Nätverk Digitala psykologer

 

Prioriterade områden 2021-2023

 

Psykologer är med och leder Sveriges digitalisering av vården

  • Psykologer är oumbärliga för att Sverige ska nå Vision e-hälsa 2025 och bör vara de som strategiskt driver frågor om hur vi skapar god psykisk hälsa och ett välmående samhälle med hjälp av digitala insatser. 

Vårdgivarna är de som skapar förutsättningar för bästa möjliga digitala vård vid psykisk ohälsa

  • Verksamheter som arbetar med psykisk hälsa/ohälsa behöver ha en väl understödjande struktur för digitala insatser, samt plan för utveckling och kompetensförsörjning, för att kunna bedriva en digital vård av högsta kvalitet.

Digitalisering är en central fråga för psykologers professionsutveckling

  • Ökade färdigheter och kunskaper om digital psykologi är en absolut nödvändighet inom kåren, och kan skapa en framtidssäkrad professionsutveckling med hög påverkan på vård och samhälle i stort, och behöver därför vara ett prioriterat område för Psykologförbundet.

Psykologprogrammen ska säkra god digital kompetens hos framtida psykologer

  • Lärosäten behöver införliva specifika mål kopplade till digital psykologi för att framtidens psykologer ska vara väl förberedda och kunna driva utvecklingen framåt av digital psykologi.

 


 

 

Om nätverket

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med nätverket är att:

  • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
  • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
  • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
  • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
  • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Nätverket är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella nätverksträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom nätverket, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.


Vad händer just nu?

 

Nätverksdagen 24 november


Välkommen till höstens nätverksdag torsdag 24 november 2022 kl.9.00-15.00. Träffen är gratis för nätverkets medlemmar och hålls digitalt via Zoom.

Agenda

 

9.00-9.15 Introduktion till dagen

Kristofer Vernmark berättar kort om vilka aktiviteter som pågår i nätverket just nu och ger en introduktion till dagen.

09.15-10.00 Tre Startups med fokus på medicinsktekniska produkter

Under det här passet får ni lyssna på tre psykologer i startup bolag prata om sitt arbete med medicintekniska produkter, ett snabbt växande fält inom psykologin. 

Ella Radvogin, Alex Therapeutics

Ella Radvogin är psykolog med bred erfarenhet av digital psykologisk behandling och arbetar just nu som chefspsykolog på Alex Therapeutics. Alex gör appar som bygger på KBT och AI. Ella arbetar mest med produktutveckling och med att se till att företaget uppfyller lagar och regler som kommer med att skapa appar som klassificeras som medicintekniska produkter.

Katarina Kjell, Ablemind

Katarina är chefspsykolog och grundare till medtech-bolaget Ablemind. Med över tio års forskning vid Lunds universitet har bolaget utvecklat en metod för att diagnostisera och mäta psykisk ohälsa, med väsentligt högre precision och hastighet än tidigare kliniska metoder. 

Mamduh Halawa, Zeeds 

Mamduh Halawa är psykolog, grundare och VD för Zeeds. Zeeds är en digital programvara som hjälper till att öka följsamhet till beteendeaktivering inom KBT, genom att göra hemläxor roliga och snygga för patienten, samtidigt som detaljerad live-data tillhandahålls för psykologen. Mamduh har tidigare tilldelats Lilla Psykologpriset 2020, Årets Uppsalastudent 2020 och SKAPA Talang under 30 2021 i Uppsala län.

10.00-10.10 Break

10.10-10.30 Diskussion Startups

Diskussion och frågestund med Ella, Katarina och Mamduh

10.30-11.10 Camilla Ekstrand, Adhd-center Region Stockholm

Camilla Ekstrand är enhetschef på Adhd-center som erbjuder kurser, grupper och föreläsningar om adhd. Under pandemin gjordes ett stort arbete med att digitalisera flertalet kurser och implementera dessa i verksamheten. I dag väljer ungefär 40 % av de inskrivna att få gå sin kurs digitalt. Camilla kommer prata om utvecklingsprocessen och implementeringen i verksamheten. 

11.10-11.20 Break

11.20-12.00 Jakob Mechler och Karin Lindqvist, IPDT vs IKBT

Jakob Mechler och Karin Lindqvist är legitimerade psykologer och doktorander vid Stockholms universitet. De har utvecklat den internetbaserade psykodynamiska behandlingen (IPDT) för tonårsdepression som prövats i två randomiserade kontrollerade studier. I den senaste studien jämfördes effekten av IPDT med IKBT. 

12.00-13.10 Lunch

13.10-14.00 Paneldiskussion - Digitalisering av psykologprogrammen

Det har skett en omfattande digitalisering av psykologtjänster som förmedlas inom hälso- och sjukvård och övriga verksamheter i samhället där psykologer är aktiva. Men hur anpassar och utvecklas psykologprogrammen i relation till den här utvecklingen? Finns det ett glapp mellan vad psykologstudenter lär sig på psykologprogrammen och den arbetsvardag de möter? 

Diskussionen modereras av Kristofer Vernmark och Emma Gårdbro. Medverkar gör:


Jonas Bjärehed - psykolog, filosofie doktor och lärare vid institutionen för psykologi, samt studierektor på psykologprogrammet i Lund. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör psykisk hälsa hos ungdomar och vuxna, särskilt avsiktligt självskadebeteende.


Clara Söderstierna - student som studerar sista terminen på psykologprogrammet. Hon har varit engagerad i Psykologförbundet sen sin andra termin och har i två år suttit i presidiet i Studeranderådet. Hon tycker att det roligaste med att engagera sig har varit att dels kunna jobba med frågor som hon brinner för, och dels få möjlighet att hjälpa andra studenter närma sig det yrke de snart kommer ut till.

 

David Forsström - lektor på psykologiska institutionen på Uppsala universitet och forskar på Stockholms universitet och på Karolinska institutet. Han har forskat kring online prevention av spel om pengar och är även med i ett projekt gällande distansterapi på Stockholms universitet.

14.10-14.20 Break

14.20-14.50 Nätverkets framtid

Nätverket för digitala psykologer har vuxit kraftigt under senaste åren och vi är nu nästan 400 medlemmar, vilket gör oss till en av de största nätverken/föreningarna i psykologförbundet. Vi har dessutom en FB-grupp med över 1500 medlemmar. Utifrån det intresse som finns, vilka aktiviteter bör prioriteras under 2023 och hur ser vi till att medlemsnyttan blir hög? Gör din röst hörd och påverka det framtida innehållet och arbetet i nätverket! Under detta pass delar vi in oss i mindre grupper och samlar in önskningar och synpunkter på nätverkets fortsatta arbete.

14.50-15.00 Avrundning och utvärdering

VARMT VÄLKOMMEN!

Digital psykologi och vägen till en hållbarare värld - vilka möjligheter ligger framför oss?

 

OBS nytt datum: 12/1 2023, klockan kl.15:00-16:00 (eventet hålls digitalt och är kostnadsfritt)

Ihop med Psykologer för hållbar utveckling (PHU) samkör vi ett event om möjligheterna att kombinera digitala insatser för psykisk hälsa och personlig utveckling med målet att skapa en hållbarare värld. Var med du också!

Mer information om, och anmälan till eventet du hittar här.


 

 

Styrgruppen för nätverket Digitala psykologer


Kristofer Vernmark
, Leg psykolog/fil dr
Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hanna Rohani, Leg psykolog
Jesper Enander, Leg psykolog/fil dr, KRY
Emma Gårdbro, Leg psykolog, Psykologpartners
Amanda Simonsson, Leg. psykolog och projektledare, Nära vård och hälsa i Region Uppsala

Kontaktperson
Kristofer Vernmark 
kvernmark@gmail.com