Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Yrkesetiska principer utgör preciseringar av den allmänna etik som gäller för alla individer i vårt samhälle. Då psykologer i sitt arbete försätts i särskilda och ibland etiskt svårbedömda situationer ger den allmänna etiken inte tillräcklig vägledning för handlandet.

Psykologer arbetar ofta i spänningsfältet mellan beroende och autonomi; mellan djupgående påverkan inom den enskilda människans integritet och gränser med samtidigt tillvaratagande av och respekt för klientens autonomi.

Psykologer har därför gemensamt formulerat yrkesetiska principer i avsikt att ge vägledning och stöd för etisk reflektion.