Arbetsmiljöansvar

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen är tydlig på den punkten. Ansvaret för arbetsmiljön är primärt arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. I 3 kap 2a § står det att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Denne ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.

Huvudregeln är att det är den högsta ledningen, som representant för arbetsgivaren, som är ansvarig för arbetsmiljön. Hos större arbetsgivare är det dock vanligt att arbetsmiljöansvaret fördelas på olika personer eller funktioner som företrädare för arbetsgivaren, för att på så vis uppfylla arbetsmiljöansvaret på bästa sätt. 

Även om huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren är alla som arbetar på en arbetsplats skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan ju inte rätta till något som denne inte känner till. Mot bakgrund av detta är det oerhört viktigt att föra en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren kring hur arbetsmiljön ser ut. Allra helst ska det på arbetsplatsen finnas någon som är fackligt förtroendevald eller är skyddsombud som kan företräda flera. I sin roll som förtroendevald kan man diskutera, problematisera, förklara och förebygga alla möjliga frågor kopplade till de professionella förutsättningarna i olika forum. 

Problem med din arbetsmiljö?

Om du upplever problem med din arbetsmiljö ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Om inget händer eller om de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga, kontaktar du den som är skyddsombud på arbetsplatsen. Om problemet fortfarande inte rättas till kan skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller till Arbetsmiljöverket.

Läs mer: