Studentorganisationen

Studeranderådet

Studeranderådets (SR) tre funktioner är att samordna studenternas arbete inom förbundet, bevaka psykologutbildningens kvalitet, främja ett levande samtal kring psykologprofessionens framtid, samt medverka i förbundets arbete att belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar studenten i sin kommande yrkesutövning.

Studeranderådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i studerandefrågor och har i uppgift att stödja förbundssstyrelsens arbete med frågor såsom:

  • att följa och förmedla utvecklingen av psykologutbildningen
  • att initiera diskussion om utvecklingsvägar för professionen
  • att på uppdrag av förbundsstyrelsen avge yttranden och förslag i frågor inom rådets kompetensområde.

Studeranderådet består av två representanter från varje lokal studentförening, de ordinarie studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen samt Studeranderådets ordförande och vice ordförande. Studeranderådet träffas 2 gånger per år. 

Lokala studentföreningar (SPFS)

Studeranderådet samordnar verksamheten för Sveriges Psykologförbunds Studentföreningar (SPFS). Det finns en lokal studentförening vid varje lärosäte där psykologutbildning ges. Förbundets medlemmar som studerar på psykologprogrammet ingår automatiskt i SPFS på sin studieort. Varje SPFS består av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande.

Den lokala studentföreningen ska, utifrån förutsättningarna på det aktuella lärosätet, i största möjliga mån tillvarata det engagemang och intresse som finns för utbildnings-, fack- och professionsfrågor hos studenterna.

I ovanstående ingår speciellt

  • att verka för en hög kvalitet på psykologutbildningen,
  • att bedriva facklig information bland de studerande,
  • att bevaka frågor som rör nyutexaminerades arbetsmarknad,
  • att främja kontakten med yrkesverksamma medlemmar, psykologföreningarna, mellan studenterna samt övriga studentföreningar.

Två representanter väljs lokalt på varje lärosäte att representera utbildningsorten i Studeranderådet. Utsedda representanter ansvarar för kommunikationen mellan Studeranderådet och studenterna på respektive utbildningsort. Utsedda representanter ska skapa förutsättningar för de lokala föreningarna på studieorterna att informera och rekrytera samt arrangera PTP dagar och sociala medlemsaktiviteter på lärosätet.

Studerandeledamöter i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens uppdrag är att leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av kongressen fattade beslut och utgör mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör förbundets presidium, samt sju yrkesverksamma ledamöter, två studerandeledamöter, tre studerandeledamotssuppleanter och en personalrepresentant.