Psykologisk behandling

 

Psykologisk behandling är en professionell tillämpning av psykologin som vetenskaplig disciplin. Att tillämpningen är professionell innebär att den utförs av någon som är utbildad och har kompetens och erfarenhet inom området. Psykologisk behandling omfattar en rad interventioner och åtgärder syftande till att främja hälsa och till att minska ohälsa. Legitimerade psykologer har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för psykologisk behandling, på motsvarande sätt som legitimerade läkare har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för medicinsk behandling.

Psykologisk behandling föregås av problembedömning och utvärderas ofta medan den pågår och alltid efter avslutning.

A Bedömning;
B Psykologisk behandling;
C Utvärdering.

Detta ABC är odelbart: ingen psykologisk behandling sker utan kvalificerad bedömning och utvärdering.

Psykologisk behandling innebär ett förändringsarbete inriktat mot beteenden, tankar, känslor, relationer och upplevelser. Vissa psykologiska behandlingar riktar sig i huvudsak mot en av dessa aspekter, medan många andra riktar sig mot en kombination av dem. Målet med insatsen är att påverka det som identifierats som behandlingsfokus i bedömningen genom att antingen uppnå en reell förändring eller en ökad acceptans av problemet. Målet kan också vara att lära ett nytt förhållningssätt eller få en ny förståelse för det som är i fokus för behandlingen. Psykologiskt förändringsarbete är en övergripande term för dessa mål, eftersom ökad acceptans och ny förståelse också innebär förändring.

Fördjupad förmåga att både utöva och övervaka psykologisk behandling innebär att kunna bedöma och diagnosticera, att kunna behandla, samt att kunna utvärdera behandlingen på ett vetenskapligt sätt. Allt detta kräver gedigen kompetens inom psykologins olika områden, bland annat för att kunna välja adekvat behandlingsmetod. Problematikens art, individens egna önskemål, faktorer i kontexten, unika individuella variabler, med mera, gör att det aldrig finns enkla förhållanden mellan ett visst problem och en viss behandlingsinsats, i den meningen att samma specifika problem alltid kräver samma åtgärd. Olika problem kan ha yttre likheter med varandra, samtidigt som de i grund och botten inte utgör samma sorts problem. Den kunskap som krävs för att kunna göra kvalificerade bedömningar vid planeringen av psykologisk behandling lärs ut på psykologprogrammens kurser: utvecklingspsykologi, neuropsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi, gruppsykologi, organisationspsykologi, inlärningspsykologi, kognitiv psykologi, psykodynamisk teori, samtalsmetodik, psykometri och testteori, med mera.

På psykologprogrammen ges också träning i olika tillämpningar av psykologisk behandling. Exempel på psykologisk behandling är: hälsofrämjande och förebyggande insatser, olika former av psykoterapi, internetterapi, träningsprogram, neuropsykologisk rehabilitering, biblioterapi, utredning som terapeutisk process, med mera.