Vetenskapliga rådet

Rådet är det rådgivande organet till förbundets ledning i frågor som rör psykologiämnets vetenskapliga utveckling samt dess praktiska tillämpning i psykologyrket.Dessutom utses ett presidium av förbundskongressen. Presidiet kan sedan föreslå förbundsstyrelsen att utse ett antal Vetenskapliga rådgivare.


Rådets arbete
Rådet erbjuder psykologerna ett öppet rum för ett fritt och förutsättningslöst samtal i för psykologin centrala frågor. En viktig uppgift för rådet är att främja att vetenskaplig kunskap kommer praktiken till godo, men också att både praktik och forskning sker i överensstämmelse med ”god vetenskaplig sed”. Rådet har således en kvalitetsfrämjande roll.

Psykologutbildningens vetenskapliga grund och träning är central för professionens förmåga att upprätthålla såväl sina kvalifikationer som en fortlöpande utveckling.  Det gör metodfrågor inom psykologin till en viktig del av rådets arbete.
Till exempel följer rådet hur forskningsmetodik behandlas inom psykologutbildningen vid universitet och högskolor.
Samtidigt sker en viktig del av kunskapsbildningen direkt i psykologers praktiska yrkesutövande. En central fråga är hur denna kunskap ska fångas upp, förvaltas och spridas och hur den ska vinna legitimitet jämsides med det vetenskapliga kunnandet.

Nytänkande och innovation

Vetenskapliga rådets roll är dock inte bara att var granskande, utan än viktigare är kanske att främja nytänkande och innovation samt att verka för att psykologisk kunskap av hög kvalitet sprids i samhället.

Inom psykologin samexisterar ett antal vetenskapliga traditioner och kunskapsideal. Vetenskapliga rådet tar inte ställning för den ena eller andra riktningen, utan intar en ”ekumenisk” hållning med utgångspunkten att varje inriktning måste bedömas utifrån dess egna kvalitetskriterier.

Rådet menar också, att oavsett inom vilken riktning man verkar, är insikt i psykologiämnets historia och intellektuella traditioner viktig för den professionella rollen.

Vetenskapliga rådet

Ordförande
Kjerstin Almqvist

Vice ordförande
Hanna Ginner Hau
Rolf Holmqvist

Vetenskapliga rådgivare
Gerhard Andersson 
Gunnel Backenroth
Anne Ingeborg Berg
Pär-Anders Granhag
Agneta Herlitz
Kerstin Isaksson
Stefan Jern
Christer Sandahl
Ann-Charlotte Smedler 
Idor Svensson
Eva Tideman
Louise Rönnqvist
Magnus Sverke
Ulrica Thiele von Schwartz