Specialistpsykolog

med specialistbefattning

Specialistpsykolog med specialistbefattning
10:e percentil Medellön 90:e percentil
45 000 51 241 58 100


Det ska löna sig att utbilda och fortbilda sig samt ta på sig nya och svårare arbetsuppgifter och ett större ansvar. Sveriges Psykologförbund verkar på olika sätt för att inrätta fler specialisttjänster men då till rätt villkor. Har du en uttalad specialisttjänst så kan din lön hanteras utifrån det högre ansvaret som arbetet medför. En löneförhandling ska därför alltid ske när du går över från en traditionell ”leg-tjänst” till en ny befattning som specialistpsykolog. Specialistlönerna ligger fortfarande lågt i förhållande till det högre ansvaret. Av årets lönestatistik framgår att specialistlönerna ökat rätt så blygsamt. Detta kan bero på en kombination av svag löneutveckling överlag på grund av pandemin och att många, vid mättillfället inte fått sina löner reviderade. Men det också bero på en bristfällig hantering av lönenivåer för specialister. Främst genom att dessa inte tillåts löneförhandla, trots att det är en ny tjänst med nytt innehåll. Som specialistpsykolog är det därför viktigt att du alltid förhandlar om ny lön med din arbetsgivare innan du tackar ja till en specialisttjänst.

TILLBAKA