Rappa -

Rikstäckande Arbetsplatsförening för Psykologer inom Arbetsförmedlingen


Vad gör vi?

RAPPA har i stort sett årligen arrangerat riksstudiedagar, vilka är riktade till samtliga psykologer anställda vid Arbetsförmedlingen och har de flesta år även varit öppna för andra att anmäla sig till. Avsikten med riksstudiedagarna är att sprida kunskap, inspiration och att erbjuda en social plattform för att knyta nya såväl som gamla kontakter.

Förutom detta har RAPPA genomfört medarbetarenkäter, engagerat sig i professionsfrågor liksom arbetsmarknadspolitiska frågor som varit och är aktuella på Arbetsförmedlingen.

Den största delen av styrelsearbetet används vanligtvis till att planera och genomföra de s.k. riksstudiedagarna. Styrelsen arbetar förutom genom fysiska styrelsemöten några gånger per år, även via telefonmöten och intensiv mailkommunikation. Styrelsen arbetar med frågor som väckts av medlemmar.

Bäst förutsättningar för att kunna arbeta med dessa frågor har styrelsen då fråga väcks på årsmötet, ibland måste dock prioriteringar beträffande dessa frågor göras i styrelsearbetet. Det är inte arbetsgivaren som bestämmer vilka frågor RAPPA skall fokusera sitt arbete på, men vi samarbetar med arbetsgivaren när vi bedömer att detta gynnar våra frågor/behov.

RAPPA samarbetar med Saco-S på avdelningsnivå, Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer samt Sveriges Psykologförbund för att driva professionsfrågor och lyfta fram det arbetspsykologiska perspektivet. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till Arbete i arrangerandet av konferenser

Styrelsen försöker verka för att medlemmarna ska få möjlighet till kompetenspåfyllnad. Vi vill också ge möjlighet till möten, dialog och ett ökat utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna i hela Sverige. Detta bland annat genom att förlägga styrelsemöten på olika platser i landet och lyfta fram frågor och projekt som är aktuella där. Då professionsfrågor på ett mer övergripande plan hanteras söks vanligtvis samarbete med Saco-S på avdelningsnivå, detta i syfte att föra frågorna och synpunkterna uppåt i organisationen.

Vad gör vi inte?

RAPPA har ingen partsställning gentemot arbetsgivaren, vilket gör att vi inte kan ta något ansvar för arbetsmiljöfrågor eller lönefrågor. Har du frågor kring detta är det din chef, ditt fack eller skyddsombud du ska kontakta.

RAPPA driver inte heller specifika metodfrågor. Här är det Rehabilitering Enhet Strategi tillsammans med metodsamordnargruppen och olika arbetsgrupper som är ansvariga. Du kan vända dig till metodsamordnaren i ditt MO om du har frågor. RAPPA har heller ingen påverkan på offentliga upphandlingar.

Hur är vi organiserade?
Vi är en ideell förening där styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter. Vi eftersträvar en representation som täcker in olika delar av landet. På varje enhet finns kontaktpersoner som hjälper till att förmedla kontakten mellan styrelsen och medlemmarna. Inbjudan till riksstudiedagarna, protokoll m.m. mailas ut till alla medlemmar. Naturligtvis finns möjlighet att ta direktkontakt med någon i styrelsen.

Kontakt

Ni kan skicka e-post till styrelsen på den här adressen:

Ordförande
Michelle Hansson-Da Silva
e-post: michelle.s.hansson-da-silva@arbetsformedlingen.se
Tel: 010-4863891

Rapporter från Rappa

Vi kommer nu att försöka rapportera från aktiviteter som är intressanta för Rappas medlemmar.

UNGA - Ungdomars väg in på arbetsmarknaden

Studiebesök vid Andersberg  SALUT Halland