Avtalsförsäkringar

Psykologförbundet har tillsammans med de övriga Sacoförbunden för medlemmarnas räkning träffat kollektivavtal om ett stort antal försäkringar. Dessa ger dig ansenliga belopp när du i olika situationer får ett inkomstbortfall. Det kan skilja på tusenlappar i månaden om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte.

Vid sidan av sjuklön och de offentliga ersättningarna som Försäkringskassan betalar ut ger dessa försäkringar rätt till kompletterande ersättningar. Om du har råkat ut för en arbetsskada, är sjukskriven eller föräldraledig, har blivit uppsagd eller om en nära anhörig har avlidit kan du ha rätt till ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna.

Sjukdom

Avtalsgruppsjukförsäkringen för alla anställda inom kommun, region och inom Svenska Kyrkan (AGS-KL) är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan vid sjukdom. Det är viktigt att göra en ansökan till AFA om ersättning ur sjukförsäkringen – det sker inte automatiskt!

Arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, Avtalet om ersättning vid personskada (PSA) kompletterar Försäkringskassans ersättning för den som drabbats av en arbetssjukdom eller av ett olycksfall på arbetet (att ha blivit utsatt för hot och våld på arbetet räknas som ett arbets-olycksfall).

Veta mer

Kontakta AFA Försäkrings kundcenter,
tel: 0771-880099 eller e-post:
kundcenter@afaforsakring.se

Tänk på att det kan finnas kollektivavtalade försäkringar som hjälper medlemmen i olika situationer.

  • När medlemmen drabbats av en arbetsskada
  • När medlemmen avlidit
  • När medlemmen är i behov av rehabilitering
  • När medlemmen varit sjukskriven en längre tid

Läs mer (gäller kommunala sektorn)

Fler försäkringar

Psykologförbundets medlemmar kan teckna förmånliga grupplivförsäkringar inom liv-, olycksfall och sjukförsäkringsområdet (Rätt att teckna dessa försäkringarhar ockskå make/maka, registrerad partner eller sambo.)
Förbundet har också förmånliga avtal om sakförsäkringar för villa, hem, bil mm.
Läs mer