för Psykologförbundet.

Psykologprogrammen ska säkra god digital kompetens hos framtida psykologer

  • Lärosäten behöver införliva specifika mål kopplade till digital psykologi för att framtidens psykologer ska vara väl förberedda och kunna driva utvecklingen framåt av digital psykologi.

 


 

 

Om nätverket

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med nätverket är att:

  • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
  • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
  • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
  • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
  • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Nätverket är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella nätverksträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom nätverket, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.


Vad händer just nu?

 

Årets digitala psykolog 2021 - Sara Wallén, grundare av Mindmore.

Sara tilldelas priset då hon med sin energi och starka drivkraft lyckats förändra sättet kognitiv testning används och tillgängliggörs i svensk hälso- och sjukvård. Genom digitaliseringen av evidensbaserade test så frigörs tid för testledare, ett mer standardiserat testförfarande skapas och nya möjligheter uppstår med det digitala förmedlingssättet. Ytterligare en effekt av Saras arbete är att hon synliggör psykologers unika kompetens och moderniserar synen på vår profession.


 

 

Styrgruppen för nätverket Digitala psykologer


Kristofer Vernmark
, Leg psykolog/fil dr
Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Djusberg, Leg psykolog, Region Jämtland Härjedalen
Jesper Enander, Leg psykolog/fil dr, KRY
Emma Gårdbro, Leg psykolog, Psykologpartners
Amanda Simonsson, Leg. psykolog och projektledare, Nära vård och hälsa i Region Uppsala

Kontaktperson
Kristofer Vernmark 
kvernmark@gmail.com