Nätverk Digitala psykologer

 

Prioriterade områden 2021-2023

 

Psykologer är med och leder Sveriges digitalisering av vården

 • Psykologer är oumbärliga för att Sverige ska nå Vision e-hälsa 2025 och bör vara de som strategiskt driver frågor om hur vi skapar god psykisk hälsa och ett välmående samhälle med hjälp av digitala insatser. 

Vårdgivarna är de som skapar förutsättningar för bästa möjliga digitala vård vid psykisk ohälsa

 • Verksamheter som arbetar med psykisk hälsa/ohälsa behöver ha en väl understödjande struktur för digitala insatser, samt plan för utveckling och kompetensförsörjning, för att kunna bedriva en digital vård av högsta kvalitet.

Digitalisering är en central fråga för psykologers professionsutveckling

 • Ökade färdigheter och kunskaper om digital psykologi är en absolut nödvändighet inom kåren, och kan skapa en framtidssäkrad professionsutveckling med hög påverkan på vård och samhälle i stort, och behöver därför vara ett prioriterat område för Psykologförbundet.

Psykologprogrammen ska säkra god digital kompetens hos framtida psykologer

 • Lärosäten behöver införliva specifika mål kopplade till digital psykologi för att framtidens psykologer ska vara väl förberedda och kunna driva utvecklingen framåt av digital psykologi.

 


 

 

Om nätverket

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med nätverket är att:

 • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
 • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
 • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
 • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
 • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Nätverket är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella nätverksträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom nätverket, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.


Vad händer just nu?

 

Nätverksträff 17 februari 


Välkommen till 2022 års nätverksdag. Dagen bygger på två olika framröstade teman:

 • Psykologer leder digitaliseringen och digitaliseringen leder psykologerna
 • Hur kan vi bli ledande inom digitalisering?!

I inbjudan till vår förra nätverksdag hösten 2020 inledde vi med “De har på många sätt varit ett annorlunda år. Många har snabbt tvingats ställa om till digitala kommunikationssätt och aldrig förr har intresset för digital psykologi varit så stort.” Tänk om vi då hade vetat att intresset bara skulle fortsätta att öka? Idag är vi cirka 300 medlemmar i nätverket och 1 382 har anslutit sig till vår Facebook-grupp

Nu är det återigen dags för en dag att där vi kan  inspireras och lära av varandra. Vi bjuder in till digital nätverksdag via Zoom torsdag den 17 februari. 

Under dagen kommer ni få lyssna till två intressanta föreläsningar följt av ett panelsamtal med fokus på psykologens roll i Sveriges digitalisering av vården och digitalisering som en central fråga i vår professionsutveckling. 

Agenda


9.30-9.50 Introduktion till dagen

Kristofer Vernmark berättar kort om vilka aktiviteter som pågår i nätverket just nu och ger en introduktion till dagen.

09.50-10.50 Föreläsning med Kaja Asbjørnsen Betin följt av gruppdiskussion

Kaja Asbjørnsen Betin är psykolog och leder Psykologenes forening for digital helse, en intresseförening som tillhör Norsk psykologforening. Kaja var med och grundade föreningen 2015, och har sedan dess suttit som ledare. Till vardags jobbar hon deltid som ledare för e-hälsoteamet vid på Lovisenberg sykehus i Oslo, och resten av tiden i privat regi. Kaja har intresserat sig för digital hälsa och psykoterapi i snart tio år, och har erfarenhet av flera olika sätt att kombinera stöd och behandling med teknologi. Under våren 2022 släpper hon en bok om hur psykologer och andra teraputer kan erbjuda terapi via telefon och internet på ett bra och tryggt sätt. 

Kaja ger oss en kort statusuppdatering om den digitala psykologins villkor i Norge och en sammanfattning av hur psykologer i Norge har anpassat sig i och med pandemin. Hon kommer också berätta lite om hur det arbetas med att främja kvalitetssäkrad digital psykologisk vård i det norska vårdsystemet. Hon ger oss också en liten smakbit av slutsasternai från sin bok.

11.00-12.00 Föreläsning med Fredrik Livheim följt av gruppdiskussion

Fredrik är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och jobbar som forsknings- och innehållsstrateg på 29k, samt författare till boken Tid att leva: ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro. Under detta pass kommer han bland annat att berätta om 29k, hur plattformen funkar och hur man som psykolog kan använda den med klienter. 

Hur kan vi nå ut med evidensbaserad psykologi till de stora massorna? Ett spännande initiativ sker just nu genom den svenska, ideella, icke-vinstdrivande stiftelsen www.29k.org som bygger en digital plattform med kurser och övningar och sprider den i form av en app. Appen finns för närvarande på engelska och portugisiska och kommer inom kort att släppas på svenska.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Paneldiskussion 

Vi diskuterar vilken roll psykologer har när utvecklingen av digitala tjänster gör psykologiska interventioner allt vanligare inom den offentliga och privata vården. Vart står vi nu och vart är vi på väg? Och vilken påverkan har psykologer som grupp just nu? Borde vi göra mer eller andra saker än de vi gör nu? 

Diskussionen modereras av Lennart Kriisa, chefredaktör på Psykologtidningen, och medverkar i diskussionen gör:

Kristina Taylor - ordförande för psykologförbundet

Ing-Marie Wieselgren - projektchef för uppdrag psykisk hälsa

Kristofer Vernmark - initiativtagare till nätverket Digitala psykologer

Fredrik Livheim - research & content strategist på 29k

Kaja Asbjørnsen Betin - ordförande för DigPsyk

14.30-15.30 Gruppdiskussion och utvärdering

Vi avslutar dagen med en gruppdiskussion på dagens teman och knyter ihop säcken.

VARMT VÄLKOMMEN! 

Anmäl dig här


 

 

Styrgruppen för nätverket Digitala psykologer


Kristofer Vernmark
, Leg psykolog/fil dr
Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Djusberg, Leg psykolog, Region Jämtland Härjedalen
Jesper Enander, Leg psykolog/fil dr, KRY
Emma Sjöström, Leg psykolog, Psykologpartners
Amanda Simonsson, Leg. psykolog och projektledare, Nära vård och hälsa i Region Uppsala

Kontaktperson
Kristofer Vernmark 
kvernmark@gmail.com