Frågor och svar om PTP

Här finns svar på de vanligaste frågorna om PTP

Varför måste man göra PTP?

För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen.

PTP ska ge övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet. PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar, samtidigt som det också är en utbildningstjänst.

När kan man påbörja sin PTP?

PTP ska påbörjas efter det datum som examensbeviset från psykologprogrammet är utfärdat

Vad ska jag begära i lön som PTP-psykolog?

Det finns inga allmänna PTP-lönerekommendationer. Det är bra att titta hur löneläget på just den arbetsplats där du söker jobb ser ut. Lönerna ser olika ut inom respektive sektor och de skiljer sig även geografiskt.

Det kan vara bra att vänta med ett löneanspråk tills du blivit erbjuden tjänsten och när du vet hur lönerna ser ut på arbetsplatsen. Ta kontakt med den lokala psykologföreningen eller gå in på Saco Lönesök (endast medlemmar i Psykologförbundet) och skräddarsy egen statistik på vår hemsida. Som medlem i Sveriges Psykologförbund kan du också ringa Medlemsrådgivningen och få personlig lönerådgivning, telefon 08-567 06 400, läs om aktuella öppettider här.

Kan man göra PTP på deltid?

PTP fullgörs i allmänhet 12 månader på heltid. Om PTP fullgörs på deltid ska tjänsten vara minst på halvtid och tiden ska förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar ett års heltidstjänstgöring.

Får man vara ledig under PTPn?

Alla har rätt till semesterledighet i enlighet med semesterlagen och/eller kollektivavtal utan att behöva förlänga PTP:n. Det gäller oavsett om semesterdagarna är betalda eller om de är obetalda. Annan ledighet med lön som arbetsgivaren beviljar ingår också i PTP-tjänstgöringen.

Vid oplanerad frånvaro och annan frånvaro än semester utan lön (t.ex. sjukdom, föräldraledighet, annan tjänstledighet utan lön) skall enligt Socialstyrelsen PTP-tjänstgöringen förlängas med motsvarande tid. Det finns dock ingen regel som tvingar din arbetsgivare att förlänga din anställning, vilket innebär att du på ett så tidigt stadium som möjligt bör ta upp frågan om förlängning av anställningen med denna.

Vilka arbetsuppgifter måste ingå i PTPn?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska tjänstgöringen fullgöras inom verksamhetsområden som omfattar såväl individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete och ska ge psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och erfarenheter från grundutbildningen. Därför är det viktigt att tjänstgöringen under PTP-året är allsidig och bred.

Enligt PTP-föreskrifterna ska minst hälften av tjänstgöringen omfatta individinriktat psykologarbete och minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete.

Med individinriktat psykologarbete avses psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Socialstyrelsen kräver idag att PTP-psykologen både arbetar med utredning/bedömning och med behandling under sin PTP. Socialstyrelsen utgår från både Högskoleförordningens examensmål och de egna PTP-föreskrifterna när de gör en bedömning av PTP-handledarintyget.

Med övrigt psykologarbete avses till exempel förebyggande insatser, utbildning, handledning, arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering. För ytterligare exempel på vad PTP kan innehålla, se PTP handboken.

Tänk på att en tjänstgöringsplan ska upprättas och ska hjälpa till att säkerställa att alla viktiga moment kommer med.
PTP- Tjänstgöringsplan

Kan man göra sin PTP på flera olika arbetsplatser?

Ja, men varje tjänstgöring måste motsvara minst fyra månader heltid. Om du till exempel arbetar halvtid på en PTP, måste du göra det i åtta månader, för att Socialstyrelsen ska godta denna tjänstgöring.

Tänk på att du både ska begära PTP-intyg av PTP-handledaren och tjänstgöringsintyg av chefen från samtliga tjänstgöringar

Kan man göra PTP inom privat sektor?

Ja, det går bra. Dock fordras ett godkännande av Socialstyrelsen. Det är arbetsgivaren som ska göra ansökan till Socialstyrelsen. En ansökan till Socialstyrelsen om godkännande av privat verksamhet ska innehålla uppgifter om: verksamhetens organisation och ledning, samverkan och kontakter med andra verksamheter, patient- och klientkategorier, handledning, och de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.
Det kan vara bra att själv se efter om arbetsplatsen är godkänd innan du påbörjar din PTP hos en privat arbetsgivare.

Går det att göra sin PTP inom forskning?

Ja, inom ramen för reglerna kring Övrigt psykologarbete. Forskningsdelen kan alltså vara 25–50 % av tjänstgöringen. Resten skall vara individinriktat arbete.

Kan jag göra min PTP utomlands

Ja, enligt de nya reglerna ska det generellt sett vara så att högst 8 månader motsvarande heltidstjänstgöring kan genomföras i ett annat EES-land.

Vilka krav finns för PTP handledningen?

PTP-psykologen ska erhålla yrkeshandledning minst en timma per vecka av
psykolog som har minst tre års yrkeserfarenhet som legitimerad psykolog.
PTP-handledaren ska också tillsammans med PTP-psykologen utforma en individuell
skriftlig tjänstgöringsplan i ett tidigt skede i PTP. Handledaren ska
tillsammans med PTP-psykologen regelbundet utvärdera handledningen.
PTP-handledaren har två huvudsakliga uppgifter: att ”kontinuerligt och i dialogform
stödja och vägleda psykologen i dennes professionella utveckling”, samt
godkänna PTP, det vill säga ta ställning till om PTP-psykologen är lämplig som
psykolog i självständig ställning

Får man kalla sig psykolog under sin PTP?

Ja, det får man. Psykolog är en skyddad yrkestitel enligt 4 kap 5 § PSL. Titelskyddet innebär att inom hälso- och sjukvården får endast den som är legitimerad psykolog eller den som genomför sin praktiska tjänstgöring som psykolog (PTP) kalla sig för psykolog.

Från vilket datum gäller min psykologlegitimation?

Behörigheten att utöva sitt yrke som legitimerad psykolog gäller från utfärdandedatum, det vill säga den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet och lägger in datumet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Före 2016 var istället behörighetsdatum utgångspunkt för legitimationsdatum, det vill säga datum då ansökan inkom eller var komplett. Trots detta kunde den sökande då inte använda sig av den skyddade yrkestiteln före det att beslut om legitimation hade tagits. Därför har Socialstyrelsen fattat beslut om att legitimationsdatum nu utgår från det datum då legitimationen utfärdas.

 

Jag har en utbildning från utlandet, kan jag få svensk psykologlegitimation?

Om du har utbildning från EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz:

För sökande från dessa länder gäller överenskommelse om ömsesidigt erkännande av vissa yrkeskvalifikationer, bl.a. angående psykologyrket, enligt Direktiv 2005/36/EG. För att förstå vad det innebär kan man läsa mer om detta på Socialstyrelsens hemsida

Om du har utbildning från ett land utanför EU och EES:

På Socialstyrelsens hemsida beskrivs steg för steg vägen till legitimation för dig som är utbildad utanför EU och EES: hur du får din utbildning granskad, att göra PTP, att gå kurs i svenska befattningar, hur du skickar in ansökan, med mera. Se Socialstyrelsen - Ansök om legitimation