Kompetensstege 2020

Region Stockholm har arbetat fram en kompetensstege som nu börjar implementeras.

Syftet med kompetenstegen är flerfaldig. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetare i verksamheten. Som psykolog inhämtar du och reflekterar över teoretisk såväl som erfarenhetsbaserad kunskap. Genom att omsätta denna kunskap i verksamheten upprätthåller du och utvecklar din kompetens.

Stegen fungerar som ett ramverk för att bedöma och tydliggöra var någonstans i sin professionella utveckling den enskilde psykologen befinner sig. Genom fortbildning höjer medarbetaren sin egen kompetens och flyttar sig därmed högre upp i kompetenstegen. På så sätt beskrivs vägen från PTP psykolog till färdig specialist samt de olika stegen däremellan. Högst på stegen står den disputerade, legitimerade psykologen som har ett forskningsansvar eller ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av den aktuella verksamheten.

Kompetensstegen används vid individuella kompetensutvecklingsplaner, kompetens och bemanningsplanering, rekrytering, övergripande strategisk kompetensplanering och lönesättande samtal. Du kan kompetensutveckla dig själv genom olika aktiviteter som exempelvis lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, leda eller delta i projekt och förbättringsarbete, mentorskap, studiebesök, utbildningar, kurser, konferenser eller självstudier. En definition av kompetens är, förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå önskat resultat.

Kompetensstegen innehåller sju steg där varje steg innehåller både en nivå av formell kompetens i kombination med en specifik kunskapsnivå som sedan kan tillämpas i praktiken på arbetsplatsen. Kompetensstegen sammanfaller också med psykologernas specialistutbildning. I takt med att personen slutför fler steg i sin utbildning till specialist, och får därtill relaterade arbetsuppgifter på arbetsplatsen, så höjs också personens nivå på kompetenstegen.