Anställningen

Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd är att en anställning gäller tills vidare. Ett avtal om tidsbegränsad anställning är ett undantag från denna huvudregel och är bara tillåtet i vissa fall.

Observera att reglerna om tidsbegränsade anställningar är dispositiva vilket innebär att andra regler än de som finns i lagen kan finnas i kollektivavtal. 

Det finns fyra tidsbegränsade anställningsformer:

  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • När arbetstagaren fyllt 67 år

Allmän visstidsanställning

Det är en anställningsform somkan användas utan att arbetsgivaren redovisar några skäl för tidsbegränsningen. Allmän visstidsanställning är tillåten under sammanlagt två år under en femårsperiod. Om anställningstiden i en allmän visstidsanställning passerar tvåårsdagen övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning där någon anställs för att ersätta en annan arbetstagare som är frånvarande från arbetet. Även vikariat övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd som vikarie i mer än två år under en femårsperiod.

För vikariatsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller dock fortfarande den gamla regeln om att anställningen övergår till en tillsvidareanställning först efter tre år.

Tiden i de olika anställningsformerna räknas var för sig och reglerna gör det alltså möjligt att vara visstidsanställd i sammanlagt fyra år (två år som vikarie och två år i allmän visstidsanställning) innan en övergång till tillsvidareanställning sker.

Möjligheten till tidsbegränsad anställning för säsongsarbete, d v s arbete som är beroende av ”väder och vind”, och för anställning av ålderspensionär (den som fyllt 67 år) kvarstår.

 

Läs mer om: