Internationellt samarbete

Norden

Psykologförbundet är medlem i Nordiska Psykologförbundens Samarbetskommitté (SAK) som grundades 1947. SAK syftar till att främja det nordiska samarbetet. Idag består SAK av ordförande och kanslichef eller motsvarande i de sex nordiska Psykologförbunden (Färöarna ingår sedan 2010). Kommittén sammanträder två gånger per år och ordförandeskapet roterar.

Framförallt bedrivs samarbetsprojekt inom olika professionsområden, till exempel för att likställa respektive förbunds specialistutbildningar. Genom åren har etikfrågor stått högt upp på agendan och idag har medlemsförbunden gemensamma yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Dessa ansluter till EFPA:s Etiska Metakod (se nedan).

Fler viktiga frågor är psykologutbildningarna i de nordiska länderna, och att bevaka att den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet mellan länderna upprätthålls. I förhållande till övriga internationella organ försöker SAK att formulera en gemensam nordisk hållning.

Sedan 1959 utger de nordiska förbunden, nu genom Stiftelsen Scandinavian Psychology, tidskriften Scandinavian Journal of Psychology.

Europa


Sveriges Psykologförbund är anslutet till European Federation of Psychologists’ Associations, EFPA (www.efpa.eu), som grundades 1981. EFPA har medlemsorganisationer från 36 europeiska länder och har kontor i Bryssel.
Styrelsen består av sju ledamöter och generalförsamling hålls vart annat år, närmast 2015, i samband med de europeiska psykologkongresserna (European Congress of Psychology).
EFPA är erkänd medlem av den sociala dialogen som International Non Governmental Organisation. Dessutom ger EFPA ut tidskriften European Psychologist.

EFPA:s syfte är att främja vetenskapen och den vetenskapligt praktiserade psykologin i Europa. Arbetet sker via arbetsgrupper och stående kommittéer. Störst fokus under senare år har varit på att utarbeta och introducera en gemensam plattform för ömsesidigt erkännande av praktiserande psykologer på grundnivå samt utarbetande av gemensam standard för specialiserade psykologer. EFPA har även utarbetat en för alla medlemsländer gällande Etisk Metakod.

Psykologförbundet är även medlem i European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP (www.eawop.org), som är en organisation grundad 1991. EAWOP består av medlemsorganisationer från 27 europeiska länder, samt även individuella medlemmar. Även där består styrelsen av sju ledamöter och en generalförsamling hålls vartannat år, närmast 2013. Generalförsamlingen samlas i samband med de arbetspsykologiska kongresserna (European Congress of Work and Organizational Psychology). EAWOP ger ut tidskriften European Journal of Work and Organizational Pshychology.

EAWOP:s syfte är att främja arbetspsykologin och den praktiserade arbetspsykologin i Europa. Arbetet sker via arbetsgrupper. Under senare år har fokus varit på att ta fram en gemensam standard för specialiserade arbetspsykologer samt att ta fram riktlinjer för granskning av arbetspsykologiska test samt standard för psykologer som utför arbetspsykologisk testning.

Världen

Psykologförbundet är medlem i International Union of Psychological Science, IUPsyS (www.iupsys.net), som bildades i Stockholm 1951 som en efterföljare till en organisation bildad 1889. IUPsyS består av nationella medlemmar i hela världen och har sitt säte i Montreal, Kanada. Generalförsamling med val hålls vart fjärde år, närmast 2016, i samband med de internationella psykologkongresserna (International Congress of Psychology). Däremellan hålls en generalförsamling utan val. IUPsyS är en erkänd icke vinstdrivande organisation och medlem av International Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC) samt har konsultativt status (kategori A) till UNESCO. IUPsyS ger ut tidskriften International Journal of Psychology.

IUPsyS’ syfte är att verka för psykologins utveckling, representation och framåtskridande som en grundläggande och tillämpad vetenskap nationellt, regionalt och internationellt. IUPsyS arbetar även med utvecklingsprojekt i utvecklingsländer där man arrangerar regionala konferenser. Mest förknippas organisationen med världskongresserna i psykologi. Sveriges Psykologförbund stod värd för den 27 världskongressen i Stockholm 2000.

Psykologförbundet är även medlem i International Test Commission, ITC (www.intestcom.org), som är en organisation som verkar för utveckling av standards och riktlinjer för psykologisk testning. ITC bildades 1978 och har 20 nationella medlemsorganisationer och 46 affilierade, till exempel testförlag och nationella kommissioner.

Styrelsen består av 15 medlemmar varav fem är exekutiva. Styrelsen väljs vid generalförsamlingen som hålls vartannat år, närmast 2014. ITC ger ut tidskriften International Journal of Testing.