Psykologföreningen är förbundets basorgan

En psykologförening är en sammanslutning för anställda medlemmar med samma arbetsgivare. Föreningen har det övergripande ansvaret för förbundets lokala verksamhet.

Psykologföreningarna har till uppgift att fungera som förmedlare av kontakt och information inom föreningen samt mellan medlemmarna och förbundets organ, att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse och i övrigt fungera som medlemmarnas kontaktorgan med arbetsgivaren. Psykologföreningen ska verka för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna på arbetsplatserna samt förmedla facklig information.

Anställd inom region eller kommun

Arbetar du inom en region eller en kommun där det inte ännu finns någon förening kan du vända dig till din lokala förtroendevalda.

Anställd inom statlig sektor

Om du är anställd inom statlig sektor så hittar du ditt lokala kontaktförbund under respektive myndighet i Saco-S Arbetstagarnyckel.

Anställd inom privat sektor
Om du är anställd inom privat sektor kontakta i första hand Saco-ombudet på din arbetsplats och i andra hand förbundet centralt.