Psykologers juridiska ansvar

Psykologer som arbetar med vård, utredning och behandling räknas som hälso- och sjukvårdspersonal oavsett vilken organisation de arbetar inom.

Socialstyrelsens utgångspunkt är att det finns mycket lite utrymme att insatser som ges av en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska betraktas som något annat än hälso- och sjukvårdsupp¬gifter.

Huvudregeln är därför att du anses arbeta inom hälso- och sjukvårdens område om du arbetar inom din psykologkompetens med att undersöka, utreda eller behandla någon (oavsett om denne kallas patient, klient, elev, brukare etc).

Psykologer, liksom all annan hälso- och sjukvårdspersonal, är skyldiga att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och har ett personligt yrkesansvar för sin yrkesutövning.

Vården ska dokumenteras och vid begäran ska intyg utfärdas om vården. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska också iaktta tystnadsplikt och sekretess.

Här kan du läsa mer om:

Psykologtidningen: Fråga Juristen