AvPubbadGranskade test


Det Norske Veritas - DNV-GL kommer från april 2015 vara ansvarig för granskningen också i Sverige. Därmed avslutar STP sin granskningsverksamhet.
I både Sverige och Norge baseras denna granskning på EFPA version 4.2.6.

Anledningen till detta är att STP och DNV-GL ser stora fördelar att vi samarbetar kring psykologisk testgranskning i Norge och Sverige.


Granskade test

 

 

 

Namn

Typ av test

 Förlag


16PF – The 16 Personality Factors Questionnaire Personlighetsinventorium avsett att mäta grundläggande personlighetsdrag, främst hos normalspridnings­populationen. Testet används främst för urval, omplacering, personalutveckling och karriärplanering. Det kan även vara vägledande i yrkes­rådgivnings sammanhang och är utformat för vuxna från sexton år och uppåt (normdata 18-64 år). Assessio
2002

Hogans Deskriptiva Skalor - HDS  Personlighetstest som ger information om hur reaktioner på ökad press, påfrestning och osäkerhet kan yttra sig i negativa beteendemönster i arbetslivet. HDS är ett självskattningstest.  Assessio
2002 

Master Person Profil (MPP)   Personlighetstest utvecklat för användning i arbetspsykologiska sammanhang. En personprofil mäter nio huvudsakliga egenskaper som sedan matchas mot en jobbprofil, dvs. framtagna krav på en viss befattning. Kraven speglar samma nio huvudegenskaper som personprofilen.  Master Management International AB
2002 

BasIQ  Begåvningstest baserat på en hierarkisk begåvningsmodell som mäter generell begåvning (g-faktor) samt verbal, spatial och numerisk begåvning  Assessio
2003 

HPI - Hogans Personlighets-inventorium,   Personbedömningsinstrument avsett i första hand för urval och karriärplanering.  Assessio
2003

Incondias Utvecklings-analys  Personlighetstest avsett för urval och rekrytering, framförallt som ett utvecklings- och dialogverktyg i olika utvecklingsprocesser. Ingår i INCONDIAs analysmetod ”Utvecklingsanalysen”.
 
Incondia AB
2003 

KompetensProfilen  Arbetsrelaterat personlighetstest med syfte att användas som underlag vid urval, rekrytering, gruppsammansättning, personlig utveckling, ledarutveckling och karriärplanering.  Garuda AB
2004 

Myers–Briggs Type Indicator MBTI Steg 1  Personlighetsinventorium med syfte att mäta personliga preferenser utifrån självrapporterade reaktioner. Bygger på C. G. Jungs teori om psykologiska typer. Instrumentet kategoriserar individen inom fyra dikotomier: Kombinationer av preferenserna resulterar i 16 olika preferensprofiler.  Assessio
2004 

ThomasSystemet Personlig Profil Analys – Thomas PPA  Personlig Profil Analys (PPA) är ett personlighetstest avsett för användning som samtalsunderlag. Testet ingår i SLG Thomas Internationals analys-metod ”ThomasSystemet”. Personbedömnings-instrumentet är avsett i första hand att användas för urval och rekrytering, ledarskapsutveckling, karriärplanering och teambuilding  SLG Thomas International AB 
2004

PerSpektiv 1  PerSpektiv är ett personlighetstest avsett för användning i rekrytering och urval samt för ledarutveckling, karriärplanering och teamutveckling.  P A T Management
2005 

Service F  Testet avser att mäta personliga egenskaper som har samband med förmågan att ge kundservice. Service F är framtaget för rekrytering av individer som är starkt serviceinriktade. 

Assessio
2005 


Occupational Personality Questionnaire – OPQ32i  Personlighetstest avsett att mäta grundläggande personlighetsdrag i arbetspsykologiska sammanhang. Testet är utvecklat för urval, utveckling och teambuilding för framförallt specialister och ledare. Testet består av 416 påståenden uppdelade i block om fyra och fyra. Testet mäter 32 egenskaper indelade i tre huvudområden: relationer, tankesätt och emotioner.  SHL Sverige AB
2006 

PAPI Svenska (Personality and Preference inventory)  Personbedömningsinstrument avsett att mäta beteenden och behov som är kopplade till arbetet, och att användas i urvalssammanhang. Svenska PAPI baseras på en ursprunglig engelsk version som översatts och anpassats till svenska förhållanden. Formuläret har 10 skalor som mäter ”Behov” och 10 skalor som mäter ”Roller”.  Cubiks
2007

Mercuri Urval Personality Inventory - MUPI  MU PI är ett personlighetsinventorium med syfte att mäta personlighet i arbetsrelaterade sammanhang. Testet är ett självskattnings­instrument och bygger på traitteori och den sk. Femfaktorm­odellen, dvs. att fem övergripande personlighetsdrag.
MU PI består av 28 skalor fördelade på 276 items 
Mercuri urval
2009 

Prisma

PRISMA är ett självskattningsformulär som avser att mäta sk arbetsstil, dvs beteendemönster i olika arbetssituationer och är avsett att användas vid ledarutveckling, karriärplanering, individuell rådgivning, teamutveckling samt urval. 
Formuläret innehåller 24 skalor som beskriver behov och beteenden relaterade till arbetet..  

Prisma metod AB

2007 


UPP - Understanding Personal Potential  Utvecklat i Sverige för tillämpningar i arbetslivet vid urval, utveckling och rådgivning. Testet består av självrapportfrågor och uppgifter inriktade på att identifiera emotioner i ansiktsuttryck. Mäter "Big Five" och 8 skalor fokuserade på arbetslivet. Vidare stämningsläge vid testningens början, datakvalitet och attityd till testet och testningen ("face validity"), samt 6 aspekter på arbetsmotivation och relaterade attityder. UPP finns även i en kortfattad version avsedd för screening. 

Psykologisk Metod AB

2010 


BP-Basprofil  Normativt personlighetstest med femfaktormodellen som grund och tyngdpunkt i aspekter relevanta för arbetslivet.
Mäter 10 egenskaper plus 2 svarsstilar. För användning vid urval och utveckling, t ex vid bedömning av ledarpotential och drivkrafter.
Psytest AB
2010 

Testgranskningar

Det Norske Veritas - DNV-GL kommer från april 2015 vara ansvarig för granskningen också i Sverige. Därmed avslutar STP sin granskningsverksamhet.
I både Sverige och Norge baseras denna granskning på EFPA version 4.2.6.

Anledningen till detta är att STP och DNV-GL ser stora fördelar att vi samarbetar kring psykologisk testgranskning i Norge och Sverige.