Uppsägning på grund av arbetsbrist

Lagar och kollektivavtal reglerar rätt så strikt vad som gäller och hur en uppsägning på grund av arbetsbrist ska gå till. Begreppet ”arbetsbrist” är något vilseledande och betyder inte nödvändigtvis ”brist på arbete”. Arbetsbrist kan sammanfattas som alla typer av situationer som inte har med den anställde själv att göra utan mer med arbetsgivarens organisation, inriktning, förutsättningar, konjunktur, lönsamhet med mera.

Uppstår situationen att arbetsgivaren, till exempel väljer att minska sin arbetsstyrka på grund av för låg lönsamhet, kommer några anställda bli tvungna att lämna sin anställning. Innan det sker är dock arbetsgivaren (i det fallet som det finns ett kollektivavtal) tvungen att regelbundet informera arbetstagarorganisationen om verksamhetens utveckling. På så sätt ska sådana besked inte komma som en överraskning.

I nästa steg ska arbetsgivaren inleda förhandlingar med facken lokalt om den förestående arbetsbristsituationen. Under dessa förhandlingar klargör arbetsgivaren orsakerna till den uppkomna situationen, vilken del av verksamheten som berörs, vilka som kan komma att beröras och hur man kommer att gå vidare. I samband med det ska fack och arbetsgivaren också genomföra en risk- och konsekvensanalys för att belysa alla tänkbara aspekter av den förestående förändringen och inte minst hur den kan tänkas påverka kvarvarande anställda.

Ytterligare en fas är att arbetsgivaren ska försöka lösa den uppkomna arbetsbristen genom att se om de individer som berörs kan erbjudas en annan tjänst hos arbetsgivare. Om det inte är möjligt upprättas en turordningslista som facket granskar för att i första hand följa principen ”sist in, först ut”. Det vill säga, de med kortast anställningstid sägs upp först.

Verkställs uppsägningen finns det här vissa formaliakrav som ska vara uppfyllda och du är kvar i anställningen, med oförändrade anställningsvillkor under hela uppsägningstiden som brukar vara längre än när anställda säger upp sig själva. Hur mycket längre är dock beroende av kollektivavtalet.

Viktigt att göra vid uppsägning

Blir du uppsagd är det viktigt att du kontaktar både din a-kassa och inkomstförsäkringen för att säkerställa att du uppfyller och följer de krav som finns för att kunna ha rätt till a-kassa och den komplettering som man får via den av förbundet upphandlade inkomstförsäkringen.

Du kan också behöva kontakta den omställningsorganisation (organisation med uppdrag att hjälpa uppsagda medarbetare vidare till ny anställning) som ni är kopplade till (om kollektivavtal finns).

Slutligen har du också rätt till företräde vid återanställning om en tjänst som du har tillräckliga kvalifikationer för skulle bli ledig i samma verksamhet där du tidigare var anställd. Företrädet gäller i nio månader från det att du slutade din anställning och du behöver meddela din arbetsgivare om att du gör anspråk på företräde.

Kontakta medlemsrådgivningen om du blir uppsagd

Det ovan beskrivna är en förenklad sammanfattning. För att säkerställa att arbetsgivaren följer den lagstadgade processen rekommenderas att du kontaktar förbundets medlemsrådgivning för mer information.

Telefon: 08-567 06 400
E-post: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se