Studera till psykolog

Psykologer är experter på psykologi. De arbetar med enskilda individer och med grupper inom flera sektorer och inom livets alla skeden.

Var och hur kan man arbeta

Psykologerna arbetar inom många olika fält och med hjälp av olika psykologiska metoder. Gemensamt för alla psykologer är att de utbildats i att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att både anpassa sig och att påverka sitt liv i önskvärd riktning.

Psykologer utreder och behandlar, ger stöd och vägledning, motiverar och coachar. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården och arbetsförmedlingen. De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, de ger psykologisk behandling och psykoterapi, de följer upp, utvärderar, handleder och utbildar. Utbildningen är en bra förberedelse för forskarutbildning.

Eftersom psykologer också vet hur vi fungerar när vi mår bra och är psykiskt stabila arbetar de även med att ge handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer. Psykologer kan också arbeta med yrkesval, rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. Psykologers arbetsfält vidgas kontinuerligt och de efterfrågas inom nya områden i samhället. I Sverige finns det idag ca 10 000 yrkesverksamma psykologer. Många av dem är egna företagare.

Utbildning

Grundutbildningen är fem år på heltid, motsvarar 300 högskolepoäng och leder fram till psykologexamen. Psykologprogrammet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad kunskap om psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra interventioner. Vetenskapsteori och forskningsmetod är omfattande inslag. 

För att söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen krävs efter fullgjord examen tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog. Psykologprogrammet ger behörighet för forskarutbildning. För ytterligare information gå in på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Målen för psykologexamen styr utbildningen och de elva olika psykologutbildningarna kan ha något skiftande upplägg. Det kan därför vara svårt att byta studieort när man påbörjat programmet. Efter psykologlegitimering kan psykologen specialisera sig inom Arbets- och organisationspsykologi, Klinisk psykologi eller Pedagogisk psykologi. För mer information om specialistpsykolog:  psykologforbundet.se/Specialistutbildning/

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.  Områdesbehörighet 5.

Utlandsstudier

Det kan finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på psykologprogrammet men det är inte vanligt förekommande. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.
Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Den svenska psykologutbildningen står sig bra utanför Sverige. För att arbeta som psykolog behöver man ansöka om behörighet hos det aktuella landets motsvarighet till Socialstyrelsen. Det finns störst möjlighet att arbeta som psykolog med svensk examen i Norden eller i ett EU-land. Utanför Europa, i USA exempelvis, är det mycket svårt.

Du kan studera till psykolog i andra länder men det är svårt att få legitimation som psykolog i Sverige med en utländsk examen. Är utbildningen från ett EU-land, omfattar minst fem år och innehållet liknar den svenska är det lättare att få svensk legitimation.

Ofta måste man komplettera sin utbildning med kurser i svensk lagstiftning och handledd praktik innan man får svensk legitimation. Det kan vara svårt att kunna komplettera sin utländska examen med de kurser som saknas, då de endast ges inom ramen för psykologprogrammen, och man måste vara beredd på mycket administrativt arbete och långa ansökningstider. Man är inte garanterad att kunna arbeta som psykolog i Sverige om man utbildar sig utomlands. Läs mer

Lön före skatt

Medellönen för en psykolog är i 2022 års lönenivå 45 400 kr. På förbundets "lönewebb" finns mer statistik och information att tillgå. 

Arbetsmarknaden

För både nyexaminerade och mer erfarna psykologer är det idag balans på arbetsmarknaden – det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.  Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i landet. På en del håll är det brist på psykologer, medan det råder balans i storstadsområdena.