Företagarrådet

Sveriges Psykologförbund har sedan tidigare fyra råd som har i uppgift att bevaka och utveckla frågor inom sitt verksamhetsområde: Etikrådet, Vetenskapliga rådet, Studeranderådet och Specialistrådet. Kongressen 2020 beslutade att ett femte råd, Företagarrådet, ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter som vill arbeta med företagarfrågor.

Företagarrådet är ett rådgivande organ till förbundets ledning och har som uppgift att ge kunskaper kring förutsättningar att bedriva företag samt bevaka företagarfrågor. Rådet är även förbundsstyrelsens beredningsorgan i företagarfrågor och ska bidra med kunskaper kring psykologföretagande till såväl förbundsstyrelsen som kansli.

Rådet ska ge förslag på hur Sveriges Psykologförbund kan utveckla stödet och hjälpen till medlemmar som är egenföretagare, svara på remisser och förfrågningar från förbundsstyrelsen i företagande-frågor och komma med förslag till förbundsstyrelsen hur rådets fortsatta arbete kan utvecklas.

Företagarrådets sammansättning och arbetsformer

Företagarrådet består av fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande som välj på en kongressperiod.  

Rådet ska sammanträda regelbundet och även kunna sammankallas på initiativ av förbundsstyrelsen. Arbetet regleras via arbetsinstruktion för företagarråd som fastställs av förbundsstyrelsen. Varje år ska en verksamhetsberättelse lämnas till förbundsstyrelsen och inför varje kongressperiod ska rådet lämna en verksamhetsberättelse till kongressen.

Ersättning för inkomstbortfall eller motsvarande utgår för mötestid.
För att delta i företagarrådet krävs medlemskap i Sveriges Psykologförbund.

Var med och påverka
- nominera dig själv eller någon du tycker passar för uppdraget

Nu har du möjlighet att nominera dig själv eller någon annan som har rätt bakgrund för uppdraget. Du nominerar genom att fylla i formuläret (länk nedan) senast 9 maj. Glöm inte att nomineringen behöver innehålla den information som efterfrågas nedan.

Följande information ska nomineringen innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Telefonnummer till den nominerade
  • Mejladress till den nominerade
  • Om du nominerar någon annan än dig själv behövs även dina kontaktuppgifter (samma som ovan)
  • Antal år du/den nominerade har varit företagare och i vilken utsträckning (heltid/deltid)
  • Vilka branscher har du/den nominerade verkat i och vilka typer av uppdrag har det varit?
  • Några andra meriter eller kompetens i företagarfrågor som är relevanta?
    (Exempelvis annan erfarenhet av styrelsearbete, förtroendeuppdrag eller liknande uppgifter)
  • Varför du/den nominerade önskar att engagera dig/sig i rådet?

För frågor
Mejla dina frågor till förbundets valberedning valberedning@psykologforbundet.se