Förbundets råd

Psykologförbundet har fyra råd var och en bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde.

Etikrådet

Etikrådet är Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både en rådgivande och en utredande funktion. Till Etikrådet kan klagomål ställas mot psykologers yrkesetiska handlande. Etikrådet behandlar bara ärenden som rör medlemmar i förbundet.

Studeranderådet

Förbundets medlemmar som studerar på psykologprogrammet ingår automatiskt i den lokala studentföreningen (SPFS) på sin studieort. Studeranderådet (SR) består av två ledamöter från varje lokal studentförening, de ordinarie studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen samt Studeranderådets ordförande, vice ordförande och styrgrupp. SR bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar verksamheten och arbetar också på uppdrag av förbundsledningen.

Specialistrådet

Specialistrådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör specialistordning och specialistutbildning.
Rådet är sammansatt av ordförandena från respektive utskott (Arbetslivets psykologi, Klinisk psykologi och Pedagogisk psykologi) samt en ordförande och sekreterare för rådet.

Vetenskapliga rådet/Vetenskapliga rådgivare

Rådet är det rådgivande organet till förbundets ledning i frågor som rör psykologiämnets vetenskapliga utveckling samt dess praktiska tillämpning i psykologyrket. Dessutom utses ett presidium av förbundskongressen.

Presidiet kan sedan föreslå FS att utse att antal Vetenskapliga rådgivare.

Företagarrådet

Företagarrådet är ett rådgivande organ till förbundets ledning och har som uppgift att ge kunskaper kring förutsättningar att bedriva företag samt bevaka företagarfrågor. Rådet är även förbundsstyrelsens beredningsorgan i företagarfrågor och ska bidra med kunskaper kring psykologföretagande till såväl förbundsstyrelsen som kansli.