PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer

Syftet med PTP är att psykologen ska lära sig nytt och samtidigt arbeta ”skarpt” som psykolog för första gången. PTP är ett yrkesår av lärande genom praktisk och allsidig träning av olika kompetenser som lärdes ut på psykologprogrammen. Samtidigt, och som en viktig del i detta lärande, arbetar alltså PTP-psykologen under eget yrkesansvar.

För att få söka en anställning som PTP-psykolog måste examensbeviset från psykologprogrammet vara utfärdat, alternativt att Socialstyrelsen har bedömt motsvarande kvalifikationer hos utlandsstuderande. För att tjänsten ska räknas som en PTP, måste Socialstyrelsens föreskrifter om PTP vara uppfyllda under hela PTP-året, vilket bland annat innebär:

  • att handledning ska ske minst en gång i veckan av leg psykolog som har arbetat minst 3 år i yrket som legitimerad;
  • att minst hälften av tjänstgöringen ska omfatta individinriktat psykologarbete (psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning);
  • att minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete (exempelvis psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning);
  • att handledaren kontinuerligt och i dialogform ska stödja och vägleda psykologen i dennes professionella utveckling;
  • att handledaren i samråd med den praktiskt tjänstgörande psykologen ska utforma en individuell skriftlig tjänstgöringsplan snarast efter påbörjad tjänstgöring; och
  • att handledaren tillsammans med psykologen regelbundet ska utvärdera tjänstgöringen.

En PTP-psykolog har precis som en legitimerad psykolog rätt att kalla sig för psykolog i hälso- och sjukvården. PTP-handledaren har förutom ovan nämnda pedagogiska ansvar, också ansvar att bedöma om PTP-psykologen anses lämplig att utföra yrket i självständig ställning. För ansökan om psykologlegitimation skickar PTP-psykologen bland annat in PTP-handledarintyget och examensbeviset till Socialstyrelsen. PTP-handledaren godkänner tjänstgöringen och intygar PTP-psykologens lämplighet, men det är Socialstyrelsen som fattar beslut om legitimation.

De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring med ökande kompetens och utan allvarliga problem och är därmed sedan väl förberedda för psykologyrket. Men för vissa blir PTP-tjänstgöringen en utmaning med risk att få sin tjänstgöring underkänd. Psykologförbundet menar att det är viktigt att identifieringen av dessa PTP-psykologer sker tidigt och att stödåtgärder inleds.