Principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP)

Principer för evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP), utgör vägledning och stöd för Sveriges Psykologförbunds medlemmar. Kärnan i EBPP är att förena tillgänglig forskning med klientfaktorer samt egen expertis vid beslut om insatser för klienter.

Principerna gäller för den som bedriver psykologisk praktik, oavsett om det sker inom eller utan för hälso- och sjukvården. I Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska principer för psykologer i Norden betonas vikten av att psykologens expertis vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför kompletterar EBPP och de yrkesetiska principerna varandra. För legitimerade psykologer och PTP-psykologer blir detta särskilt tydligt i Patientsäkerhetslagen 6 kap §1–2. 

EBPP är avsedd att ge förbundets medlemmar vägledning i hur vetenskap kan förenas med beprövad erfarenhet i psykologarbetet.