Anställningsavtal (anställningsbevis)

Vid anställning är det viktigt att ett anställningsavtal upprättas. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal är det extra viktigt.

Ett muntligt avtal är bindande, men för att undvika missförstånd om vilka villkor som gäller ska ett skriftligt avtal upprättas, innan anställningen påbörjas. Avtalet ska undertecknas både av arbetsgivaren och av den anställda. Det är särskilt viktigt att du har ett skrivet avtal i din hand, innan du säger upp dig hos en annan arbetsgivare.

Lagen om anställningsskydd säger att arbetsgivaren skriftligen ska informera om anställningsvillkoren senast en månad efter det att anställningen påbörjades, men vi rekommenderar starkt att avtalet är klart och undertecknat innan tillträdesdagen. I lagen står att information ska ges om följande:
• Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
• En kort specificering eller beskrivning av arbetsuppgifterna och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
• Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning (prövotidens längd) samt vid anställning tills vidare vilka uppsägningstider som gäller, vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken tidsbegränsad anställning som avses.
• Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
• Längden på arbetstagarens betalda semester och arbetstidens längd.
• Om kollektivavtal finns, vilket. Hänvisning till kollektivavtal kan göras i anställningsavtalet.

Även reglementen eller policies på arbetsplatsen kan innehålla regler som gäller som anställningsvillkor. Observera att reglementen och policies kan förändras ensidigt av arbetsgivaren. Arbetsrättslig lagstiftning kompletterar dina skyldigheter och rättigheter som anställd. I anställningsavtalet bör också föras in villkor som kan anses vara underförstådda. Detta för så långt det är möjligt undvika framtida tvister om anställningsvillkoren.

Arbetsgivaren har kollektivavtal

Staten, landstingen/regionerna, kommunerna och många privata arbetsgivare har kollektivavtal. I kollektivavtalen regleras vissa anställningsvillkor, t ex arbetstider, semester, sjuklön, föräldralön och tjänstepension. I privat sektor gäller samma sak om arbetsgivaren är medlem i en avtalsslutande arbetsgivarorganisation. Om arbetsgivaren inte är medlem i en arbetstagarorganisation kan s k hängavtal träffas mellan arbetsgivaren och Psykologförbundet. Om du osäker om arbetsgivaren har kollektivavtal, fråga innan du skriver anställningsavtalet.

Arbetsgivaren har inte kollektivavtal

Avtal måste då träffas specifikt om vad som ska gälla för anställningen. Förutom det som anges i lagen om anställningsskydd bör du tänka på följande: .
• Löneöversynstidpunkt.
• Vad som gäller vid övertidsarbete.
• Pensionsförmåner
• Försäkringar
• Vad som gäller vid vård av barn/ egen sjukdom
• Regler vid tjänsteresor
• Regler vid bisyssla.
• Konkurrensklausul.
• Övriga anställningsförmåner.