Förändringar i anställningsskydd och omställnings- och kompetensstöd

Den 8 juni presenterade regeringen förslag från de tre utredningar som tillsattes i syfte att ta fram en ny moderniserad lagstiftning. Utgångspunkten var den överenskommelse som privattjänstemannakartellen (PTK) och Svensk Näringsliv träffade i oktober i fjol. LO undertecknade inte överenskommelsen, men två LO-förbund (IF Metall och Kommunal), anslöt sig senare till den.

Att regeringen nu ställer sig bakom arbetsmarknadens parters egna förslag är mycket positivt. Förslagen som går på remiss skiljer sig avsevärt från det lagförslag som utredningen En reformerad arbetsrätt lade fram i juni 2020 och som de fackliga organisationerna, även Sveriges psykologförbund och Saco, var mycket negativa till.

Utredningarna har lagt förslag på tre områden:

  1. Anställningsskyddet, genom vissa ändringar i LAS och uthyrningslagen.
  2. En ny lag för en offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd, samt
  3. En ny lag om offentligt studiestöd för vuxna, kallat omställningsstudiestöd

Vad kan förslagen innebära för psykologer?

Undantag från turordning

I de fall arbetsbrist uppkommer och berör anställda psykologer kan de nya undantagsreglerna när det gäller turordningen beröra psykologer i större utsträckning än tidigare eftersom de kommer att gälla även stora arbetsgivare, som myndigheter, kommuner och regioner. Vad de nya reglerna i detalj kommer att innebära för psykologerna behöver analyseras ytterligare. Generellt har dock psykologer en god arbetsmarknad och är eftertraktade som yrkesgrupp, vilket talar för att förändringarna av anställningsskyddet kommer att ha begränsade effekter.

Förbättringar i privat sektor

Alla anställda inom staten, i kommuner och regioner, omfattas redan idag av kollektivavtal om omställning som tillämpas i samband med arbetsbristsituationer. Även många privata arbetsgivare är anslutna till omställningsavtal. För de psykologer som är anställda av privata arbetsgivare som är anslutna till omställningsavtal kommer de föreslagna reglerna innebära att nya möjligheter ges, vilket är positivt. Effekterna av de nya förslagen är individuella, men förbundet ser möjligheter för psykologer anställda hos vissa arbetsgivare i den privata sektorn.

Bättre möjligheter till studiestöd

Det föreslås även utvidgade möjligheter till studiestöd för studier inom högskola/universitet eller andra utbildningsanordnare, vilket kan ge psykologer större möjligheter än idag att utbilda sig under yrkeskarriären och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Riskerar psykologer ett sämre anställningsskydd?

De nu föreslagna reglerna om omställning, kompetensstöd och utvidgat studiestöd, syftar till att allmänt stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden så att arbetsbristsituationer inte ska behöva leda till arbetslöshet, utan att möjligheterna ska förbättras när det gäller att hitta ny anställning. Psykologernas arbetsmarknad är god och i dessa delar kan effekterna av förslagen sannolikt bli att psykologer får ytterligare möjligheter att till exempel utbilda sig under yrkeskarriären och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

De utökade möjligheterna till undantagen i turordningen vid arbetsbristuppsägningar framstår som de största försämringarna. För de många psykologer som är anställda i offentlig sektor där arbetsbristuppsägningar generellt förekommer mer sällan än inom privat sektor är försämringen mindre påtaglig.

Förslaget att inte kunna vara kvar i sin anställning vid en tvist om en uppsägning kan leda till sämre möjligheter att förhandla. Förbundets tittar på detta men erfarenheten är att sådana situationer tillhör ovanligheterna.

Vad händer nu?

Juni – En inbjudan till remissmöte i augusti och en internremiss om de tre utredningarnas förslag skickas ut till förbundets olika föreningar.

Juni – Sacos referensgrupp har avstämningsmöte före midsommar där diskussion förs både om strategi i remissförfarandet och om förbundens preliminära ståndpunkter.

Augusti – Kansliet håller ett remissmöte via Zoom där förtroendevalda ges information, kan ställa frågor och själva ge sina synpunkter på förslagen.

Augusti – Förbundet lämnar remissvar till Saco utifrån de synpunkter som kommit in samt mot bakgrund av den dialog som förts med Saco och övriga Sacoförbund.

September – Förbundet lämnar ett eget remissvar till departementet.

Psykologförbundet bevakar om frågan påverkas av den politiska turbulensen.

Här kan du läsa mer om de konkreta förändringarna i förslagen

De förslag som lagts innebär i korthet följande.

1. Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) när det gäller;

- av vilka skäl som arbetsgivare får vidta uppsägning (s.k. sakliga skäl);

- att istället för att behålla sin anställning medan en tvist om en uppsägning pågår ska man ha rätt till a-kasseersättning;

- att felaktiga uppsägningar bör leda till högre skadestånd än idag.

- att arbetsgivare vid arbetsbristuppsägningar ska få undanta 3 anställda från turordning oavsett hur många anställda arbetsgivaren har;

- att om en arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgrad vid en organisationsförändring, ska turordningsreglerna användas;

- att en ny anställningsform införs, ”särskild visstidsanställning” i stället för ”allmän visstidsanställning” och att tiden till dess att den omvandlas till fast anställning kortas till 12 månader under senaste 5 åren. Även tiden för att få företrädesrätt till återanställning kortas till 9 månader under senaste 3 åren;

- att en anställning ska anses gälla på heltid om inget annat avtalats; samt

- en ändring i uthyrningslagen så att man efter att ha varit uthyrd 2 år under de senaste 3 åren har rätt att bli erbjuden en fast anställning. 

2. En ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd som bl.a. innebär att;

- den vars arbetsgivare inte är ansluten till ett omställningsavtal har rätt till statligt stöd;

- stödet kan ges både till anställda och till de vars anställning upphört;

- stödet kan ges i form av vägledning, rådgivning eller s.k. förstärkt stöd och ska syfta till att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden;

- det finns regler om arbetskrav för att ha rätt till stöd;

- det finns begränsningar i hur länge stödet kan utgå;

- stöd inte utgår efter fyllda 65 år.

3. En ny lag om studiestöd för vuxna, omställningsstudiestöd, som bl.a. innebär att;

- ett studiestöd införs som syftar till förbättrade möjligheter för vuxna att finansiera studier som stärker deras ställning på arbetsmarknaden;

- det finns regler om arbetskrav för att ha rätt till stöd;

- stödet kan ges både som bidrag och lån (maxbelopp 2021, 20458 kr/mån resp. 12332 kr/mån vid heltidsstudier);

- det finns begränsningar i hur länge stödet kan utgå;

- de utbildningar som kan ge rätt till stöd är sådana som ger rätt till vanliga studiemedel, och sådana som en registrerad omställningsorganisation står bakom;

- det finns olika krav på utbildningarnas längd och omfattning

Här kan du läsa mer om hur förslagen skiljer sig från dagens regler

- Särskild visstidsanställning ersätter den nuvarande allmänna visstidsanställningen där tiden innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning halveras till 12 månader under den senaste 5 års perioden mot idag 24 månader. Även den tid man ska ha varit anställd innan man har företrädesrätt till återanställning förkortas, till 9 månader under de senaste tre åren istället för som idag 12 månader.

- Heltid som norm - Heltidsanställning ska vara huvudregel, om inget annat avtalas. Arbetstagare ska ha rätt till en skriftlig förklaring om en anställning inte omfattar heltid.

- Inhyrda arbetstagare ska erbjudas en tillsvidareanställning hos det inhyrande företaget efter 2 år.

- Omställningsstudiestöd – innebär att man har möjlighet att studera mitt i arbetslivet i upp till 1 år och samtidigt få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

- Reglerna om Omställnings- och kompetensstöd vid arbetsbrist ska gälla de arbetsgivare som idag inte redan tillämpar kollektivavtal om omställningDet ska gälla de vars anställningar ska upphöra eller har upphört och både tillsvidareanställda och de som har tidsbegränsade anställningar. Dessa regler är helt nya.

- Arbetsgivaren ska vid arbetsbristuppsägningar få undanta högst 3 personer från turordningen oavsett hur många anställda arbetsgivaren har. I dag är det möjligt för småföretag att undanta högst 2 personer från principen om ”först in sist ut”.

- Det blir inte längre möjligt att kvarstå i anställning medan man tvistar om en uppsägning. Hittills har det funnits en möjligt att kvarstå i sin anställning och få lön samtidigt som ens uppsägning är på väg att prövas i en domstolsprocess. Den möjligheten ska nu försvinna. Istället ska man ha rätt till a-kasseersättning till dess tvisten avgjorts.

- Sakliga skäl vid uppsägning av personliga skäl – ersätter dagens system med saklig grund. Vad det innebär i praktiken är dock svårt att säga eftersom utgångspunkten är att den praxis som finns idag ska fortsätta gälla, dock att förutsättningarna avses bli ”mer förutsägbara”.. 

Varför kommer ett nytt lagförslag kring anställningsskyddet nu?

Förslaget om en moderniserad arbetsrätt är ett resultat av den politiska uppgörelse som träffades mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna i januari 2019. En av punkterna i denna uppgörelse var genomdrivande av förändringar i arbetsrätten. Med det som bakgrund tillsatte regeringen den utredning som kom med ett första lagförslag i juni 2020.

Regeringen var samtidigt noga med att öppna för att om parterna på arbetsmarknaden skulle komma med ett eget förslag så skulle regeringen hörsamma det. Efter flera turer kunde så PTK och Svenskt Näringsliv enas om ett, i relation till det ursprungliga lagförslaget, klart bättre förslag som bestod av både ett kollektivavtal och av krav på lagstiftning.

Eftersom arbetsgivarna i stor utsträckning fått gehör för att förändra vissa regler i anställningsskyddet i LAS, krävde de fackliga organisationerna förbättringar och förstärkningar gällande framförallt nya regler om omställningsstöd och kompetensutveckling för arbetstagarna. Härigenom skulle de förändringar av anställningsskyddet som det fanns en politisk majoritet för i riksdagen kunna balanseras med ett nytt, för arbetstagarsidan förmånligt, regelverk.

De förslag som nu lagts fram följer i allt väsentligt parternas krav på lagstiftning.

 

Hur har Sveriges Psykologförbund varit representerad i detta arbete?

Sveriges Psykologförbund har, både som medlem i PTK (förhandlingsorganisation inom den privata sektorn) och som medlem i Saco, aktivt följt både utredningarnas arbete och parternas förhandlingar. Psykologförbundet har deltagit i den referensgrupp som Sacos representant i utredningarna samlat. Förbundet har även haft ett internt remissarbete och lämnade remissvar i oktober 2020. Förbundet lämnar även remissvar på när nuvarande utredningsförslag.